I perioden frå 1995 til 2018 auka det samla i med rundt 950 milliardar . Vegtransport med lastebil auka 52 prosent og utgjorde 61 prosent av den samla auken. Sjøtransport stod for det meste av resten av veksten.

Figur 1. Godstransport. EU-27. Tonnkilometer. 1995-2018. Milliardar

¹ Transport med lastebilar med tillete nyttelast på minst 3,5 tonn. ² Transport på kanalar, elver og innsjøar.

Delane til vegtransport med lastebil og sjøtransport utgjorde stabilt høvesvis halvparten og knapt 30 prosent av samla godstransport i EU-landa i perioden 1995-2018. I same perioden minska delane til jarnbane-, elvetransport og røyrleidningar til 13, 4 og 3 prosent i 2018. Lufttransport voks frå 1995 til 2018, men stod likevel for ein svært liten del av samla godstransport gjennom heile perioden.

Figur 2. Delen tonnkilometer utført med ulike transportformer. EU-27. 1995-2018. Prosent

¹ Transport med lastebilar med tillete nyttelast på minst 3,5 tonn. ² Transport på kanalar, elver og innsjøar.

Fordelinga av godstransporten målt i tonnkilometer var ulik i EU-landa og Noreg i 2018. I Noreg fordelte godstransportarbeidet seg relativt jamt på røyrleidningar, sjøtransport og vegtransport med lastebil med høvesvis 36, 33 og 28 prosent. Dersom røyrleidningar blir ekskludert, var fordelinga av godstransportarbeidet i EU-landa og Noreg noko likare. Då vart delane til transportformene i Noreg høvesvis 52, 43 og 4 prosent for sjøtransport, vegtransport med lastebil og jarnbane. Sidan fleire EU-land manglar kyst, var delen til sjøtransport av samla godstransport lågare i EU enn i Noreg.

Figur 3. Delen tonnkilometer utført med ulike transportformer. EU-27 og Noreg. 2018. Prosent

¹ Transport med lastebilar med tillaten nyttelast på minst 3,5 tonn. ² Sjøtransport innan EU-27 og sjøtransport mellom norske hamner inkludert til/frå kontinentalsokkelen. ³ Transport på kanalar, elver og innsjøar.

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.