Stabil godstransport på norske veier

Publisert:

Godstransport med lastebil i Norge var nesten uendret i 2020 sammenlignet med 2019. Norskregistrerte lastebiler fraktet 0,3 prosent mindre gods i 2020 enn i 2019. De utførte 0,8 prosent mindre transportarbeid i samme periode

På utenlandske turer fraktet de norskregistrerte lastebilene 4,8 millioner tonn gods, 4,6 prosent mindre enn i 2019, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil. De utførte et transportarbeid på 2,2 milliarder tonnkilometer, en nedgang på 4,9 prosent samme periode.

Totalt transporterte norske lastebiler 243,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 2020. Transportarbeidet var på 21,4 milliarder tonnkilometer. Nær 90 prosent av transportarbeidet ble utført i forbindelse med kjøring i Norge.

Figur 1

Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Mindre tomkjøring til og fra utlandet

Ved kjøring med de norskregistrerte bilene på utenlandske turer sank tomkjøringsprosent fra 25,3 i 2019 til 20,0 i 2020. Andelen kjøring med tom bil nasjonalt var på 29,6 prosent. Det er en økning fra 28,1 prosent i 2019. Andelen av tomkjøring for nasjonale transporter er større på grunn av sammensetning av gods som ikke forutsetter returlast, for eksempel for massetransport og tømmer.

Trafikkarbeidet utgjorde 1,9 milliarder kilometer ved kjøring innenlands og 0,1 milliarder kilometer utenlands i 2020. I 2019 var trafikkarbeidet tilsvarende 1,8 og 0,1 milliarder kilometer.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2011 448.0 1297.5
2012 494.1 1379.7
2013 493.3 1465.3
2014 535.7 1469.3
2015 491.3 1501.5
2016 518.3 1325.3
2017 534.5 1319.7
2018 548.3 1271.2
2019 515.4 1321.9
2020 566.0 1343.4

Massetransport målt i tonn er størst nasjonalt

I 2020 ble det transportert 132,7 millioner tonn grus, sand, sement og lignende. Dette er 2,1 prosent mindre enn året før, og utgjorde over halvparten av den totale mengden transportert i Norge. Derimot hadde transportarbeidet for massetransporten økt med 14,8 prosent i samme periode.

Transport av stykkgods, metallprodukter og lignende økte med 12,2 prosent, og hadde en andel av total transportmengde på 17,3 prosent i 2020.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2020

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-. skogbruks- og fiskeprodukter 14.4 % 2762.1
Nærings- og nytelsesmidler 21.6 % 4150.7
Kull. koks. olje og kjemiske produkter (inkl. gjødsel) 9.4 % 1815.3
Malm. stein. grus. sand. leire. salt. sement. kalk. andre mineralske byggematerialer og avfall 27.0 % 5199.6
Andre bearbeidete varer og stykkgods 27.6 % 5300.2

Kjører mest til og fra Sverige

Kjøring utenlands sto for 2,0 prosent av den totale transportmengden med norskregistrerte lastebiler i 2020. De norskregistrerte lastebilene transporterte mest til og fra Sverige, med 88,0 prosent av den totale transportmengden ved import og eksport.

Tyskland er det nest største markedet for norskregistrerte lastebiler målt i tonn transportert med en andel på 4,0 prosent, mens Danmark er tredje størst med en andel på 3,5 prosent i denne perioden.

Nøkkeltall for 4. kvartal

I 4. kvartal 2020 transporterte norske lastebiler 63,8 millioner tonn gods innenlands mot 64,0 i samme kvartal i 2019. Transportarbeidet derimot økte med 5,4 prosent, og var i 4. kvartal 2020 på 5165,3 millioner tonnkilometer.

Det totale trafikkarbeidet utgjorde 5,3 milliarder kilometer. Tomkjøringsprosent var 1,2 prosentpoeng høyere enn i tilsvarende kvartal 2019. Gjennomsnittlig lengte per tonn økte med 4,4 prosentpoeng for tilsvarende perioden og var på 81, 0 kilometer.

Ny estimeringsmetode

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.

Kontakt