Undersøkelsen omfatter alle husholdninger der minst ett medlem er under 80 år. som sier de har handlet på nett Intervjuene ble gjennomført i 2.kvartal 2021, slik at de siste tre månedene før intervjutidspunktet var 1.kvartal 2021., har økt med 11 prosentpoeng sammenlignet med samme måleperiode i 2020. Dette fremgår av nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.

Stor økning i netthandelen det siste året

Som følge av koronapandemien har det det siste året blitt lagt store begrensninger på muligheten for å handle fysisk i butikk, noe som har medført at befolkningen har måttet handle på andre måter. Et alternativ, og for noen kanskje det foretrukne alternativet, er å handle på nett. Tall fra årets undersøkelse om Bruk av IKT i husholdningene viser at andelen i befolkningen som handler på nett er større enn noen gang, noe som underbygges av tall fra statistikken Omsetning i varehandel som viser en stor økning i netthandelen det siste året.

Figur 1. Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett siste 3 måneder, etter kjønn

Figur 1 viser andelen av kvinner, menn og befolkningen som helhet som sier de har handlet på nett de siste tre måneder. Vi ser at andelen som handler på nett er stigende, og at det særlig det siste året har vært en kraftig økning. Fra 2017 til 2021 steg andelen som har handlet på nett med 19 prosentpoeng, mens det på kun ett år, fra 2020 til 2021, har vært en økning på hele 11 prosentpoeng. Det er naturlig å tenke at denne ekstraordinære økningen skyldes noe ekstraordinært, og tankene går fort til koronapandemien og begrensningene som har blitt lagt på mulighetene for å handle fysisk i butikk.

Av figuren kan vi se at det i 2021 er flest kvinner som har handlet på nett. 81 prosent av kvinner mellom 16 og 79 år har handlet på nett, mens 77 prosent av menn har gjort det samme. Selv om det i år er flest kvinner som har handlet på nett ser vi at i 3 av de siste 5 årene faktisk er flest menn som har handlet på nett, men også at det er små forskjeller mellom kjønnene.

Størst andel blant de yngre, størst økning blant de eldre

Figur 2 viser utviklingen i andelen som har handlet på nett i de ulike aldersgruppene de siste årene. Vi kan tydelig se at det er blant de under 55 år at flest handler på nett. I 2021 er andelen størst i aldersgruppen 25-34 år hvor hele 93 prosent sier de har handlet på nett, noe som er en økning på 11 prosentpoeng fra 2020.

Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett siste 3 måneder, etter alder

Selv om det er de over 55 år som handler klart minst på nett, så er det til gjengjeld denne gruppen som har hatt den kraftigste økningen i netthandel det siste året. Samlet sett så har andelen som har handlet på nett i aldersgruppene 55-64 år, 65-74 år og 75-79år økt med hele 20 prosentpoeng sammenlignet med 2020.

Vi ser altså at økningen i andelen som har handlet på nett føyer seg inn i en stigende trend de siste årene, men at det har vært en særlig stor økning siste året. Andelen som netthandler er størst blant unge og kvinner, men økningen har vært størst blant de eldre.

Det vil bli interessant å se om økningen i netthandelen er del av en trend med økt IKT-bruk og digitalisering i Norge, eller om netthandelen og IKT-bruken vil gå tilbake til nivåer vi så før koronapandemien. Våre framtidige undersøkelser om IKT-bruk og digitalisering i Norge vil kunne gi svar på dette.