Flere foretak velger elektroniske fakturaer fremfor papir

Publisert:

Elektroniske fakturaer er i ferd med å ta over for papirfakturaer hos norske foretak. I motsetning til 2017, var det flere som sendte elektroniske fakturaer enn papirfakturaer i 2019.

Stadig flere norske foretak med minst ti sysselsatte benyttet fakturaer i elektronisk format for fakturering. Nye tall fra undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet viser at 65 prosent av foretakene sendte e-fakturaer, og 81 prosent av foretakene sendte elektroniske fakturaer som ikke egner seg til automatisert behandling i 2019. Dette var en betydelig økning på henholdsvis 12 og 17 prosent sammenlignet med 2017.

Om referanseperiode

Undersøkelsen dekker en rekke ulike sider ved nærligslivets tilgang til og bruk av IKT. Noe av spørsmålene gjelder samme år som undersøkelsen gjennomføres, mens noe av spørsmålene gjelder året før undersøkelsen var gjennomført, samt at noe av spørsmålene er ikke med i undersøkelsen hvert år. Dette gjelder blant annet spørsmål om fakturering som ikke var med i fjorårets undersøkelse, samt at spørsmål om mottatte fakturaer var ikke med i 2020 undersøkelse.

Mens fakturering av elektroniske fakturaer økte, var det færre som benyttet fakturaer i papirformat. 61 prosent av foretakene sendte papirfakturaer i 2019, og dette var en stor nedgang på 18 prosent fra 2017.

Figur 1. Andel av foretak med minst ti sysselsatte som sendte fakturaer. 2019

2017 2019
Sendt el. faktura (egnes ikke for automatisering) 64 81
Sendt e-faktura 53 65
Sendt faktura i papirformat 79 61

Overnatting og servering sendte minst papirfaktura

Nesten alle næringer økte fakturering av elektroniske fakturaer fra 2017. Næringsgruppene bygge- og anleggsvirksomhet, og handel med og reparasjon av motorvogner hadde størst oppgang i bruk av elektroniske fakturaer. Om lag sju av ti foretak i begge næringsgruppene sendte e-fakturaer i 2019, og dette var en stor økning på henholdsvis 26 og 24 prosent fra 2017. Disse to næringsgruppene var også blant de største brukerne av elektroniske fakturaer som ikke egner seg til automatisert behandling. 85 prosent av foretakene i næringsgruppene bygge- og anleggsvirksomhet og 91 prosent av foretakene i næringsgruppene handel med og reparasjon av motorvogner sendte denne typen elektroniske fakturaer.

Samtlige næringsgrupper reduserte fakturering av papirfakturaer fra 2017 til 2019. Med en kraftig nedgang på 32 prosent, var overnattings- og serveringsvirksomhet de næringene som reduserte mest. Kun 38 prosent av foretakene i disse næringsgruppene sendte papirfakturaer i 2019.

Hva slags foretak og næringer er med i undersøkelsen?

Populasjonen for undersøkinga favner føretak med minst 10 sysselsatte i de følgende næringsområdene (SN2007):

C Industri (10-33);

D Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvann (35);

E Forsyning av vann, avløps- og renovasjonsvirksomhet (36-39);

F Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43);

G Varehandel, reparasjon av motorvogner (45-47);

H Transport og lagring (49-53);

I Overnattings- og serveringsvirksomhet (55-56);

J Informasjon og kommunikasjon (58-63);

L Omsetning og drift av fast eiendom (68);

M Faglig, vitenskapleg og teknisk tjenesteyting (69-74);

N Forretningsmessig tjenesteyting (77-82);

S Annen tenesteyting (95.1).

Fra og med 2014 er ikke næring K Finansierings- og forsikringsvirksomhet (64.19+64.92, 65.1+65.2, 66.12+66.19) inkludert i undersøkelsen.

Tingenes internett: Bruk av sammenkoblede enheter eller systemer

I årets undersøkelse samles det inn data om bruk av tingenes internett i næringslivet for første gang. 14 prosent av norske foretak med minst ti sysselsatte bruker sammenkoblede enheter eller systemer som kan monitoreres eller fjernstyres fra internett i 2020.

Det er de største foretakene som er de ivrigste brukerne. Nye tall viser at 24 prosent av foretak med minst 100 sysselsatte bruker sammenkoblede enheter eller systemer.

Figur 2. Andel av foretak med minst ti sysselsatte som bruker tingenes internett, etter størrelse. 2020

2020
Alle foretak med minst 10 sysselsatte 14
10-19 sysselsatte 11
20-49 sysselsatte 15
50-99 sysselsatte 18
100 sysselsatte eller flere 24

Næringsgruppene transport og lagring, og informasjon og kommunikasjon er de som i størst grad bruker sammenkoblede enheter eller systemer, og to av ti foretak i disse næringene bruker tingenes internett. Mens detaljhandel med unntak av motorvogner, og annen tjenesteyting er de næringsgruppene som bruker minst av sammenkoblede enheter eller systemer.

Figur 3. Andel av foretak med minst ti sysselsatte som bruker tingenes internett, etter næringsgruppe. 2020

2020
Detaljhandel 10
Annen privat tjenesteyting 10
Overnattings- og serveringsvirksomhet 11
Engroshandel 12
Bygg og anlegg 14
Handel med og reparasjon av motorkjøretøy 14
Industri, elektrisitets- og vannforsyning 17
Informasjon og kommunikasjon 21
Transport og lagring 22

Mulig å sammenligne med andre europeiske land

Undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet er i regi av EU sitt statistikkontor, Eurostat. Tala kan derfor samanliknast med andre europeiske land på Eurostat sine nettsider.

Kontakt