Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007). Gjennomsnitt for alle 2011 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
22.12.2023 08:00
Bruttoinntekt (kr):
kr
Personinntekt lønn, uføretrygd og pensjon (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Inntektsfradrag (kr):
kr
Minstefradrag (kr):
kr
Underskudd i næring (kr):
kr
Framførbart underskudd (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr):
kr
Personinntekt (kr):
kr
Personinntekt lønn, uføretrygd, pensjon (kr):
kr
Personinntekt næring (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Antall næringsdrivende i enkeltpersonforetak:
personer
Underskudd i næring (kr):
31.12.
Personinntekt lønn, uføretrygd, pensjon (kr):
31.12.
Antall næringsdrivende i enkeltpersonforetak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (kr) , Personinntekt lønn, uføretrygd og pensjon (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringer , A1 Primærnæring, i alt , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

statistikkvariabel

Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr)

'Alminnelig inntekt etter særfradrag': Negative beløp satt lik null f.o.m. 30.11.2015.