Endringer i statistikkbanktabeller (arkiv 2016-2023)

Ingress

Oppdatert: 20. desember 2023

Arkiv 2016-2023 for tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

Endringer 2023

Dato for endringStatistikkEndring
18.12.2023

Forbruksundersøkelsen

Alle tabellene erstattes av nye tabeller.
18.12.2023

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene erstattes av nye tabeller.
13.12.2023

Boforhold, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene erstattes av nye tabeller.
15.12.2023

Føretak

Det er store endringar i tabellane 13700, 13705, 13759, 14000 og 14001.
05.12.2023

Eiendomsskatt

Tabell 06980 erstattes av ny tabell 14155.
01.12.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabellene 07893 og 09534 er avslutta.
21.11.2023

Forskerpersonale

Fagområde «Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin» er fjernet fra tabell 13922.
16.11.2023

Forskerpersonale

Klassifikasjonsvariabelen «Kjønn» er fjernet i tabellene 13921 og 13923.
31.10.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 09544 erstattes av ny tabell 14080.

20.10.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabell 13631 utvides med to nye statistikkvariabler.
19.10.2023

Norskopplæring for voksne innvandrere

Statistikkvariabel for deltakere og prøveresultat i prosent fjernes fra alle tabellene.
18.10.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Variabelen avtalt «Arbeidstid» er endret til «Heltid/deltid» i tabellene 07202 og 07203.
06.10.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

I tabell 10316 er statistikkvariabelen «Usikra gjeld (gjennomsnitt i kr)» lagt til.
30.09.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

I tabell 12821 er næringskode 77-82 byttet ut med kodene 77-82u78.2 og 78.2.
22.09.2023

Bruk av IKT i næringslivet

Tabellene 10975, 10980 og 13271 utvides med nye statistikkvariabler.
04.09.2023BilparkenTabell 10336 erstattes av ny tabell 14006.
28.08.2023

Grensehandel

Tabell 08460 avsluttes og etterfølges av ny tabell 14044.
17.08.2023

Bruk av IKT i næringslivet

Tabell 13271 utvides med ny statistikkvariabel.
17.08.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 03750 erstattes av ny tabell 14045.
16.08.2023FøretakI tabell 13705 er to koder fjernet. I tabell 13759 er en kode fjernet.
16.08.2023

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

I tabellene 13653, 13654, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660 og 13661 erstattes aldersgruppa 18-66 år med 18-67 år.
04.07.2023

Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Tabell 12019 og 12029 avsluttes og erstattes av nye tabeller 14023, 14024 og 14025. Tabellene 12620, 12621, 12037, 12956, 12040, 10610, 12033, 10846 og 12034 avsluttes.
04.07.2023

Museum og samlingar

Tabell 08885 utvides med tre nye statistikkvariabler.
03.07.2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Tabellene 12705, 12710 og 12711 er utvidet med fylkes- og kommunekoder som gjelder fra 2024.

29.06.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Tabellene 09791, 11424, 11430, 11432, 11429, 11517, 11431, 09731, 09734, 09733, 09882, 09873, 09732, 09730 og 09883 er avslutta.
28.06.2023

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

I tabell 08437 blir tiltakskode 16 Foreldreveiledning og livsmestring splittet opp i to nye koder 17 og 18.
27.06.2023

Sykefravær

Tabellene 11177, 11122 og 11176 er avsluttet, og erstattet av tabellene 12446, 12451 og 12447.
26.06.2023FøretakTabellene 07195, 07196, 07197, 06104, 08774, 08228, 08229, 06681, 10219, 08316, 06707, 09431, 13307, 13308 og 13309 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13700, 13705, 13759, 14000 og 14001. Flere nye tabeller vil komme i november.
22.06.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabellene 06464, 09447, 03745, 03720, 08831 og 07181 avsluttes og erstattes av ny tabell 14022. Tabellene 06922, 11209, 04434, 04511 og 04513 avsluttes og erstattes av ny tabell 13942.
21.06.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabell 11676 erstattes av ny tabell 13888, som også inneholder næring og utvalgte land.
20.06.2023

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Tabell 13966 utvides med ny klassifikasjonsvariabel for type grunnlag.
15.06.2023Økonomisk sosialhjelp

Tabellene 12210, 13138, 12203, 12213, 12266, 12204 og 12201 etterfølges av nye tabeller 14019, 13995, 13992, 13994, 13991, 13993 og 13990.

14.06.2023

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Tabell 11563 avsluttes og erstattes av ny tabell 13929.
13.06.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 06161 utvides med to nye statistikkvariabler.
12.06.2023

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Tabellene 07693 og 11580 utvides med ny statistikkvariabel: Brutto forsikringsforpliktelser. Tabellene 08489, 08490, 08491, 08492 og 08493 avsluttes.
09.06.2023

Utslipp til luft

Nye tabeller 13931 og 13932 viser utslipp i henhold til Parisavtalen, og disse bør brukes i stedet for tabellene 08940 og 09288, som er basert på Kyotoprotokollen.

09.06.2023

Konjunkturtendensene

Tabell 12880 utvides med ny statistikkvariabel: BNP i løpende priser (milliarder kr).
08.06.2023

Utenriksregnskap

Tabell 10740 avsluttes, siden tallene nå finnes i tabell 11644.
20.04.2023

Norsk mediebarometer

«Alder» har blitt utvidet med «80 år og eldre», og summeringen er endret fra «9-79 år» til «I alt» i tabellene 12947 og 12952.
19.04.2023

Arbeidskraftundersøkelsen

Klassifikasjonsvariabelen er endret fra «avtalt arbeidstid» til «heltid/deltid» i tabellene 08417 og 08420.
18.04.2023

Varehandelsindeksen

Tabell 07129 er utvidet med en ny statistikkvariabel for sesongjustert verdiindeks.
18.04.2023

Norsk mediebarometer

Tabell 05244 er avslutta.
17.04.2023

Personer med stemmerett

Tabellene 12758, 05453 og 12638 er utvidet med fylkes- og kommunekoder som gjelder fra 2024. Tabellene 12634 og 12635 avsluttes og erstattes av ny tabell 12753. Tabellene 12636 og 12637 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13967 og 13968.
13.04.2023

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabell 09166 er avslutta, fordi den nå dekkes av tabell 13960.
12.04.2023

Flyttinger

I tabell 13234 er variabelen «land» endret til «statsborgerskap».
05.04.2023

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Tabellene 13635, 13639 og 13643 er utvidet med sumverdi for sentralitet. Tabellene 13636, 13640 og 13644 er utvidet med sumverdi for økonomisk status.
31.03.2023

Byggeareal

Tabell 13633 er utvidet med tall på kommunenivå.
30.03.2023

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 09547, 08063, 08064, 09548, 09549, 09551, 09550 og 09552 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13953 og 13954.
30.03.2023

Forskerpersonale

Tabell 13520 utvides med variabel for kjønn.
22.03.2023ArbeidskraftundersøkelsenTabell 13618 og 13619 utvides med nye statistikkvariabler for feilmargin.
21.03.2023

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

I tabellene 12925, 12927 og 13063 er tallene for studier i alt fjernet, siden de var misvisende.
17.03.2023

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 12599 er utvidet med to nye statistikkvariabler og klassifikasjonsvariabel for hovedinntektstakers yrkesinntekt.
16.03.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 12827 er utvidet med en ny statistikkvariabel for antall ledere.
16.03.2023

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 09832, 05038, 09833, 05034 og 05034 er utvidet med nye statistikkvariabler.
15.03.2023

Barnevern

Tabellene 12238 og 12600 erstattes av nye tabeller 13939 og 13941.
15.03.2023

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Tabell 12228 og 12229 utvides med statistikkvariabel for psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tabell 12292, 12293, 12418 og 12435 utvides med statistikkvariabel for institusjon - andel beboere.
15.03.2023

Økonomisk sosialhjelp

Tabell 12221 utvides med statistikkvariabel for livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (kr).
15.03.2023

Kulturtilbod

Tabell 11758 utvides med statistikkvariabel for antall folkebibliotek.
15.03.2023

Miljøforvaltning

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13853.
15.03.2023

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 12294 erstattes av ny tabell 13858.
06.03.2022

Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Tabellene 04984, 04985 og 04987 er utvidet med fire nye statistikkvariabler.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for bustader

Tabellene 08650,  08651,  08652,  08653,  08654 og  08655 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til «Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
22.02.2023

Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tabellene 04534 og 08649 får ny ledetekst i en statistikkvariabel. «Byggjekostnadsindeks» endres til «Byggekostnadsindeks». Dette kan få følger for enkelte API-løsninger.
21.02.2023

Antall arbeidsforhold og lønn

I tabell 13630 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
21.02.2023

Lønn

I tabell 12525 er koden for Norden endret fra 00 til 00N.
02.02.2023

Nasjonalregnskap

Tabell 09785 er avslutta. 
26.01.2023

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldrePersoner med flyktningbakgrunnSysselsetting blant innvandrere, registerbasert med flere

Beskrivelsene av landgrupper er endret i henhold til nye standarder https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/545 og https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/546
20.01.2023

Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

I tabell 12535 er variabelen «type lastebiltransport» endret til «type transport». Lista er utvidet med verdien «varebiltransport». Også statistikkvariablene har fått endret tekst som inkluderer «varebil».
19.01.2023

Utenrikshandel med varer

Tabellene 08891 og 12902 er avslutta.
17.01.2023

Selskapers inntekter og fradrag

Tall for årgangene 2012 og 2013 er flyttet fra tabell 10335 til tabell 11182. Tabell 10335 er derfor fjernet.
05.01.2023

Miljøforvaltning

Tabell 13227 er flytta til 

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04.01.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 13164 er avslutta.  
03.01.2023

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Alle tabellene er avslutta og flytta til 

Arbeidskraftundersøkelsen

Endringer 2022

Dato for endringStatistikkEndring
21.12.2022

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 06944 utvides med tall for delområder.
20.12.2022

Forskerpersonale

Tabell 13593 har fått nye koder for statsborgerskap, som følge av ny standard for verdensinndeling.  
20.12.2022

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13811–13817 er variabelen «Gjennomsnitt timer siste måned» byttet ut med «Gjennomsnitt timer per år».
14.12.2022

Holdninger til innvandrere og innvandring

Tabell 08784 utvides med to nye arenaer.
Tabell 08790 utvides med to nye statistikkvariabler.
Tabell 05916 erstattes med ny tabell 13859.
13.12.2022

Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Alle tabeller under avsnittene Deltakelse i organisasjoner, Organisasjonsmedlemskap, Mellommenneskelig tillit og Politisk deltakelse avsluttes og erstattes av nye tabeller.
08.12.2022

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Tabell 11130 er utvidet med ny variabel for sektor.
24.11.2022

Arbeidskraftundersøkelsen

Tabell 13332 erstattes av ny tabell 13760.
22.11.2022

Spesialisthelsetjenesten

Tabell 12766 erstattes av ny tabell 13772.
22.11.2022

Regnskap for private barnehager

Tabellene 12412 og 12413 utvides med ny statistikkvariabel: Disponeringspost for enkeltpersonforetak.
15.11.2022

Samiske forhold

Tabellene 07604, 07666, 07667, 07668, 07684 er avsluttet.

14.11.2022

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Tabell 07492 er avsluttet.
12.11.2022StraffereaksjonerI tabell 13734 er kodene for verdensinndeling endret i henhold til standarden.
09.11.2022

Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Tabell 11011 utvides med to nye statistikkvariabler: Strømstøtte og Total pris for kraft, nettleie og avgifter. Fratrukket strømstøtte.
27.10.2022

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabell 13161 utvides med sektorvariabel. Tabellene 11652, 11655, 11658 og 12315 utvides med variablene Gjennomsnittlig alder (år) og Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer).
25.10.2022

Næringenes økonomiske utvikling

Tabell 12817 utvides med sysselsettingsgrupper og med næringene P, Q og R samt tilhørende underinndelinger.
17.10.2022

Utenrikshandel med varer

Tabell 08864 utvides med ujusterte tall og mer detaljerte varestrømmer.

05.10.2022

Barnevern

I tabellene 13337, 13338 og 13339 er kodene for fag endret.

28.09.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13637, 13641 og 13645 er variabelen landbakgrunn blitt obligatorisk.

28.09.2022

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13378, 13386, 13394, 13402, 13410, 13418 og 13426 er variabelen landbakgrunn blitt obligatorisk. I tabellene 13372, 13373, 13374, 13375, 13376 og 13378 er variabelen friluftsaktivitet blitt obligatorisk. I tabellene 13388, 13389, 13390, 13391, 13392, 13393 og 13394 er variabelen treningsaktivitet blitt obligatorisk.

28.09.2022Lønn

I tabell 12521 er variablene «Gjennomsnittlig alder» og «Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke» fjernet.

23.09.2022

Kostnadsindeks for buss

Tabell 11931 er utvidet med regiontall for elektrisitet. Tabell 12004 er midlertidig fjernet på grunn av omlegging av statistikken.

15.09.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

I tabellene 13641 og 13645 er variabelen innvandringsgrunn og i tabell 13637 er variabelen innvandringsbakgrunn begge endret til landbakgrunn.
06.09.2022

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

Tabellene 12840, 12984, 12997, 12999, 13001, 13279, 13319 og 13320 erstattes av nye tabeller 13654-13661.
23.08.2022

Befolkning

Tabell 03037 er utvidet med landstall.

16.08.2022

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Tabellene 12075, 12077, 12080, 12087, 12124 og 12127 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13635, 13636, 13639, 13640, 13643 og 13644.

06.07.2022

Barnevern

Nye koder for innhald i meldinga lagt til for tabellene 10674, 10675, 10667, 10668, 10782 og 10663. Ny koder for plasseringstiltak lagt til i tabellene 11600 og 12845. Ny kode for tiltak lagt til i tabellene 10660, 10661 og 10662. Nye aldersgrupper lagt til i tabellene 01353, 09050, 10674, 10760, 10665, 10667, 09074, 10661, 10663, 10664, 10673, 10666, 11292, 11296, 11297, 11600, 12845 og 11298.

05.07.2022

Nasjonale befolkningsframskrivinger

Tabellene 12881, 12883, 12884, 12885, 12886, 12888, 12889 og 12890 erstattes av nye tabeller 13599, 13601, 13602, 13603, 13604 og 13606.

05.07.2022

Regionale befolkningsframskrivinger

Tabellene 12882, 12887, 12978, 12979, 12980 og 12981 erstattes av nye tabeller 13600, 13605, 13609, 13610, 13611 og 13612.

30.06.2022

Potet- og grovfôravlingar

Tabellene 05771, 05772, 05774 og 05776 er avsluttet og erstattet av ny tabell 13648.

24.06.2022

Økonomisk sosialhjelp

I tabell 08524 er variabelen «Livssituasjon» endret til «Situasjon». Tilhørende kodeliste er utvidet med nye verdier. Tabell 05074 er avslutta. Tall for hele landet finnes i tabell 05973 og for fylker og kommuner i tabell 13138.

23.06.2022

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Tabellene 07345 og 10455 utvides med tall for solgt produksjon av utenlandske oppdragstakere.
22.06.2022

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Tabellene 11585 og 11586 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
09.06.2022

Regionale befolkningsframskrivinger

Regionkode 21 Svalbard ble fjernet fra tabellene 12882, 12887 og 12981, siden denne ikke hadde noen tall.
08.06.2022

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabell 09165 erstattes av tabell 13063.
08.06.2022

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

I tabell 13563 har vi lagt til aggregering av kommunetall til sentralitet og andre høyere regionale nivåer. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K-» i stedet for «K.».
03.06.2022

Kostnadsindeks for buss

Tabellene 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
02.06.2022

Småvilt- og rådyrjakt

I tabellene 07513 og 07514 har vi fjernet aggregering av kommunetall til høyere regionale nivå, siden tall manglet for en del kommuner. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K.» i stedet for «K-».
24.05.2022

Norsk kulturbarometer

Tabellene 05285, 05286, 05299, 05287, 05297, 05296, 05295, 05292, 05582, 05288, 05289, 05290, 05298 og 05583 avsluttes og etterfølges av 13503 og 13504. I tillegg publiseres nye tabeller 13505, 13506, 13507 og 13508.
19.05.2022

Driftsundersøkelse for sjøfart

Tabell 11584 avsluttes og erstattes av tabell 13530.
10.05.2022

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Tabellene 04556, 05326, 05336, 05363, 05364, 05376, 05430 og 05958 inneholdt tidligere to versjoner for en del årganger før 2013. Bare reviderte versjoner av årgangene er nå beholdt.
05.05.2022

Arbeidskraftundersøkelsen

I tabellene 03780, 03781, 04544, 04547, 04553, 05111 og 05612 er perioden 2006 Gml fjernet. I tabellene 03778, 04542, 04545, 04552, 05110 og 05611 er periodene 2006K1 Gml, 2006K2 Gml, 2006K3 Gml og 2006K4 Gml fjernet.
03.05.2022

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

I tabellene 11642 og 11643 har vi fjernet aggregering fra kommunetall til høyere regionale nivå, siden tallene ikke var summerbare. Sammenslåtte tidsserier for kommuner har nå koder som starter med «K.» i stedet for «K-».
20.04.2022

Næringenes økonomiske utvikling

I tabell 08039 har byene fått nye kommunekoder i henhold til standarden fra 2020.
20.04.2022

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Tabellene 12535 og 12538 får ny basisperiode 4. kvartal 2021=100. Tabeller med gammel basisperiode vil finnes under avslutta tidsserier.
08.04.2022

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Tabell 11185 avsluttes og erstattes av tabell 13615.
24.03.2022

Arbeidskraftundersøkelsen

Tabellene 11754 og11755 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13583 og 13584.
21.03.2022Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffTabell 11174 avsluttes og erstattes av tabell 13585.
17.03.2022

Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Tabellene 11661 og 11662 erstattes av 13554 og 13555.
16.03.2022

Prisindeks for nye boliger

Tabell 03364 avsluttes og erstattes av tabell 13500.
15.03.2022

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Tabellene 12250, 11969 og 12252 erstattes av nye tabeller 13587, 13588 og 13586.
15.03.2022

Barnehager

Tabellene 12562 og 12573 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13502 og 13529.
15.03.2022

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 13111 erstattes av ny tabell 13434.
15.03.2022

Miljøforvaltning

Tabell 13111 erstattes av ny tabell 13526.
15.03.2022

Kommuneregnskap

Tabellene 13292, 13178, 13291, 13290, 13174, 13226, 13220, 13200, 13186, 13212, 13210, 13211 og 12330 erstattes av nye tabeller 13551, 13552, 13543, 13557, 13545, 13542, 13566, 13540, 13544, 13553 og 13541.
15.03.2022

Fylkeskommuneregnskap

Tabellene 13301, 13169, 13287, 13289, 13166, 13223, 13192, 13201, 13187, 13221, 13209, 13214 og 12331 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13547, 13548, 13567, 13559, 13558, 13565, 13562, 13560, 13561, 13549 og 13539.
15.03.2022

Kommunehelsetenesta

Tabell 12191 erstattes av ny tabell 13533.
15.03.2022Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Tabellene 09045 og 11017 erstattes med nye tabeller 12925, 12926 og 12927.
Tabell 19847 avsluttes og erstattes at ny tabell 13063 med nye kodeliste og annen klassifikasjon. 
Tabellene 05159, 05152, 10847, 05158,10857, 09109 og 09072 erstattes med 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467 og 13468.

14.03.2022

Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

I tabellene 11659 og 11666 er kodelistene endret slik at det skal være lettere å skille hvilke partier velgerne kom fra og gikk til.
11.03.2022

Kommuneregnskap

I tabell 12367 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

Fylkeskommuneregnskap

I tabell 12368 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

I tabellene 11918 og 11918 har vi fra variabelen regskapsomfang fjernet kode C (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap. Denne inneholdt ingen tall.
11.03.2022

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Tabellene 03165 og 09015 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13430 og 13431.
10.03.2022

Landbruksteljing

I tabell 09666 er regionkode 0000 Alle kommuner fjernet siden den dekkes av kode 0 Hele landet. Tabellen er klargjort for 2020-kommuner.
17.02.2022

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

I tabellene 10808 og 10905 er enkeltår erstattet av 8-årige intervall.
12.02.2022

Utenrikshandel med varer

I tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 blir alle varekodene endret. De 8-sifrete varekodene får en tilføyelse som viser årstallet da varekoden ble tatt i bruk.
Det kan ta noen dager før alle årganger er på plass igjen etter omleggingen.

03.02.2022

Antall arbeidsforhold og lønn

Tabellene 11653 og 11657 er tilrettelagt med sammenslåtte tidsserier for kommuner 2020. Samtidig er kode9999g fjernet.

Endringer 2021

Dato for endringStatistikkEndring
09.12.2021

Sysselsetting, registerbasert

Tabellene 13122, 12907, 11606 og 11687 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 13472 og 13470.
08.12.2021

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Alle tabellene avsluttes og erstattes med nye tabeller.
29.11.2021

Personer med stemmerett

Tabellene 07361, 07362, 07364 og 07369 er avsluttet. Nye tabeller er 13445, 13446, 13447 og 13448.
19.11.2021

Plan- og byggesaksbehandling

Tabell 13115 erstattes av ny tabell 13438.
29.10.2021

Arbeidskraftundersøkelsen

I tabellene 12760 og 12763 ble variabelen «funksjonsnedsettelse» endret til «nedsatt funksjonsevne».
26.10.2021

Valgdeltakelse

Tabellene 11693 og 11699 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 13359 og 13358.
04.10.2021

Stortingsvalet

I tabellene 08092, 08093, 08219, 08243, 08287, 08310, 09474 og 11691 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
04.10.2021

Valgdeltakelse

I tabellene 11693 og 11699 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
04.10.2021

Eiendomsomsetning

I tabellene 11502, 11503 og 11504 er koden for uoppgitt fylke rettet.
01.10.2021Personer med stemmerettI tabellene 07360, 07361, 07362, 07363 og 07369 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter. I tabellene 07361 og 07369 er koden for hele landet endret fra 00 til 0.
29.09.2021

Bygningsmassen

Tabellene 03158, 03173, 03174 og 03175 er utvidet med tall på kommunenivå.
21.09.2021

Overnattingar

I tabellene 08403 og 13155 ble variabelen «hotellopphold/formål» ble endret til «formål med hotelloppholdet.»
17.09.2021Avfallshåndtering ved avfallsanleggI tabell 12359 ble kodene 70, 77, 78 og 85 fjernet fra variabel materialtype, siden disse ikke hadde noen tall.
01.09.2021Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talTabell 08931 avsluttes og erstattes med ny tabell 13332.
20.08.2021FagskolerProsentvariabelen ble fjernet fra tabell 11634 på grunn av feil i tallene.
22.06.2021

Tannhelsetenesta

Tabell 05680 avsluttes og vil senere bli erstattet av ny tabell.
21.06.2021

Befolkning

Regiongrupperingen «Sentralitet» er endret slik at hver kommune beholder sin 2020-sentralitet bakover i tid. I forrige versjon ble det ved endringer i kommuner (sammenslåing/splitting) beregnet 2020-sentralitet for hver kommune ut fra sentralitet på grunnkretsnivå.
21.06.2021

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Tabell 09704 avsluttes og erstattes av ny tabell 13276.
15.06.2021KommuneregnskapTabellene 13219, 13218 og 13224 erstattes av nye tabeller 13291, 13292 og 13290.
15.06.2021

Fylkeskommuneregnskap

Tabellene 13217, 13216 og 13222 erstattes av nye tabeller 13287, 13301 og 13289.
15.06.2021Kommunale boligerTabell 12197 avsluttes og erstattes av ny tabell 13277.
11.06.2021Næringspolitiske virkemidlerI tabellene 12643, 12644, 12645 og 12646 er sentralitet oppdatert med nye indeksgrenser. I tabellene 12644, 12645 og 12646 er regioninndelingen byttet ut med ny landsdelsinndeling. Nye fylkeskoder er lagt til i tabell 12643. Nye virkemiddelaktører og ny bistandstype (kompensasjonsordninger) er lagt til i tabellene.
28.04.2021DetaljomsetningsindeksenTabellene 07129 og 09296 utvides til å omfatte næringskode 45 og 46 med undergrupper.
26.04.2021Etablerere i næringslivetTabell 05991 erstattes av ny tabell 13258.
26.04.2021FlyttingerTabellene 09204 og 09498 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13234 og 13235. Tabellene 09585 og 09586 utvides for å dekke ny landsdelsinndeling.
22.04.2021Sysselsetting, registerbasertTabellene 11606 og 11687 utvides med sumkode for næring. Tabellstrukturene endres til færre deltabeller.
20.04.2021DødeTabell 07995 er utvidet med sumkode for alder. Manglende tall vises nå som prikk i stedet for 0.
09.04.2021Sysselsetting, registerbasertI tabell 09315 er kodene for næringsgrupper endret.
24.03.2021Studenter i høyere utdanningTabell 08103 avsluttes og erstattes av tabell 07960.
17.03.2021LandbruksteljingTabellene 09841, 09859, 09860, 08848, 08832 og 08808 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13193, 13194, 13195, 13196, 13197 og 13198.
16.03.2021Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenesterTabell 12922 erstattes av ny tabell 13232.
15.03.2021Avfall frå hushaldaTabell 12313 erstattes av ny tabell 13136.
15.03.2021Økonomisk sosialhjelpTabell 13006 erstattes av ny tabell 13138.
15.03.2021MiljøforvaltningTabell 12680 erstattes av ny tabell 13112.
15.03.2021Plan- og byggesaksbehandlingTabellene 12295, 12684, 11879, 12001, 12699, 12667, 12669 og 12678 erstattes av nye tabeller 13111, 13026, 13124, 13125, 12997, 13115, 13127, 13120 og 13117. Tabellene 12685 og 12986 utgår.
15.03.2021BarnehagerTabell 12930 erstattes av ny tabell 13163.
15.03.2021Kommunale boligerTabellene 12437, 12196, 12432, 12198, 12434 og 12437 erstattes av nye tabeller  13203, 13140, 13139, 13142 og 13141.
15.03.2021Kommunal vannforsyningTabell 11792 erstattes av ny tabell 13143.
15.03.2021Kommunalt avløpTabell 11794 erstattes av ny tabell 13144.
15.03.2021KommuneregnskapTabellene 12328, 12320, 12177, 12913, 12914 og 12179 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13218, 13178, 13202, 13219, 13174 og 13220.
15.03.2021FylkeskommuneregnskapTabellene 12365, 12322, 12176, 12916, 12912 og 12180 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13216, 13169, 13213, 13217, 13166 og 13192. 
11.03.2021Sysselsetting, registerbasertTabell 12747 endres slik at tidsserien bare viser tall for ny fylkesinndeling. Tabell 07979 erstattes av ny tabell 13122. Tabellene 07984, 08536 og 12539 får nye koder for kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier. Andre grupperinger som summerer opp kommunetall fjernes. Årsaken til kodendringene er at en del kommunetall må prikkes når strengere lovverk gjelder fra 1.1.2021.
01.03.2021OvernattingTabellene 03524 og 03526 avsluttes og erstattes av ny tabell 13100.
26.02.2021Videregående opplæring og annen videregående utdanningTabellene 09236 og 06382 avsluttes og erstattes av nye tabeller 13159 og 13160.
25.02.2021GrensehandelTabell 08862 avsluttes og erstattes av ny tabell 13147.
22.02.2021Stortingsvalet, personar med røysterettI tabellene 09839 og 09853 er fylkeskodene byttet ut med koder for valgdistrikter.
18.02.2021KulturtilbodTabell 12060 er erstattet av ny tabell 13135.
15.02.2021BilparkenTabell 07848 er fjernet. Tabelltittelen var misvisende, og tabellen er dekket av innholdet i tabell 08581.
10.02.2021Sysselsetting, registerbasertTabell 07984 ble utvidet med sumverdier næring og kjønn.
19.01.2021Opna konkursarStatistikkvariablene eksportverdi og importverdi fjernes fra tabell 12972.
14.01.2021Kredittindikator Tabell 11597 utvides med nye statistikkvariabler og nye koder. Klassifikasjon "låntakernæring" erstattes med "låntaker".

Endringer 2020

Dato for endringStatistikkEndring
24.11.2020BefolkningEndret gruppering for region: Sentralitet er endret i henhold til ny standard for 2020.
24.11.2020Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKTNy statistikkvariabel i tabell 08541.
18.11.2020Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverkTabell 09131, 09138, 09145, 09152, 09160 og 09194 avsluttes og etterfølges av nye tabeller 13070, 13071, 13072, 13073, 13074 og 13075.
12.11.2020MiljøvernutgifterTabellene 10774 og 10775 erstattes av ny tabell 13062.
04.11.2020Ansatte i barnehage og skoleI tabell 12994 er unødvendig regionvariabel ("Hele landet") fjernet.
28.10.2020Idrett og friluftslivTabell 09102 og 09118 avsluttes og etterfølges av nye tabeller 13078 og 13079.
15.10.2020Næringenes økonomiske utviklingTabell 12817 er endret slik at kun nyeste årgang inneholder foreløpige tall. Tall før 2016 er fjernet fra tabellen. I næringslista på 2-siffernivå er noen koder fjernet slik at tabellen stemmer overens med andre tabeller i samme statistikk.
02.10.2020BilparkenTabell 12906 er utvidet med ny statistikkvariabel for bobiler og ny klassifikasjonsvariabel for type registrering.
17.09.2020Bruk av IKT i næringslivetTabell 10971 er utvidet med flere statistikkvariabler.
15.09.2020Avfall frå hushalda
Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp
Tabell 13036 erstattes av ny tabell 13056.
09.09.2020Bruk av IKT i husholdningeneTabell 06998, 07001 og 11435 er utvidet med flere statistikkvariabler.
28.08.2020Arealbruk i tettstederNye tettsteder for 2020 er lagt til i tabellene 10810 og 04859.
18.08.2020Regionale befolkningsframskrivingerTabellene 11668 og 11673 erstattes av nye tabeller 12882 og 12887. Framskrivingene utvides også med nye tabeller 12978, 12979, 12980 og 12981.
08.07.2020Byggeaktivitet i strandsonenI tabellene 08917, 06505, 10547 og 10921 er tallene tilbakeregnet for ny fylkes- og kommuneinndeling 2020. Utgåtte fylker og kommuner er fjernet fra tabellene.
23.06.2020BNP per innbygger, prisnivåjustertTabell 10258 avsluttes og erstattes av tabell 13007.
22.06.2020Gjennomføring i videregående opplæringTabellene 09253, 09262, 09254, 10994, 10972, 10973, 08814, 11552, 11554, 11592, 08777, 09326, 11576, 11588, 09330, 11222, 11223, 11224 og 11593 er avsluttet og erstattet av 12971, 12965, 12962, 12961, 13012, 13011, 13010, 12970, 12958, 12959, 12964, 12963, 12967, 12966, 12969, 13009, 12968, 12960, 13015 og 13014.
18.06.2020Livslang læringTabellene 09680, 09684, 09713 og 09688 erstattes av nye tabeller 12864, 12865, 12867, 12868 og 12869.
16.06.2020Befolkning etc.Endret gruppering for region: Økonomiske regioner er endret i henhold til ny standard for 2020.
15.06.2020MiljøforvaltningTabell 12701 fjernes.
15.06.2020Plan- og byggesaksbehandlingTabellene 12920, 12665, 12675, 12679, 12679, 12683 og 12684 erstattes av nye tabeller 13013, 12986, 12987, 13008, 13021, 13026 og 12976.
15.06.2020Avfall frå hushaldaTabellene 12298, 12917 og 12920 erstattes av nye tabeller 13024, 13035 og 13036.
15.06.2020Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp
Tabellene 12298 og 12920 erstattes av nye tabeller 13024 og 13036.
15.06.2020TannhelsetenestaTabell 11959 avsluttes og erstattes av ny tabell 13033.
15.06.2020Økonomisk sosialhjelpTabell 12219 erstattes av ny tabell 13006.
11.06.2020Ofre for anmeldte lovbruddTabell 08637 er utvidet med 5-årig aldersinndeling.
03.06.2020BefolkningsframskrivingerTabellene  11667, 11669, 11670, 11671, 11672 og 11674 erstattes av nye tabeller 12881, 12883, 12884, 12885, 12886, 12888, 12889 og 12890.
22.05.2020Sysselsetting blant innvandrere, registerbasertNye koder og ny kodeliste for tabellene 12693, 12694 og 12695.
20.05.2020Ansatte i barnehage og skoleTabellene 12094 og 12095 er utvidet med tall for fylker.
19.05.2020Norsk mediebarometerTabellene 04499, 04517, 04502, 05240, 05237, 04501, 05239, 05238, 05241, 04519 og 11555 avsluttes og etterfølges av tabellene 12947 og 12948.
15.05.2020Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsenTabell 11241 er utvidet med flere utdanninganivåer og aldersgrupper. Alder har også fått endret sumkode.
04.05.2020Opna konkursarTabell 12955 erstattes av ny tabell 12972.
27.04.2020Vernede områderI tabell 08936 har statistikkvariabelen «Vernet areal» endret tekst til «Vernet areal på land». Tabellen er utvidet med nye statistikkvariabler for vernet areal til havs og totalt. Klassifikasjonen «Verneområde» har fått ny tekst «Verneformål» og er utvidet med nye koder for «Alle verneformål» og «Marint vern».
21.04.2020Gardsbruk, jordbruksareal og husdyrSummeringsgrupperinger under region er fjernet fra tabellene 06447, 06459, 06462, 08646 og 12660, fordi mange kommuner mangler tall.
15.04.2020Helseforhold, levekårsundersøkelsenTabellene 06181, 07743, 08250, 11277 og 11278 hadde feil klassifikasjonsvariabel «Symptom», og denne er endret til «Levevane».
30.03.2020KommuneregnskapGjelder tabellene 12134, 12143, 12135, 12137, 12364, 12177.
Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019. Det oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil for alle årgangene 2015 - 2019. Det er nå rettet.
26.03.2020Boforhold, registerbasertTabellene 11039 og 11040 er inntil videre utilgjengelige på grunn av feil i data.
20.03.2020FlyttingerRegionvalg som aggregerer kommuner til større geografiske enheter ble fjernet fra tabell 05471 den 20.3.2020. Summering av kommunetallene gir ikke korrekte tall for større regioner, siden også flyttinger innad i regionen da blir regnet med.
20.03.2020Boforhold, registerbasertI tabellene 11038, 11046, 11509, 11084, 11093 og 11508 er det lagt til kodeliste for bydeler.
16.03.2020TannhelsetenestaTabell 11775 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12900 og 12901.
16.03.2020Elevar i grunnskolenTabell 12247 avsluttes og erstattes av ny tabell 12919.
16.03.2020Kommunale gebyrerTabell 12492 avsluttes og erstattes av ny tabell 12842.
16.03.2020EiendomsskattTabell 12503 erstattes av ny tabell 12843.
16.03.2020Videregående opplæring og annen videregående utdanningTabell 12185 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12932 og 12933. På grunn av endringer i populasjonen vil tallene ikke være identiske. Tabell 11899 avsluttes.
16.03.2020Eiendomsforvaltning i kommunesektorenTabell 12047 erstattes av ny tabell 12905.
16.03.2020Kommunalt avløpTabell 12155 erstattes av ny tabell 12921. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyning 
16.03.2020Avfall frå hushaldaTabell 12299 erstattes av ny tabell 12920. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyningKommunalt avløp og Plan- og byggesaksbehandling
16.03.2020Kommuneregnskap
Fylkeskommuneregnskap
Artskode AG37 er erstattet med hhv. AGD 51 (drift) og ny artskode AGI37 (investering).
12321 avsluttes og erstattes av 12914
12329 avsluttes og erstattes av 12913
12323 avsluttes og erstattes av 12912
12363 avsluttes og erstattes av 12916
05.03.2020Sysselsetting, registerbasertI tabellene 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12628 og 12827 er koden for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) endret fra 02.07 til 10.47, koden for Meteorologisk institutt er endret fra 10.20 til 07.07 og koden for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er endret fra 14.07 til 08.33.
03.03.2020OvernattingarBare tabellene 08403 og 08405 oppdateres videre. Tabellene 03614, 08402, 08353, 08404, 05444, 08352, 08406 og 08407 avsluttes helt. Tabell 08344 etterfølges av ny tabell 12896. Tabellene 08401 og 09374 slås sammen til ny tabell 12892. Tabellene 06212, 03615, 03616, 06211 og 03706 slås sammen til ny tabell 12897. Tabellene 03618, 03622 og 08339 slås sammen til ny tabell 12893. En helt ny tabell 12895 opprettes.
17.02.2020ElektrisitetTabell 08583 er fjernet og erstattet av ny tabell 12824.
07.02.2020NasjonalregnskapI tabellene 09170, 09181 og 09174 er næringskodene A88NP2X19, A88NP2X20 og A88NP2X21 slått sammen til ny næringskode A88NP2X19_21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.
05.02.2020BefolkningTabellene med regionale tall har fått utvidet kodelister for fylker, kommuner og bydeler før publiseringen av 2020-tall 27.2.2020. Regiongrupperingen "Kommunestørrelse 1.1.2019" er fjernet fra kommunetabellene. I stedet er det opprettet en ny tabell 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn.
20.01.2020Areal av land og ferskvatnI tabell 06198 har alle grunnkretser i de nye fylkene 30 Viken, 34 Innlandet, 38 Vestfold og Telemark, 42 Agder, 46 Vestland og 54 Troms og Finnmark fikk nye nummer, der to første sifrene samsvarer med fylkesnummeret. Endringene gjelder også grunnkretstabeller i andre statistikker.
16.01.2020VirksomheterTabell 09029 er fjernet, og tallene finnes i tabell 10309.
16.01.2020Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanterTabellene 04798, 04979 og 05005 er avslutta og erstattet av nye tabeller 12872, 12873 og 12874. Regionlister og grupperinger er tilpasset ny inndeling for 2020. Landsdeler 2020 og Regioner er bygget på kommuner i stedet for fylker, og kan dermed brukes både før og etter 2020. Endringene gjelder også kommunetabeller i en rekke andre statistikker.
10.01.2020FiskeriTabellene 08867, 08868, 05278, 11516, 06367 og 08204 er avslutta. Ny tabell 12846 etterfølger tabellene 05278 og 11516.

 

 

Endringer 2019

Dato for endringStatistikkEndring
17.12.2019FamilievernTabell 10524 er utvidet med flere typer utadrettet virksomhet. 10525 er utvidet med flere tema, og koden for parforhold er endret. Tabell 10526 er utvidet med ekstra deltaker.
04.12.2019Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapetTabell 10799: Verdikode I3371_ er endret til I337_, og U3371_ er endret til U337_
03.12.2019Regnskap for private barnehagerTabell 12410 er fjernet og erstattet av ny tabell 12487.
06.11.2019ValgdeltakelseTabell 11059 er fjernet og erstattet med nye tabeller 12812, 12813 og 12814.
05.11.2019Næringenes økonomiske utviklingDe fleste tabellene under
https://www.ssb.no/statbank/list/stbygganl
https://www.ssb.no/statbank/list/stefu
https://www.ssb.no/statbank/list/sthotell, 
https://www.ssb.no/statbank/list/sti
https://www.ssb.no/statbank/list/stinfokom
https://www.ssb.no/statbank/list/stjenester, 
https://www.ssb.no/statbank/list/stranslag
https://www.ssb.no/statbank/list/stvar
https://www.ssb.no/statbank/list/stvareh
avsluttes og flyttes til
https://www.ssb.no/statbank/list/naringer. Tabellene 09940 og 09941 fortsetter. Ny tabell 12817 publiseres.
22.10.2019Avfallshåndtering ved avfallsanleggTabell 12360 er avslutta og erstattet av ny tabell 12818.
17.10.2019BefolkningTabell 05231 er avslutta.
15.10.2019Utenrikshandel med varerTabell 09226 er avslutta og erstattet av ny tabell 12780.
12.10.2019Røyk, alkohol og andre rusmidlerVariabelen ‘Kjønn’ ble fjernet fra tabell 12391.
11.10.2019Innovasjon i næringslivetTabellene 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10877, 10878, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10953 og 10954 er avsluttet og erstattet med tabellene 12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807 og 12808.
10.10.2019Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalgetTabellene 09475, 09476 og 11059 er flyttet til Valgdeltakelse
04.10.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalgetNye regionlister i tabellene 11001, 09476, 01177, 08346, 10804 og 09475.
02.10.2019Sysselsetting blant innvandrereTabell 12551 har endret kodeliste for klassifikasjon landbakgrunn.
01.10.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalgetI tabell 01180 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019StortingsvaletI tabell 08092 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanterI tabell 04772 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
27.09.2019Miljøøkonomiske virkemidlerTabellene 10646, 11639 og 11640 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 12788, 12789 og 12740.
27.09.2019Kredittindikator«Lån fra banker» og «Lån fra kredittforetak» slås sammen til «Lån fra banker og Kredittforetak» i tabell 06718 og 11596.
25.09.2019Norskopplæring for voksne innvandrereTabellene 11316 og 12468 er fjernet og er erstattet med nye tabeller 12722 og 12723.
20.09.2019Offentlig forvaltnings inntekter og utgifterTabellene 10721, 10722, 10723, 10727 og 10909 er utvidet med flere valg under art. Artkodene A55 og B43 har fått ny tekst i tabell 10721. Kode A13 har fått ny tekst i tabell 10722, mens kodene A14 og A257 er fjernet. Kode A55 har fått ny tekst i tabell 10727.
12.09.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerettTabell 12753 er fjernet, og tallene finnes i tabell 12758.
12.09.2019Byggjekostnadsindeks for bustaderBasisår i tabellene endres fra 2000 til 2015. Vektgrunnlaget for beregning av indeksene endres også.
19.08.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerettTabell 06595 er avsluttet og er erstattet med ny tabell 12758.
03.07.2019Ansatte i barnehage og skoleTabellene 12071, 12091 og 12092 er utvidet med flere statistikkvariabler. Tabellene 12072, 12082 og 12083 er avsluttet og er erstattet med tabellene 12696, 12697 og 12698.
25.06.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanterTabellene 10912, 06535 og 06537 er erstattet av nye tabeller 12705, 12710 og 12711. Tabellene 06524, 06525, 06530, 06531, 06534, 06540, 06550, 06551, 06552, 06556, 06557 og 10922 er avsluttet.
17.06.2019Plan- og byggesaksbehandlingTabellene 11882, 12595, 12225, 11887, 11986, 12616, 12312, 12224, 11211, 11881, 12000, 11886, 12281 og 11888 er erstattet av tabellene 12690, 12665, 12671, 12675, 12699, 12679, 12691, 12676, 12683, 12685, 12667, 12240, 12678 og 12686.
07.06.2019MiljøforvaltningTabellene 12242, 12302, 12193 og 11289 er erstattet av tabellene 12243, 12680, 12703 og 12701.
31.05.2019Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenesterTabellene 11642, 11643, 11644, 10135, 10137 og 10138 har fått endret kommuneliste.
30.04.2019Sysselsetting, registerbasertTabellene for ansatte i staten (10188, 10189, 09904, 10461, 09911, 09915) er avsluttet og erstattet med nye tabeller 12623-12629.
26.04.2019Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerettTabellene 06599, 06598, 08295, 06596, 06597, 10959, 06600, 05474, 05497, 08703 og 08701 er avsluttet. Nye tabeller er opprettet: 12633, 12634, 12635, 12636, 12637 og 12638.
26.04.2019Kostnadsindeks for lastebiltransportTabellene 07105, 07106 og 08802 er avsluttet og er erstattet av nye tabeller 12535 og 12538.
02.04.2019Inntekts- og formuesstatistikk for husholdningerTabellene 10502 og 10503 er erstattet av nye tabeller 12598 og 12599.
21.03.2019KjørelengderTabellene 07301, 07302, 07304 og 07305 slås sammen til ny tabell 12575. 07306 og 07307 slås sammen til ny tabell 12576. 07308 og 07311 slås sammen til ny tabell 12577. 07947 og 07946 slås sammen til ny tabell 12578. 08740 og 08741 slås sammen til ny tabell 12579. De nye tabellene har mer detaljert inndeling i drivstofftyper.
20.03.2019SykefraværTabellene 09665, 08720, 07869, 09040 og 09041 (Egen- og legemeldt sykefravær (feriekorrigert)), samt 08320, 08321, 03218, 07905, 08322, 08323 og 11928 (Legemeldt sykefravær (feriekorrigert)) avsluttes og erstattes med disse nye tabellene: 12439, 12440, 12441, 12442 og 12443 (Egen- og legemeldt sykefravær), samt 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451 og 12452 (Legemeldt sykefravær).
15.03.2019BarnehagerTabell 11929 er erstattet med ny tabell 12562.
Tabell 12517 er erstattet med ny tabell 12573.
15.03.2019Areal- og samfunnsplanleggingTabell 12596 erstattet tabell 11220.
Tabell 12611 erstattet tabell 11276.
Tabell 12613 erstattet tabell 11218.
Tabell 12616 erstattet tabell 11987.
Tabell 12229 erstattet tabell 11214.
Tabell 11211 erstattet tabellene 12223 og 11219.
Tabellene 10485, 10505, 10506, 11215, 11216, 11212, 11221, 11285 og 11288 ble avsluttet. Tabell 11213 ble fjernet.
15.03.2019Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommunerTabell 12593 erstattet tabell 11263.
Tabell 12302 erstattet tabell 11891.
Tabellene 11262, 11263, 11264, 11265, 11287 og 11295 ble avsluttet.
08.03.2019Videregående opplæring og annen videregående utdanningTabell 11986 er erstattet av tabell 12609.
25.02.2019Sysselsetting, registerbasertDet er laget nye tabeller: 12539, 12540, 12541, 12542 og 12543.
21.02.2019Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningTabell 08050 er utvidet med nytt anslagstidspunkt «Antatte investeringer februar året før».
11.02.2019ProdusentprisindeksenTabellene 07097 og 07098 erstattes av nye tabeller 12462 og 12463. Basisår endres fra 2000 til 2015.
11.02.2019Prisindeks for førstegangsomsetning innenlandsTabellene 03675 og 03768 utvides med tall for importmarked og med flere varegrupper. Basisår endres fra 2000 til 2015.
09.02.2019Eiendomsforvaltning i kommunesektorenTabellene 12045 og 12048 er erstattet av nye tabeller 12559 og 12560.
09.02.2019LønnTabell 12521 er endret for å vise desiler og persentiler.
09.02.2019NasjonalregnskapTabellene 09170, 09171, 09174, 09175, 09181, 09183, 11189 er utvidet med flere hoverdnæringer.
05.02.2019Antall arbeidsforhold og lønnTabell 11676 har endret kodeliste for klassifikasjon innvandringskategori.
30.01.2019Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommunerTabell 11821 er erstattet av tabell 12153.

Endringer 2018

Dato for endringStatistikkEndring
19.12.2018LønnTabell 11418 er utvidet med flere nivåer på yrkeslister. Tabellene 11419, 11420 og 11421 er utvidet med ny liste for næringsgruppe.
18.12.2018EiendomsskattTabell 12120 er erstattet av tabell 12503. Flere statistikkvariabler og tall for 2007-2014 er lagt til.
17.12.2018Røyk, alkohol og andre rusmidlerTabell 07664 er fjernet, og tallene finnes i tabell 07692.
14.12.2018Utslipp fra norsk økonomisk aktivitetI tabellene 09288, 09289, 09290 og 09291 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
11.12.2018Utslipp til luftI tabellene 09298, 09299, 09300 og 09301 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
05.12.2018Befolkning m.fl.Ny gruppering for region: Sentralitet 2018. Utgåtte grupperinger er fjernet: Sentralitet 2008-2017, Politidistrikt 2002-2015, Storbyregioner 2002-2017, Regioner. Fylkesinndeling.
27.11.2018Inntekts- og formuesstatistikk for husholdningerNy statistikkvariabel i tabellene 10316 og 10317. Ny kode i tabell 10315.
27.11.2018Sysselsatte på korttidsoppholdTabellene 11613, 11610, 11612 og 08069 har endret tidsenhet fra kvartal til år.
03.10.2018Videregående opplæring og annen videregående utdanningTabell 12262 er erstattet av ny tabell 12399.
01.10.2018Bruk av IKT i næringslivetDet er laget nye tabeller: 12350, 12351, 12352, 12356 og 12357.
27.09.2018Antall arbeidsforholdNy statistikkvariabel for indeks, måneslønn i tabell 12314.
27.09.2018Banker og kredittforetakNye koder i tabell 08113.
07.09.2018KommuneregnskapTabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabellene 05063 og 05065 avsluttet.
07.09.2018FylkeskommuneregnskapTabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabell 05064 avsluttet.
30.08.2018Bruk av IKT i husholdningeneDet er laget nye tabeller: 12344, 12345, 12346, 12348 og 12049.
07.08.2018Kystverkets virksomhetStatistikken er opphørt. Alle tabeller er avsluttet.
02.08.2018Antall arbeidsforholdNye statistikkvariabler i tabellene 11652, 11654, 11655 og 11658.
02.07.2018Avfall frå hushaldaTabell 12156 er erstattet av tabell 12313.
25.06.2018BarnevernTabell 11942 er erstattet av tabell 12305.
21.06.2018Avfall frå hushalda 
Areal- og samfunnsplanlegging 
Kommunal vannforsyning 
Kommunalt avløp
Tabell 12296 er erstattet av tabell 12299.
19.06.2018Banker og kredittforetakNye koder i kodeliste for balansepost i tabellene 08428, 08691, 08692 og 07880.Tabellene 08104, 09563, 10769, 09562 and 09564 er avsluttet.
18.06.2018Kostnadsindeks for bussTabellene 10151 og 10152 avsluttes, og fem nye tabeller er laget: 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006.
14.06.2018FylkeskommuneregnskapTabellene 12099, 12113, 12117, 12167, 12168, 12181 og 12182 er midlertidig fjernet.
14.06.2018KommuneregnskapTabellene 12096, 12097, 12111, 12166, 12170, 12171, 12174 og 12205 er midlertidig fjernet.
13.06.2018KulturtilbodTabell 12066 er erstattet av tabell 12264.
08.06.2018Areal- og samfunnsplanleggingTabellene 11883 og 11890 er erstattet av nye tabeller 12158 og 12230.
31.05.2018ArbeidskraftundersøkelsenNy statistikkvariabel i tabell 07115 og 07116.
30.05.2018Økonomisk sosialhjelpTabellene 11809, 11863, 11870, 11868 og 11869 er erstattet av nye tabeller 12131, 12160, 12201, 12203 og 12204.
29.05.2018Bruk av IKT i offentlig sektorTabell 10619 er avsluttet og erstattet med ny tabell 12019.

Tabellene 10584, 09677 og 10858 er erstattet av nye tabeller 12029, 12030 og 12031.

Det er laget nye tabeller: 12032, 12033, 12034, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041 og 12042.

Tabellene 10619, 09669, 09670, 09671 og 09674 er avsluttet.
03.05.2018TannhelsetenestaTabellene 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771 og 11775 er erstattet av nye tabeller 11959, 11961, 11985, 12073 og 12074.
23.04.2018Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhetStatistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
20.04.2018Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetningStatistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
19.04.2018ArbeidskraftundersøkelsenNye kodelister for alder i tabell 07971, 07972 og 09773. Nye statistikkvariabler i tabell 0337 og 0338.
18.04.2018Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhetStatistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
18.04.2018Ordreindeks for industriStatistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
26.03.2018Fylkesfordelt nasjonalregnskapTabell 09390 avsluttes og erstattes med ny tabell 11713.
15.03.2018KOSTRAAlle dagens KOSTRA-tabeller vil bli videreført i denne omgang.
Nye tabeller i ny struktur er publisert som beta med foreløpige tall for 2017.
06.03.2018KredittindikatorEndret tekst i klassifikasjonsvariabel fra kredittkilde til lånegjeld i tabellene 06718, 11596 og 11598. Ny kode "Verdipapirlån" i tabellene 06718 og 11596.
23.02.2018Folkemengde og befolkningsendringarNytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene som inneholder fylkestall.
Nye kommuner er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
19.02.2018SkatterekneskapNytt fylke 50 Trøndelag og nye kommunenummer er lagt til i tabell 07022. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
15.02.2018Utenrikshandel med varerNytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene 08817 og 10482.
Tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med 24 nye varenummer.

Endringer 2017

Dato for endringStatistikkEndring
08.11.2017Skattestatistikk for personerTabellene 04263 og 08780 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11680 og 11681.
01.11.2017StortingsvaletNy kodeliste for valgkretser i tabell 07362.
24.10.2017NasjonalregnskapNye statistikkvariabler i tabell 09175. Lønn og lønnskostnader, sesongjustert.
24.10.2017FengslingerTabellene 10531, 10532, 10533, 10536, 10537, 10538, 10549, 10550, 10551, 10552, 10556, 10557, 10558 og 10559 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
17.10.2017Harmonisert konsumprisindeksStatistikkvariablene månadsendring og 12-månadersendring er lagt til i tabell 03700.
27.09.2017Ofre for anmeldte lovbruddTabellene 08631, 08634, 08635, 08636, 08637 og 08638 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene. Tabellene 08639, 08640, 08641, 08642, 08643 og 08644 avsluttes og erstattes med nye tabeller 11624, 11625, 11626, 11627, 11628 og 11629.
26.09.2017StraffereaksjonerTabellene 10622, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10650, 10651, 10652, 10654, 10655, 10656, 10657, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636 og 10637 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
15.09.2017Godstransport på kystenLagt til nye havner i tabell 10916
07.09.2017Kredittindikatoren K2Tabellene 06712 og 06713 avsluttes og erstattes av ny tabell 11597. Tabell  06615 avsluttes og erstattes av tabell 11596. Tabellene 06714 og 06715 avsluttes og erstattes av ny tabell 11599. Tabell 06718 er uforandret. Tabell 06715 avsluttes.
07.09.2017Kredittindikatoren K3Tabell 07477 avsluttes og erstattes av ny tabell 11598.
17.08.2017DødeI tabell 08739 har aldersgruppen 'Under 1 år' byttet kode fra 00-01 til 00-00.
14.08.2017Sysselsatte på korttidsoppholdTabellene 08066 og 08069 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11612 og 11614.
14.08.2017Sysselsetting blant innvandrere, registerbasertTabellene 07285, 08560, 07284, 08434, 09633 og 08435 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11607, 11608, 11609, 11610, 11611 og 11613.
01.08.2017Sysselsetting, registerbasertTabellene 11425, 03877, 03333, 07983, 09316 og 11410 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11606, 11615, 11616, 11617, 11618 og 11619.
13.07.2017Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskapTabell 07694 avsluttes.
28.06.2017Eigarskap og roller i næringslivetStatistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
28.06.2017Produksjon og forbruk av energi, energiregnskapNye tabeller 11557 og 11558.
Tabellene 04371, 04372, 10703, 10704, 10705, 10776, 10777 og 10908 avsluttes.
28.06.2017Produksjon og forbruk av energi, energibalanseTabellene 09380, 09386, 10950 og 10842 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11561, 11562, 11563 og 11564.
Tabellene 07515, 05494 og 05500 avsluttes.
23.06.2017Kostnadsindeks for innenriks sjøfartTabell 08576 avsluttes og erstattes av ny tabell 11585. Ny tabell 11586.
19.06.2017Utanrikshandel med tenesterTabell 10192 avsluttes og erstattes av ny tabell 11519. Tall for 2015-2016 flyttes fra tabell 10192 til 11519.
07.06.2017Driftsundersøkelse for sjøfartTabell 07321 avsluttes og erstattes av ny tabell 11584.
01.06.2017Gjennomføring i videregående opplæringNye tabeller: 11552, 11554 og 11576.
Tabellene 08775 og 08813 avsluttes og erstattes av 11592.
Tabell 11261 avsluttes og erstattes av 11588.
24.05.2017Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsenTabellene 07807, 07808, 07853, 07876 og 07862 er avsluttet.
04.05.2017FjernvarmeI tabell 04730 er energitype utvidet med verdien 'Memo: Ikke utnyttet avfall'. I tabell 04727 har kode 03 under variabelen fjernvarme endret tekst fra 'Avkjølt mot luft' til 'Memo: Avkjølt mot luft' og flyttet til slutten av lista.
27.04.2017Gjennomføring i videregående opplæringTabell 09337 avsluttes.
25.04.2017Foreldrebetaling i barnehagarTabellene 04691 og 09573 avsluttes.
25.04.2017Eigenbetaling i barnehagar, endringstalTabell 08488 avsluttes.
24.04.2017Skogavvirkning for salgTabell 07406 avsluttes og erstattes av ny tabell 11551.
05.04.2017Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert og Sysselsatte på korttidsoppholdTabell 08434 og 08066 er midlertidig utilgjengelige.
31.03.2017Sysselsatte på korttidsoppholdTabellene 08070, 08067, 08079, 08065, 08083 og 08068 avsluttes.
24.03.2017Sysselsetting, registerbasertTabellene 11396, 03877, 08536, 07979, 11425, 09315, 09316, 03333 og 07983 er foreløpig utilgjengelig i Statistikkbanken i påvente av arbeid med å anonymisere tallene.
21.03.2017Boforhold, registerbasertKoder for i "alt" lagt til i de fleste klassifikasjonsvariabler. Kjønn lagt til for tabeller 11024, 11031, 11033, 11040, 11042
14.03.2017Videregående opplæring og annen videregående utdanningTabell 06481 og 05354 avsluttes.
06.03.2017Etterforskede lovbruddTabell 09405, 09406, 09408, 09409, 09410, 09411, 09416, 09417, 09421, 09423, 09425 og 09426 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
Tabell 09422 avsluttes og erstattes med ny tabell 11453.
06.03.2017Anmeldte lovbruddTabellene 08484, 08485, 08486 og 08487 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og type lovbrudd fram til 2014) beholdes som avslutta serier i tabellene.
Tabell 08485 er også utvidet med ny inndeling i politidistrikt fra 2016. Politidistrikt 2002-2015 beholdes som avslutta serie i tabellen.
23.02.2017Folkemengde og befolkningsendringarNy kommune, 0710 Sandefjord, er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. Standard regionliste er endret til ‘Kommuner 2017-‘.
Valgene ‘Kommuner 2002-‘, ‘Kommuner 1977-‘ samt ‘Kommuner Kyst- /innlandskommuner 2008- er fjernet.
15.02.2017Utenrikshandel med varerTabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med ca. 400 nye varenummer.
10.02.2017KonsumprisindeksenAlle de løpende statistikkbanktabellene, som midlertidig har vært tomme , fylles med tall. Arkivtabeller med basisår 1998 eller 1999 beholdes som avslutta serier.
Arkivtabeller med basisår 2014 fjernes, det vil si tabellene 11442, 11443, 11444, 11445. 
Tabellene 11117, 11118, 11119 og 11120 vil heretter kun finnes med basisår 2015.
10.02.2017Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningNy kode "Vannforsyning" lagt til i tabeller 07097 og 07098.
01.02.2017Lønn, alle ansatteAlle tabeller for området ‘Lønn, alle ansatte’ avsluttes og erstattes av nye tabeller 11417- 11423.
26.01.2017Registrerte arbeidsledigeTabell 11021 avsluttes og erstattes av ny tabell 11393. Ny statistikkvariabel: Registrerte arbeidsledige i prosent.
24.01.2017KonsumprisindeksenAlle de løpende statistikkbanktabellene får nytt basisår og ny struktur, og tabellene tømmes midlertidig for tall. Seriene med basisår 1998 flyttes til arkivfiler under Avslutta tidsserier.- Tabell 03013 flyttes til 11446
- 03014 til 11450
- 05327 til 11447
- 05335 til 11451
- 06444 til 11448
- 08184 til 11452
- 08981 til 11449
- 11117 til 11442
- 11118 til 11444
- 11119 til 11443
- 11120 til 11445
 
18.01.2017RøykevanerTabell 07695 og 07696 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11426 og 11427. Ny klassifikasjonsvariabel "alder"
09.01.2017Inntekter, personlig næringsdrivendeTabell 11126 avsluttes og erstattes av ny tabell 11428.
09.01.2017Innenlandske transportytelserTabell 03983 avsluttes og erstattes av ny tabell 11403.

Endringer 2016

Dato for endringStatistikkEndring
20.12.2016Prisindeks for nye boligerTabell 07562 og 10988 avsluttes og sammenstilles i ny tabell 11386. Inneholder statistikkvariabel prisindeks og summerte boligtyper.
19.12.2016Olje- og gassutvinning og utvinningstjenesterTabellene 10255 og 10256 avsluttes og erstattes av 07840.
09.12.2016Utslipp av klimagasser Fjernet kode PAH i tabell 08942 og 09290.
09.12.2016Videregående opplæring og annen videregående utdanningEndret koder for klassifikasjonsvariabelen 'Resultat' i tabell 09336 Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat.
08.12.2016Elevar i grunnskolenTabell 03742 avsluttes.
07.12.2016Skogavvirkning for salgTabell 03908 avsluttes.
06.12.2016Befolkning og areal i tettstederNye tettsteder for 2016 er lagt til i tabellene 05277 Folkemengde, etter alder og kjønn (T) og 04859 Areal og befolkning i tettsteder (T).
08.12.2016Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskapTabell 11020: Lagt til flere verdier i lista ‘Hovedtransaksjoner’. Endret lista 'Detaljerte transaksjoner' til 'Detaljerte transaksjoner – Kun ujustert'. Fjernet verdien ‘MEMO: Sparing i 2005-priser’ fra begge listene.
23.11.2016EiendomsskattTabell 06980: Lagt til statistikkvariabel Kommuner med fritak for fritidsboliger.
19.11.2016Sal av petroleumsproduktFjernet kode 04 Autodiesel, lagt til kode 04b Autodiesel i tabell 11174.
26.10.2016Gjennomstrømning i videregående opplæringLagt til ny statistikkvariabel som viser andel elever i tabellene 09262, 09326, 09330 og 09337. I de andre tabellene er statistikkvariabelen andel elever endret fra ingen til en desimal.
18.10.2016Energibruk i industrien
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
Lagt til klassifikasjonsvariabel for næring i tabell 10908.
28.09.2016Miljøøkonomiske virkemidlerLagt til to nye avgiftstyper: Fiskeriforskningsavgift og Konsesjonsavgift – statlig, i tabell 10646. Fjernet Engangsavgift - beregnet CO2-komponent og Engangsavgift - beregnet NOx-komponent.
23.09.2016Inntekts- og formuesstatistikk for husholdningerTabell 10503: Omstrukturert klassifikasjonsvariabelen gruppe til to variabler: populasjon og kjennemerke.
23.09.2016Inntekts- og formuesstatistikk for husholdningerTabell 10502: Omstrukturert klassifikasjonsvariablene lavinntekt og gruppe til tre variabler: populasjon, gruppe og kjennemerke.
07.09.2016Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.Lagt til koder P128 Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester, P129 Petroleumsrettet leverandørindustri og P130 Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri.
07.09.2016Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningLagt til koder P128 Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester, P129 Petroleumsrettet leverandørindustri og P130 Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
31.08.2016Årlig nasjonalregnskapLagt til ny makrostørrelse ‘Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander’ i tabellen 09189 Makroøkonomiske hovedstørrelser.
31.08.2016Kvartalsvis nasjonalregnskapLagt til ny makrostørrelse ‘Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander’ i tabellen 09190 Makroøkonomiske hovedstørrelser.
31.08.2016VerdipapirfondEndret koder for Sum alle utstedersektorer i tabell 09470: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor.
22.08.2016SykefraværLagt til to nye statistikkvariabler som viser prosentvis endring fra forrige år i tabellene 11177, 11176 og 11122.
24.06.2016DrosjetransportTabell 07273 erstattes med tabell 11271.
23.06.2016SpesialisthelsetjenestenTabellene 07244, 07245, 09556, 09447, 08221, 07397, 03735, 06923, 03747, 06142, 03749, 06136, 03753, 06473, 03757 er avsluttet.
21.06.2016Grunnlag for arbeidsgiveravgiftTabellen 08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe: Lagt til to nye statistikkvariabler: ‘Sektorunntatt aktivitet’ og ‘Godstransport på vei’
21.06.2016FritidsbyggområderFire nye statistikkvariabler i tabell 10329: Fritidsbyggområder, etter størrelse på område.
21.06.2016BefolkningsframskrivingerStatistikkbanktabellene 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217 og 10218 byttes ut med nye tabeller 11167, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172 og 11173 med samme struktur, men ny framskriving per 2016.
17.06.2016Renter i banker og kredittforetakEndret navn på statistikkvariabler i tabellene 10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid, 10738: Renter på nye nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid og 10748: Renter på nye boliglån, etter utlånstype, sektor og bindingstid.
15.06.2016Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommunerTabellen 11175: Bygge- og delesaksbehandling. Hovedtall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) er erstattet av utvidet tabell 11275: Bygge- og delesaksbehandling. Hovedtall og bakgrunnstall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K).
27.05.2016Innvandrere etter innvandringsgrunnTabellen 06308: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innflyttingsår, er erstattet av tabell 07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår.
24.05.2016DrosjetransportStatistikkbanktabellene 07272, 07279 og 07273 er avsluttet.
24.05.2016Obligasjonar og sertifikatStatistikken er slått sammen med Verdipapirer. Tabellene 09454, 09455, 09456 og 09907 er erstattet av tabellene 11199 og 11198. Tabellene 09908 og 09909 oppdateres ikke mer.
24.05.2016Verdipapirer registrert i VerdipapirsentralenStatistikken er slått sammen med Verdipapirer. Tabellen 07217 er erstattet av tabell 11229.
27.04.2016ArbeidskraftundersøkelsenLagt til en ekstra aldergruppe 20-64 år, samt endret koder for usikkerhetsmål i tabellene 09937 og 09938.
26.04.2016EnergibalanseLagt til ny kjøpegruppe Industri og bergverksdrift i tabellene 05500 og 05494.
22.04.2016FagskolerUtvidet tabell 09400 med ny variabel for varighet.
15.04.2016Boforhold, levekårsundersøkelsenByttet arealverdi Sør-Østlandet med Østlandet ellers i tabellene 09820, 09771, 09760 og 09756.
08.04.2016Areal av land og ferskvatnNye grunnkretser i tabell 6198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G).
05.04.2016Sal av petroleumsproduktTabell 10449 avsluttes og erstattes av ny tabell 11185: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F).
15.03.2016Småvilt- og rådyrjaktTabell 3947 erstattet av ny tabell 11183: Felte rådyr, etter alder og kjønn (F).
10.03.2016KonsumprisindeksenEndret varenummer på nivåene «Undergruppenivå 2» og «Varer og varegrupper» i tabellene 03013: Konsumprisindeks (månedstall) og 3014: Konsumprisindeks (årstall).
09.03.2016LønnsindeksEndret sumkode for næring i tabell 07235: Lønnsindekser, industri (2005=100).
04.03.2016Investeringsindeks for detaljhandelNye statistikkvariabler med sesongjusterte tall og trend i tabell 07266: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks.
03.03.2016SjøulykkerStatistikken er opphørt, og statistikkbanktabellene 06719, 06720, 06721, 09640, 09642, 09643, 09644, 09646, 09647, 09648 og 09650 oppdateres ikke mer.
03.03.2016Statlige virksomheter, utgifterStatistikken er opphørt, og statistikkbanktabellene 08335, 08822, 08849, 08850, 08851, 08852, 09206 og 09207 oppdateres ikke mer.
03.03.2016Utgifter til utviklingshjelp i OECD-landStatistikken er opphørt, og statistikkbanktabellen 04498 oppdateres ikke mer.
19.02.2016Folkemengde og befolkningsendringarNye grunnkretser i tabell 04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G).
15.02.2016Utenrikshandel med varerNye varenummer i tabellene med gruppering etter tolltariffen/HS-nomenklaturen: 08799, 11008, 08810 og 11009.

Diverse opplysninger

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank
  • Siste tabeller i Statikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.