KOSTRA

Region A Statistikker

Statistikk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 20 av 20
Stadig færre mottar sosialhjelp

Fra 2020 til 2021 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 1,9 prosent.

0,7 prosent av ledningsnettet ble fornyet i fjor

I 2021 lå fornyelsen av kommunalt vannledningsnett på 0,7 prosent. Gitt denne fornyelsestakten, og ingen nylegging framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele ledningsnettet.

Nøkkeltall for KOSTRA

I 2021 utgjorde kommunenes samlede brutto driftsutgifter 519,6 milliarder kroner. I fylkeskommunene var beløpet 92,9 milliarder.

9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven

Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

Færre konserter og kulturarrangement i kirkelig regi

Kirkebyggene har blitt mye brukt som arena for ulike arrangement i flere år. Antall konserter og kulturarrangement innrapportert i 2020 har vært langt færre enn de foregående årene. Deltakelsen på disse arrangementene var også rekordlav.

Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2021

Notatet « Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2021» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av fellesråda/sokneråda sine interne årsrekneskap til rekneskapsrapport tilpassa KOSTRA-kyrkje.

KOSTRA-rapportering 2021

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2021» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA.

Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram

Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende

86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.

Antall konfirmasjoner synker jevnt

På tross av et annerledes år i 2020 er ikke nedgangen i antall konfirmasjoner vesentlig større enn tidligere år. Heller ikke andelen konfirmerte blant 15-åringer har større nedgang enn tidligere år.

4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

Fra og med 2020 er kommunene pålagt å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 84 prosent av kommunene hadde slik kompetanse ved utgangen av fjoråret, men det er samtidig regionale forskjeller. På landsbasis har det vært en stor vekst i psykologårsverk i helse- og omsorgstjenesten mellom 2015 og 2020.

Markant auke i hushaldsavfall

Hushalda har aldri kasta så mykje avfall som i korona-året 2020. Med 449 kilo per innbyggar vart rekorden frå 2014 på 441 kilo slått. Den totale mengda avfall frå hushalda i 2020 var på 2 418 tusen tonn – ein auke på 6 prosent frå året før.

Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna

Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.

Mer motorferdsel innvilget og mer bygging i sårbare områder

Kommunene innvilget 12 300 søknader om motorferdsel i utmark, en oppgang på 2 000 fra året før og flest siden 2016. Over 90 prosent av byggesøknadene ble innvilget i områder med restriksjoner på tiltak.

Færre utførte beredskapsøvelser

Kun 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene her i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent.

Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.

Redusert kommunalt fritidstilbud i 2020

Nye KOSTRA-tall viser at koronapandemien hadde store konsekvenser for de kommunale fritidstilbudene. Det var reduserte åpningstider og færre fysiske tilbud i 2020. Samtidig var driftsutgiftene og tilskuddene til barn og unge på samme nivå som tidligere år.

Kraftig nedgang i antall døpte

I 2020 ble det døpt 23 800 personer i Den norske kirke. Dette er over 4 000 færre enn året før og det laveste antallet registrert i SSBs statistikk som går tilbake til 2005.

En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.

Mindre nydyrking

I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet KOSTRA.