Trygd og stønad

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?

Behovsprøving av overføringer er et viktig spørsmål som får mye oppmerksomhet av beslutningstakerne. For eksempel ble behovsprøving av barnetrygden diskutert av Barnefamilieut-valget (NOU 2017:6), der et flertall av utvalgsmedlemmene gikk inn for behovsprøving.

Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

Det var nesten 15 prosent færre overnattingsdøgn i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Kommunene betalte i underkant av 400 millioner kroner for krisesentertilbudet totalt.

Unge innvandrere sjeldnere på AAP

Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers. I de yngre aldersgruppene er det derimot omvendt. Der er innvandrere sjeldnere mottakere av arbeidsavklaringspenger.

370 000 uføre i 2020

Sammenlignet med året før ble det færre nye uføre i pandemiåret 2020. Andelen uføre fortsetter likevel å øke, og 10,6 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2020. Statistikken tyder også på at uføres tilknytning til arbeid ble noe svekket.

Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

Rogaland har den største andelen alderspensjonister mellom 62 og 66 år. Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid.

Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet trygd og stønad.