Trygd og stønad

Statistikk

Alderspensjonister
Statistikken gir oversikt over personer som er alderspensjonister i henhold til regelverket for alderspensjon fra Folketrygden.
Arbeidsavklaringspenger
Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av arbeidsavklaringspenger
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Uføretrygdede
Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år.
Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av velferdsytelser
Økonomisk sosialhjelp
Statistikken omfatter ulike aspekter ved økonomisk sosialhjelp
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester, produksjon og resultater for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Kontante overføringer til barnefamilier
Formålet med statistikken er å presentere en oversikt over kontante overføringer til barnefamilier.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Se hyppig oppdatert statistikk om brukere og mottakere av offentlige stønadsordninger
Gå til NAV

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 25 av 25
 1. Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART

  Pensjonsreformen i 2011 ga adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år i kombinasjon med arbeid uten avkortning.

 2. Høyt sosialhjelpsbehov blant flyktninger

  Det var en høyere andel sosialhjelpsmottakere blant innvandrere enn i den øvrige befolkningen i perioden 2015-2022. Flyktninger har et større behov for sosialhjelp enn andre innvandrere og antall sosialhjelpsmottakere totalt påvirkes derfor av flyktningstrømmer.

 3. Barnetilsynsundersøkelsen 2023. Dokumentasjonsnotat

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Barnetilsynsundersøkelsen 2023. Her redegjøres det for utvalget, utviklingen av spørreskjema og gjennomføring av datafangsten. Det er også gjort en enkel frafallsanalyse.

 4. Barnetilsynsundersøkelsen 2023

  Barnetilsynsundersøkelsen (BTU-2023) har som formål å kartlegge ulike barnetilsynsordninger for barn i alderen 1-9 år.

 5. AFP i privat sektor

  Den gjeldende ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har svakheter knyttet til at man kan være medlem av ordningen i lang tid, men likevel ikke få ytelsen hvis yrkeskarrieren avsluttes utenfor sektoren.

 6. Det kostet mer for kommunene å ha et krisesentertilbud

  Nærmere 434 millioner kroner betalte kommunene for å opprettholde krisesentertilbudet i 2022. Krisesentrene rapporterte også om flere overnattingsdøgn sammenlignet med 2021.

 7. Over halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram

  I 2022 gikk mer enn 55 prosent av deltakerne som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Dette er en økning på over 9 prosentpoeng fra 2021. Antall deltakere med overgang til arbeid har økt jevnt siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

 8. Minstepensjonister i parforhold

  Minstepensjonister i parhusholdninger har bedre økonomiske levekår enn aleneboende minstepensjonister. Gjenlevendeordningene for alderspensjonister bidrar også til at flere av minstepensjonistene i parforhold får en inntekt over lavinntekt når de blir aleneboende.

 9. Flere uføre med lav utdanning

  10,7 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2022. Personer med lav utdanning blir oftest uføretrygdet og har lavere inntekter enn andre uføre.

 10. Antall sosialhjelpsmottakere økte med nesten 10 prosent

  Fra 2021 til 2022 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått opp med 9,8 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene økt med 10,6 prosent. Det er flere personer som er i arbeid og som samtidig mottar sosialhjelp nå enn tidligere.

 11. Kommunenes utgifter til krisesenter økte i 2021

  Nærmere 414 millioner kroner betalte landets kommuner for krisesentertilbudet i 2021. Det var likevel færre overnattingsdøgn i 2021 sammenlignet med året før.

 12. Hver tredje unge mottaker av AAP har lavinntekt

  Unge mottakere av arbeidsavklaringspenger har en større andel med lavinntekt enn unge med uføretrygd. Noe av forklaringen er at arbeidsavklaringspenger har en lavere utbetaling for de uten tidligere inntekt.

 13. Nær halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram

  I 2021 gikk i underkant av 46 prosent av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Det har vært en jevn økning i overgang til arbeid for denne gruppen siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

 14. Hvordan tap av AFP-rettigheter påvirker arbeid og bruk av trygdeytelser

  I denne artikkelen undersøker vi de økonomiske effektene på sysselsetting og bruk av trygdeordninger blant eldre personer som mister muligheten for å ta tidlig alderspensjon (AFP) som følge av at de eksogent mister jobben.

 15. Flere menn med alderspensjon og lavinntekt

  I perioden fra 2015 til 2020 har andelen alderspensjonister med lavinntekt holdt seg forholdsvis stabil. Samtidig er andelen kvinner med alderspensjon og lavinntekt redusert med 0,9 prosentpoeng mens andelen menn med lavinntekt har økt.

 16. Flere uføre med lavinntekt

  Antallet uføre fortsetter å øke selv om økningen avtok noe under pandemien. I alt 10,7 prosent av alle 18-67 åringer personer var uføretrygdede i løpet av 2021. Inntektsdata fra det første pandemiåret 2020 viser dessuten en svak inntektsutvikling for uføretrygdede.

 17. Stadig færre mottar sosialhjelp

  Fra 2020 til 2021 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 1,9 prosent.

 18. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

  Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

 19. Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er to sentrale ytelser i det norske velferdssystemet, som begge gir inntektssikring for personer som av helsemessige årsaker har reduserte muligheter til å være i arbeid.

 20. Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?

  Behovsprøving av overføringer er et viktig spørsmål som får mye oppmerksomhet av beslutningstakerne. For eksempel ble behovsprøving av barnetrygden diskutert av Barnefamilieut-valget (NOU 2017:6), der et flertall av utvalgsmedlemmene gikk inn for behovsprøving.

 21. Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

  Det var nesten 15 prosent færre overnattingsdøgn i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Kommunene betalte i underkant av 400 millioner kroner for krisesentertilbudet totalt.

 22. Unge innvandrere sjeldnere på AAP

  Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers. I de yngre aldersgruppene er det derimot omvendt. Der er innvandrere sjeldnere mottakere av arbeidsavklaringspenger.

 23. 370 000 uføre i 2020

  Sammenlignet med året før ble det færre nye uføre i pandemiåret 2020. Andelen uføre fortsetter likevel å øke, og 10,6 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2020. Statistikken tyder også på at uføres tilknytning til arbeid ble noe svekket.

 24. Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

  Rogaland har den største andelen alderspensjonister mellom 62 og 66 år. Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid.

 25. Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet trygd og stønad.