201286_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
201286
Antallet pensjonister forsetter å øke
statistikk
2014-12-09T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
true
Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Antallet pensjonister forsetter å øke

I 2013 fortsatte den store økningen i antall alderspensjonister, samtidig ble det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes. Ressursinnsats, aktiviteter og tjenester, relaterte indikatorer
201120122013
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)10 01010 80611 499
Overføringer (mill. kr)357 978378 064397 851
Aktiviteter og tjenester
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt)59 76553 12053 685
Mottakere av sykepenger (per 30.juni)122 332118 392115 689
Mottakere av uførepensjon306 653309 887305 886
Alderspensjonister718 667760 025800 350
Personer på arbeidsrettede tiltak75 51275 16672 716
Relaterte indikatorer
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (1 000 personer)2 5432 5912 610
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (1 000 personer)868695
Figur 1. Statlige overføringer

Arbeids- og velferdsetaten er den statlige delen av NAV. Etaten utbetalte nesten 398 milliarder kroner til ulike ytelser, trygd og pensjon i 2013. Utgifter til egenproduksjon var om lag 11,5 milliarder i 2013. Det tilsvarer en økning på 6,4 prosent fra 2012. I 2013 lå antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i NAV på 12 600 årsverk, en økning på 5,7 prosent fra året før. I 2013 økte utgiftene knyttet til overføringene med nesten 20 milliarder kroner, til i underkant av 398 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på om lag 5,3 prosent fra året før, en økning som ligger på et noe lavere nivå enn fra 2011 til 2012.

Fortsatt økning i pensjonsutbetalingene

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene som NAV utbetalte i perioden 2008-2013 i tilknytning til følgende:

  • alderdom
  • arbeidsfravær (sykepenger, uførhet, attføring, arbeidsavklaring og rehabilitering)
  • arbeidsledighet
  • barneforeldre
  • lege-/hjelpemidler
  • andre trygde- og stønadsordninger

Utbetalinger i forbindelse med alderdom og arbeidsfravær utgjør mesteparten av overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid økt langt mer enn utgiftene til arbeidsfravær og de øvrige stønadsformene, Utgiftene til alderspensjon økte hele 56 prosent fra 2008 til 2013, mot om lag 25 prosent for de øvrige stønadsformene.

Stadig flere alderspensjonister

I 2013 var det 800 350 alderspensjonister i Norge, 5,3 prosent mer enn i 2012. Utbetalingene av alderspensjon var i 2013 på mer enn 164 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 9,4 prosent fra året før. Alderspensjon utgjorde 41,4 prosent av de totale utbetalingene fra NAV til befolkningen i 2013.

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

I 2013 var det 165 903 personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Dette er det laveste antallet siden ytelsen ble innført 1. mars 2010. Det ble utbetalt mer enn 36 milliarder i 2013, omtrent på samme nivå som i 2012. Det er variasjon i antall mottakere mellom fylkene. Oslo og Akershus har flest personer som mottar arbeidsavklaringspenger, mens Finnmark og Sogn og Fjordane har færrest antall personer på arbeidsavklaringspenger.

Nedgang i antall uførepensjonister

I 2013 var det 305 886 personer som fikk utbetalt uføretrygd, en nedgang på 4 001 personer, eller i overkant av 1 prosent. Det er mer enn 2 prosent økning i uføreutbetalingene fra 2012 til 2013. Det ble utbetalt 61,7 milliarder i uføretrygd, noe som er 15,5 prosent av de totale utbetalingene som utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten. Det er flest mottakere av uføretrygd i Hordaland og Østfold, og færrest i Sogn og Fjordane og Finnmark.

Færre mottar barnebidrag, men flere får kontantstøtte

I hele perioden fra 2006 til 2012 har stadig færre mottatt barnebidrag. 2013-tallene bekrefter denne nedadgående trenden, antallet bidragsmottakere var 82 021 dette året.

Det var 16 207 personer som mottok kontantstøtte i 2013, en økning på 2,7 prosent fra 2012. Etter en sterk nedgang i antallet kontantstøttemottakere fra 2011 til 2012 - på grunn av at kontantstøtten falt bort for toåringer - ser det ut som tallene kan være på vei oppover igjen.

Det er imidlertid en tendens at andelen mottakere fortsetter å gå ned blant foreldre med innvandrerbakgrunn, mens den har økt noe blant dem uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder særlig for de eldste barna på 19-23 måneder.

I 2013 var det 667 978 mottakere av barnetrygd, mot 660 786 personer i 2012. I perioden 2006-2013 har det vært en økning på 7,7 prosent i antall som mottar barnetrygd.