143787_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kriminal_statres/aar
143787
4 milliarder i kostnader
statistikk
2013-12-03T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
kriminal_statres, Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk, aktiviteter og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, fengsler, friomsorgskontor, straffegjennomføring, fengselsbelegg, fullføringsprosentKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

4 milliarder i kostnader

Lønnskostnadene i kriminalomsorgen var 5 prosent høyere i 2012 enn året før. Dette medførte at de årlige utgiftene til egenproduksjon for første gang oversteg 4 milliarder kroner. Andre indikatorer for kriminalomsorgen viste mindre endringer fra 2011 til 2012.

StatRes. Kriminalomsorgen. Egenproduksjon og avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Absolutte tall
2012
Egenproduksjon (mill. kr)4 044,0
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt4 373

Kriminalomsorgens utgifter til egenproduksjon, det vil si summen av lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester, var 4 044 millioner kroner i 2012. Dette er 2,9 prosent mer enn i 2011. Hele denne økningen har sammenheng med at det var 128 millioner flere kroner i lønnskostnader.

I 2012 var lønnskostnadene 2 695 millioner kroner, eller 5 prosent mer enn året før. Utgiftene til kjøp av varer og tjenester var 1 349 millioner kroner i 2012, drøyt 1 prosent mindre enn i 2011. Lønnskostnader utgjorde dermed 66,6 prosent av kriminalomsorgens egenproduksjon i 2012, noe som er en noe større andel enn året før.

Stabile årsverk i kriminalomsorgens enheter og stillingstyper

Det var i alt 4 373 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kriminalomsorgen i 2012. Av disse var 3 413 årsverk knyttet til fengslene og 354 årsverk knyttet til friomsorgskontorene, det vil si henholdsvis 78 prosent og 8 prosent av alle årsverk i kriminalomsorgen. De resterende 606 årsverkene var tilknyttet andre enheter, hvorav 336 var aspirantårsverk underlagt Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Dette er tilnærmet samme antall og de samme andeler som for de to forgående årene.

Samlet sett var det for sikkerhetspersonell og aspiranter 2 761 årsverk i 2012. Dette er 49 flere årsverk enn året før, noe som svarer til en økning på nær 2 prosent. Sammenlignet med 2011 var det imidlertid 44 færre årsverk i andre stillinger enn sikkerhetspersonell og aspiranter i 2012. Disse endringene i stillingstyper har først og fremst sammenheng med en viss omfordeling i fengslene, hvor det var 36 flere årsverk med sikkerhetspersonell og 47 færre årsverk i andre stillinger. Av alle årsverk i kriminalomsorgen utgjorde sikkerhetspersonell og aspiranter dermed 63 prosent i 2012.

Noe mindre aktivitet og lavere belegg i fengslene

Ifølge tall fra kriminalomsorgen ble det i løpet av 2012 gjennomført 1 367 000 fengselsdøgn (soning med elektronisk kontroll er ikke inkludert). Det er samlet sett 12 800 færre enn året før, med en reduksjon på 7 900 fengselsdøgn gjennomført i fengslene og 4 900 fengselsdøgn gjennomført utenfor fengslene.

De 963 400 ubetingede fengselsdøgnene som ble gjennomført i 2012, var nesten 20 700 færre enn i 2011. I tillegg ble det i 2012 gjennomført 348 000 fengselsdøgn i varetekt, 30 500 fengselsdøgn i forvaring og 28 000 fengselsdøgn med bøtesoning. Sammenliknet med året før var dette høyere antall for alle disse typer av fengslinger.

Nedgangen i det totale antallet gjennomførte fengselsdøgn i fengsel bidro til at fengselsbelegget ble noe redusert, fra 95 prosent i 2011 til 94,5 prosent i 2012.

Flere friomsorgsoppdrag med elektronisk kontroll

I alt 5 356 straffegjennomføringsoppdrag ble iverksatt av friomsorgskontorene i løpet av 2012. Av disse var 1 490 oppdrag med elektronisk kontroll, noe som var 426 flere enn i 2011. Friomsorgskontorene iverksatte imidlertid noe færre av de fleste andre typer av straffegjennomføringsoppdrag enn året før. For eksempel ble det iverksatt 108 færre samfunnsstraffer og 51 færre oppdrag med program mot ruspåvirket kjøring. Økningen i antallet igangsatte oppdrag med elektronisk kontroll medførte likevel at det totale antallet iverksatte friomsorgsoppdrag var 178 flere i 2012 enn i 2011.

Færre – men fremdeles flest – samfunnsstraffer

I perioden 2009-2012 har det hvert år stadig blitt iverksatt færre samfunnsstraffer. Til tross for denne nedgangen er samfunnsstraff fremdeles den største gruppen av oppdrag for friomsorgskontorene. For eksempel utgjorde de 2 437 iverksatte samfunnsstraffene 46 prosent av alle iverksatte friomsorgsoppdrag i 2012.

Av alle utgåtte friomsorgsoppdrag i 2012 utgjorde oppdrag med elektronisk kontroll 26 prosent. Den tilsvarende andelen i 2011 var 20 prosent. De siste årenes økning av oppdrag med elektronisk kontroll medfører også at denne straffegjennomføringsformen utgjør en stadig større andel av de til en hver tid aktive oppdragene hos friomsorgskontorene. Denne type oppdrag er imidlertid relativt kortvarige, og i 2012 utgjorde de kun 5 prosent av alle friomsorgsoppdrag under gjennomføring. Tilsvarende utgjorde samfunnsstraffene hele 56 prosent av alle friomsorgsoppdrag under gjennomføring en gjennomsnittsdag i 2012.

Høyere fullføringsprosent, men noe høyere andel med lang iverksettelsestid

Fullføringsprosent og andel oppdrag som iverksettes innen 60 dager, er av de mest sentrale resultatindikatorene for aktiviteten til friomsorgskontorene. Sammenlignet med de to foregående årene er det for samfunnsstraff og program mot ruspåvirket kjøring noe høyere andeler med en iverksettelsestid på mer enn 60 dager. Fullføringsprosenten for disse typene friomsorgsoppdrag var imidlertid høyere i 2012 enn året før. Dette gjelder spesielt for program mot ruspåvirket kjøring, hvor 87 prosent av alle utgåtte oppdrag var fullført i 2012, mot kun 78 prosent i 2011.