13598_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/forlik/aar
13598
Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker
statistikk
2006-02-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
forlik, Forliksrådenes virksomhet (opphørt), sivile tvister, forlik, sivilrettKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Forliksrådenes virksomhet (opphørt)2004

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

For første gang på ti år var det i 2004 en nedgang i antall saker som ble avgjort i forliksrådene. På tross av nedgangen på 6,5 prosent sammenlignet med 2003, var det likevel et høyere antall saker enn i 2001. Pådømte sivile tvister der den innklagede godtok klagers påstand ble redusert med nesten 10 prosent, men noe flere kom fram til forlik.

Forliksrådene ferdigbehandlet mer enn 218 000 saker i 2004, vel 15 200 færre enn året før. Det ble behandlet 47 sivile tvister per 1 000 innbyggere i 2004, mot 51 i 2003.

Tvister behandlet av forliksrådene. 1950-2004. Per 1 000 innbyggere

Bare i Nordland var det flere

Kun i ett fylke, Nordland, var det økning i antall ferdigbehandlede saker i forhold til året før. Økningen var på 18 prosent, men må sees i lys av den store nedgangen i saker på 20 prosent som Nordland hadde fra 2002 til 2003. Vest-Agder hadde den største reduksjonen med 23 prosent i forhold til året før. Fem fylker hadde en nedgang på mer enn 10 prosent.

Sett i forhold til befolkningen hadde Finnmark og Oslo flest saker, med henholdsvis 63 og 61 saker per 1 000 innbyggere. Vest-Agder og Sogn og Fjordane behandlet færrest sivile tvister i 2004, begge med 33 saker per 1 000 innbyggere. Hedmark og Møre og Romsdal har hatt den største økningen den siste tiårsperioden sett i forhold til saksmengden i 1995, begge med nesten 180 prosent.

Tvister behandlet av forliksrådene, etter fylke. 2004. Per 1 000 innbyggere

Flere godtok ikke klagers påstand

Trenden som har vært de siste ti årene, med et økende antall avsagte dommer etter at den innklagede har godtatt klagerens påstand, har nå snudd. Antall slike saker har gått ned med nesten 10 prosent fra 2003. Fra å utgjøre nesten 80 prosent av alle pådømte tvister hvor den innklagede har gitt tilsvar eller møtt fram i 2003, var andelen 75 prosent i 2004. Denne type saker utgjør fremdeles kun 7,5 av alle avgjorte tvister i forliksrådene.

Det var imidlertid noen flere forlik i 2004 enn i 2003. De 7 800 sivile tvistene som endte med forlik utgjorde 3,6 prosent av alle ferdigbehandlede saker.

Antall saker som ble pådømt etter forgjeves mekling, der begge partene møtte opp i forliksrådene, fortsatte derimot å stige - med 9 prosent.

Tvister behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse. 1994-2004
  I alt Avvist,
hevet eller
bortfalt
Forlikt Henvist
til retten
Pådømt ved uteblivelsesdom Pådømt ellers
  Ikke inngitt
tilsvar
Ikke
frammøtt
Godtatt
påstand
Forgjeves
megling
1994 95 713 13 906 2 547 6 012 62 618       9 630  
1995 1 101 507 15 753 3 555 5 308 60 134 4 005 6 593 3 069
1996  108 705 17 098 4 014 4 641 67 401 3 939 7 897 3 805
1997  118 208 20 149 4 246 4 165 73 550 4 008 8 288 3 802
1998  132 052 21 329 4 613 3 956 83 990 4 354 9 694 4 116
1999  142 367 20 969 4 991 4 487 92 391 4 522 10 977 4 030
2000  166 379 25 349 5 656 3 803  110 279 4 902 12 022 4 368
2001 2 214 014 33 056 6 762 3 997  143 705 5 934 16 079 4 381
2002  226 575 32 442 7 290 3 988  154 744 6 623 16 936 4 552
2003  233 402 39 433 7 685 3 720  153 134 6 441 18 040 4 949
2004 3 218 157 39 152 7 766 3 791  139 452 6 258 16 318 5 397
1  Omfatter 3 090 saker som ikke kan fordeles på avgjørelse.
2  Omfatter 100 saker som ikke kan fordeles på avgjørelse.
3  Omfatter 23 saker som ikke kan fordeles på avgjørelse.

Innklagede møter oftere

Andelen av saker som ble avgjort med uteblivelsesdom fordi den innklagede uteble fra meklingen, eller ikke innga tilsvar, fortsatte å gå ned. Disse utgjorde 67 prosent av alle ferdigbehandlede sivile tvister i 2004, mot 68 prosent i 2003 og 71 prosent i 2002.

Antall sivile tvister som henvises til retten gikk ned med nesten 7 prosent fra 2002 til 2003, men fra 2003 til 2004 gikk disse opp med 2 prosent - til 3 800. Vi må tilbake til 1940-tallet for å finne tilsvarende antall sivile tvister henvist til retten som det har vært det siste tiåret. Men den gang var det totale antall tvister avgjort i forliksrådet kun 3 prosent av hva det er i dag. På slutten av 1940-tallet ble mer enn hver tredje sivile tvist henvist til retten, i 2004 utgjør disse sakene mindre enn 2 prosent.

39 200 saker ble avvist, hevet eller bortfalt i 2004. Som i 2003 var det en av seks sivile tvister som ble avsluttet på denne måten.

Statistikkbanken

Statistikken over forliksrådenes virksomhet er nå lagt inn i Statistikkbanken under område 03 Helse, sosiale forhold og kriminalitet. Der er det mulig å lage og hente ut tabell for hele landet og fylker, fordelt på avgjørelser, for perioden 1995-2004.