Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 1957)

AFP i privat sektor
Økte renter – hva betyr det for husholdningenes økonomi?
Auke i omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
87 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning
Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2022
Økning i prisveksten
Industriprisene steg for tredje måned på rad
Økonomiske analyser 4/2023
Økning i avfallsmengden i 2022
Bråstopp i boligbyggingen gir rentekutt neste år
Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene
Økt aktivitet i Kultur-Norge etter to år med pandemi
Ny publiseringsløsning for Kulturstatistikk
Museer
Flest gutter får hjelpestønad
Industriomsetningen ned i oktober
Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober
Husholdningene er fortsatt forsiktige
Rusundersøkelsen 2023
Beitebruk og seterdrift
Fortsatt høyt overskudd på driftsbalansen
Nysgjerrig på elbiler i Norge? Se siste elbilstatistikk her
Lakseprisen i veke 48
Husholdningenes disponible inntekt økte i 3. kvartal
Sysselsetting og foretak i kultursektoren
Lyd, video og allmennkringkasting
Tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke
Idrett og friluftsliv
Film og kino
Aviser, ukepresse og fagpresse
Bøker
Arkiv
Bibliotek
Stor grad av selvbestemmelse i norsk arbeidsliv
Mer farlig avfall i 2022
En tredjedel av jordbruksarealet sprøytes
Stabilt jordbruksareal
Hva er gjennomsnittlig strømforbruk i husholdningene?
5,3 prosent av befolkningen har utfordringer ved bruk av digitale tjenester
Flest hytter og fritidsbygg i fritidsbyggområder
Nye boliger 0,5 prosent dyrere
Rentene øker
Mindre ubetinget fengselsstraff
4,6 millioner overnattinger via AirBnB og andre internasjonale delingsplattformer i 2022
Høyt overskudd på tjenestebalansen
Utanlandske gjester driv auken i overnattingar på hotell i oktober
Økt sykefravær i 3. kvartal
Tilstandsrapporter
Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022
Kraftig vekst i fylkene i 2021

Neste 50 artikler