385818
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
385818
statistikk
2019-07-01T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Pensjonskasser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

362 671

millioner kroner i forvaltningskapital for pensjonskassene i 2018

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20172018
Forvaltningskapital360 584362 671
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis188 958190 878
Obligasjoner og sertifikater143 645143 071
Premieinntekter14 26215 899
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler26 778-829
Resultat av ordinær virksomhet4 8451 301
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto8 6229 195
Verdijustert resultat22 263-6 091

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Pensjonskasser. Resultatregnskap

Pensjonskasser. Resultatregnskap
20142015201620172018
Premieinntekter20 60022 94015 09814 26215 899
Forfalte premier, brutto15 61215 39114 80513 96615 210
Avgitte gjenforsikringspremie-27-23-22-18-12
Overføring av premiereserver fra andre5 0147 573315314701
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning7 5858 2238 5748 82210 377
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto6 8387 7848 1638 6229 195
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-10-2-12-1-2
Øvrige avsetninger-5646......
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger8123954222011 184
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger30 33723 64719 49626 9402 955
Premiereserver18 65918 37810 6238 73810 120
Øvrige avsetninger2 5712 0911 7902 121730
Til/fra kursreguleringsfondet5 0079331 96210 142-11 211
Midler tilordnet forsikringskontrakter4 0992 2455 1205 9393 315
 
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-306-338-374-434-437
Driftsinntekter fast eiendom541647694667744
Øvrige driftsinntekter221241485
Lønnskostnader/honorarer454473487655664
Provisjonskostnader1311541724250
Driftskostnader fast eiendom441041108591
Øvrige driftskostnader220274324333462
 
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 3317 1397 3337 1697 277
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater4 4194 1873 8353 6163 624
Renteinntekter andre eiendeler662597458705742
Utbytte og andel av over-/ underskudd2 2752 3653 0602 8552 922
Rentekostnader25920811
 
Gevinster/-tap og verdiregulering12 1115 0119 89619 609-8 106
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)6 2453 0946 7737 9485 652
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis7 0327 4835 5588 4406 602
Obligasjoner og sertifikater993802205-80-287
Finansielle derivater-1 762-4 7711 160-286-703
Bygninger og annen fast eiendom25-582..1
Øvrig realisert gevinster/tap-44-361-152-12640
Netto verdiendring5 8651 9173 12411 661-13 758
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis6 3442 7512 87710 527-12 859
Obligasjoner og sertifikater1 335-2 188-7471 003-721
Finansielle derivater-463224182-164-401
Bygninger og annen fast eiendom103324216293228
Øvrige verdiendringer-1 4548075973-6
 
Resultat av ordinær virksomhet1 8142 8833 8844 8451 301
 
Andre resultatkomponenter3-18-1043
 
Skattekostnader74103221185-594
 
Totalresultat for året1 7362 7983 6734 6561 898
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene-1199251 5361 7241 133
 
Verdijustert resultat12 2237 21012 07322 263-6 091

Tabell 2 
Pensjonskasser. Balanse

Pensjonskasser. Balanse
20142015201620172018
 
Eiendeler
 
Immaterielle eiendeler7700871
 
Varige driftsmidler7 2718 5288 7299 0209 185
Bygninger og annen fast eiendom7 2708 5278 7259 0169 181
Maskiner, inventar og transportmidler11444
 
Verdipapirer268 047290 141307 083332 942334 024
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis40 20343 14747 80950 19248 557
Andeler i verdipapirfond95 148109 076120 921138 766142 321
Obligasjoner og sertifikater132 316137 571137 989143 645143 071
Finansielle derivater31625729516267
Andre verdipapirer6489701778
 
Utlån6 1336 4746 8008 8869 755
 
Øvrige fordringer1 6491 6051 9971 3831 650
Fordringer vedrørende forsikring623695583412646
Gjenforsikringsandel....17198
Andre fordringer1 0269101 397951997
 
Bankinnskudd og kontanter7 5217 2597 1958 3537 185
 
Sum eiendeler290 629314 014331 805360 584362 671
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital26 96631 15835 51940 73643 053
Innskutt egenkapital10 06011 58912 33213 04613 391
Egenkapitalbevis........0
Overkursfond........30
Annen innskutt egenkapital10 06011 58912 33213 04613 361
Opptjent egenkapital16 90719 56923 18727 69029 662
Annen egenkapital16 90719 56923 18727 69029 662
 
Ansvarlig lånekapital446423434434474
Andre lån446423434434474
 
Forsikringsmessige avsetninger259 686280 104294 089317 058316 876
Premiereserver for egen regning206 613225 573239 622252 292263 434
Tilleggsavseteninger10 33111 99113 15714 51215 116
Kursreguleringsfond27 04627 98529 92639 58128 611
Erstatningsavsetning for egen regning9191 124......
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond14 77713 43111 38310 6739 716
 
Avsetninger for forpliktelser134186359469522
Pensjonsforpliktelser3872667983
Utsatt skatt5599247365395
Andre avsetninger for forpliktelser4115462544
 
Øvrig gjeld3 3962 1431 4051 8871 746
Påløpte, ikke forfalte kostnader2441618724789
Motatt, ikke opptjente inntekter..221920
Betalbar skatt19281925185
Utbytte, konsernbidrag67701
Gjeld vedrørende forsikring4448321322
Annen gjeld624548689912411
Finansielle derivater2 4581 3485686701 018
 
Sum gjeld og egenkapital290 629314 014331 805360 584362 671
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8890898790
Utlån med pant i bolig1 7811 3331 092799668

Tabell 3 
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20142015201620172018
Sum alle sektorer135 351152 224168 729188 958190 878
 
Ikke-finansielle foretak17 87419 11320 96122 17720 924
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 8932 2991 8802 3692 362
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.429226497110102
Private aksjeselskaper mv.15 53916 58918 58419 69718 459
Personlige foretak12........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Finansielle foretak58 12865 65576 28788 97692 741
Norges Bank..........
Banker1 3121 2951 5691 7011 596
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1 3431 4781 8051 7631 325
Verdipapirfond50 80356 60865 03476 85980 028
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3 9615 4447 2437 9519 194
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring227166145145150
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser49106596060
Skadeforsikringsselskaper433558432497388
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet59 34967 45571 48277 80577 213

Tabell 4 
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20142015201620172018
Sum alle sektorer132 316137 571137 989143 645143 071
 
Ikke-finansielle foretak20 15219 99822 31826 25129 123
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 4332 8743 6233 6753 793
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 3166 6717 1306 4186 190
Private aksjeselskaper mv.11 40310 45311 56516 15819 141
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Finansielle foretak60 08565 26563 65862 89860 153
Norges Bank..........
Banker32 84735 42533 18834 28733 693
Kredittforetak25 43828 65829 07326 84825 087
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper384425464444341
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond402188155501369
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring63418..351
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser297399535494284
Skadeforsikringsselskaper81152243321328
 
Offentlig forvaltning26 20724 77928 13731 27830 079
Statsforvaltningen12 6168 83710 00911 1119 981
Kommuneforvaltningen13 59215 94218 12820 16720 098
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet25 87227 52923 87723 21823 716

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB