407417
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
407417
statistikk
2020-06-23T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Pensjonskasser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

402 436

millioner kr. i forvaltningskapital for pensjonskassene i 2019

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20182019
Forvaltningskapital362 671402 436
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis190 743223 260
Obligasjoner og sertifikater143 071143 489
Premieinntekter15 89917 111
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler-82935 829
Resultat av ordinær virksomhet1 3014 541
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto9 1959 752
Verdijustert resultat-9 91023 302

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Pensjonskasser. Resultatregnskap

Pensjonskasser. Resultatregnskap
20152016201720182019
Premieinntekter22 94015 09814 26215 89917 111
Forfalte premier, brutto15 39114 80513 96615 21016 622
Avgitte gjenforsikringspremie-23-22-18-12-15
Overføring av premiereserver fra andre7 573315314701504
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning8 2238 5748 82210 3779 839
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto7 7848 1638 6229 1959 752
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-2-12-1-2-1
Øvrige avsetninger46........
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger3954222011 18488
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger23 64719 49626 9402 95538 076
Premiereserver18 37810 6238 73810 12011 546
Øvrige avsetninger2 0911 7902 1217304 518
Til/fra kursreguleringsfondet9331 96210 142-11 21118 761
Midler tilordnet forsikringskontrakter2 2455 1205 9393 3153 250
 
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-338-374-434-437-484
Driftsinntekter fast eiendom647694667744786
Øvrige driftsinntekter2124148544
Lønnskostnader/honorarer473487655669715
Provisjonskostnader154172424453
Driftskostnader fast eiendom1041108591116
Øvrige driftskostnader274324333462429
 
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 1397 3337 1697 2778 114
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater4 1873 8353 6163 6243 982
Renteinntekter andre eiendeler597458705742438
Utbytte og andel av over-/ underskudd2 3653 0602 8552 9223 718
Rentekostnader92081124
 
Gevinster/-tap og verdiregulering5 0119 89619 609-8 10627 715
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)3 0946 7737 9485 6526 650
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis7 4835 5588 4406 6028 593
Obligasjoner og sertifikater802205-80-287298
Finansielle derivater-4 7711 160-286-703-2 191
Bygninger og annen fast eiendom-582..14
Øvrig realisert gevinster/tap-361-152-12640-54
Netto verdiendring1 9173 12411 661-13 75821 066
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 7512 87710 527-12 85918 084
Obligasjoner og sertifikater-2 188-7471 003-721659
Finansielle derivater224182-164-4011 921
Bygninger og annen fast eiendom324216293228244
Øvrige verdiendringer8075973-6158
 
Resultat av ordinær virksomhet2 8833 8844 8451 3014 541
 
Andre resultatkomponenter-18-104327
 
Skattekostnader103221185-594143
 
Totalresultat for året2 7983 6734 6561 8984 424
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene9251 5361 7241 133948
 
Verdijustert resultat3 8155 84614 987-9 91023 302

Tabell 2 
Pensjonskasser. Balanse

Pensjonskasser. Balanse
20152016201720182019
 
Eiendeler
 
Immaterielle eiendeler..0000
 
Varige driftsmidler8 5288 7299 0209 1859 411
Bygninger og annen fast eiendom8 5278 7259 0169 1819 406
Maskiner, inventar og transportmidler14445
 
Verdipapirer290 141307 083332 942333 889368 050
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis43 14747 80950 19248 42252 958
Andeler i verdipapirfond109 076120 921138 766142 321170 302
Obligasjoner og sertifikater137 571137 989143 645143 071143 489
Finansielle derivater257295162671 132
Andre verdipapirer89701778170
 
Utlån6 4746 8008 8869 89010 022
 
Øvrige fordringer1 6121 9971 3832 5222 962
Fordringer vedrørende forsikring695583412646466
Gjenforsikringsandel..171985
Andre fordringer9171 3979511 8682 491
 
Bankinnskudd og kontanter7 2597 1958 3537 18511 990
 
Sum eiendeler314 014331 805360 584362 671402 436
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital31 15835 51940 73643 05348 004
Innskutt egenkapital11 58912 33213 04613 39113 886
Egenkapitalbevis..........
Overkursfond......3035
Annen innskutt egenkapital11 58912 33213 04613 36113 851
Opptjent egenkapital19 56923 18727 69029 66234 118
Annen egenkapital19 56923 18727 69029 66234 118
 
Ansvarlig lånekapital423434434474659
Andre lån423434434474659
 
Forsikringsmessige avsetninger280 104294 089317 058316 876351 293
Premiereserver for egen regning225 573239 622252 292263 434275 472
Tilleggsavseteninger11 99113 15714 51215 11622 973
Kursreguleringsfond27 98529 92639 58128 61142 824
Erstatningsavsetning for egen regning1 124........
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond13 43111 38310 6739 71610 024
 
Avsetninger for forpliktelser186359469522596
Pensjonsforpliktelser7266798367
Utsatt skatt99247365395461
Andre avsetninger for forpliktelser1546254468
 
Øvrig gjeld2 1431 4051 8871 7461 884
Påløpte, ikke forfalte kostnader1618724789576
Motatt, ikke opptjente inntekter22192012
Betalbar skatt281925185200
Utbytte, konsernbidrag77011
Gjeld vedrørende forsikring4832132235
Annen gjeld548689912411913
Finansielle derivater1 3485686701 018147
 
Sum gjeld og egenkapital314 014331 805360 584362 670402 436
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper9089879190
Utlån med pant i bolig1 3331 092799668561

Tabell 3 
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20152016201720182019
Sum alle sektorer152 224168 729188 958190 743223 259
 
Ikke-finansielle foretak19 11320 96122 17720 62323 380
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 2991 8802 3692 4002 120
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.226497110102128
Private aksjeselskaper mv.16 58918 58419 69718 12221 132
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Finansielle foretak65 65576 28788 97692 907113 508
Norges Bank..........
Banker1 2951 5691 7011 5961 882
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1 4781 8051 7631 3451 384
Verdipapirfond56 60865 03476 85980 02899 267
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 4447 2437 9519 34010 516
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring166145145150126
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser106596060..
Skadeforsikringsselskaper558432497388334
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet67 45571 48277 80577 21386 371

Tabell 4 
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20152016201720182019
Sum alle sektorer137 571137 989143 645143 071143 489
 
Ikke-finansielle foretak19 99822 31826 25129 12329 178
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 8743 6233 6753 8123 327
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 6717 1306 4186 2285 625
Private aksjeselskaper mv.10 45311 56516 15819 08420 226
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Finansielle foretak65 26563 65862 89860 15358 768
Norges Bank..........
Banker35 42533 18834 28733 67533 350
Kredittforetak28 65829 07326 84825 08723 903
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper425464444344249
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond188155501369642
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring18..35114
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser399535494299332
Skadeforsikringsselskaper152243321328277
 
Offentlig forvaltning24 77928 13731 27830 07928 429
Statsforvaltningen8 83710 00911 1119 9817 198
Kommuneforvaltningen15 94218 12820 16720 09821 231
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet27 52923 87723 21823 71627 115

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB