Bedre resultat for pensjonskassene i 2019

Publisert:

Pensjonskassene hadde et resultat på 4,4 milliarder kroner i 2019, mot 1,9 milliarder kroner året før. Hovedårsaken til forbedringen er utviklingen i aksjemarkedet i 2019.

De realiserte og urealiserte gevinstene på finansielle eiendeler var på totalt 27,7 milliarder kroner i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var på minus 8,1 milliarder kroner.

Høyere premieinntekter

Premieinntektene var på 17,1 milliarder kroner i 2019. Dette er en økning på 7,6 prosent fra 2018. Erstatninger og endringer i erstatningsavsetninger viser en nedgang fra 10,4 milliarder kroner i 2018 til 9,8 milliarder kroner i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 5,2 prosent.

Stor økning i forvaltningskapitalen

Forvaltningskapitalen til pensjonskassene økte med 39,8 milliarder kroner i 2019 til 402,4 milliarder kroner. Det innebærer en oppgang på 11 prosent i forhold til året før. Aksjer og andeler i verdipapirfond økte med 17 prosent i 2019, til 223,3 milliarder kroner. Dette utgjør 55,5 prosent av den totale forvaltningskapitalen. Obligasjoner utgjør i samme periode 35,7 prosent av forvaltningskapitalen.

De forsikringsmessige avsetningene var 351,3 milliarder kroner i 2019. dette er en oppgang på 10,9 prosent fra 2018.

Figur 1. Pensjonskassenes allokering av eiendeler

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obligasjoner og sertifikater 91921 96428 99879 113513 115292 123726 132316 137571 137989 143645 143071 143489
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 51683 73498 89351 79531 95418 116770 135351 152224 168729 188958 190743 223259

Kontakt