Nye kvartalstall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at inntektene per 3. kvartal 2021 økte med 14 prosent, mens utgiftene kun økte med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette bidrar til en bedring av de offentlige finansene. Akkumulert for 3. kvartal 2020 var det et underskudd på 36 milliarder kroner, mens det i samme periode i 2021 var et overskudd på 135 milliarder. På tross av denne bedringen er nivået på overskuddet fortsatt lavere enn man hadde i årene før pandemien.

Figur 1. Nettofinansinvestering (1 års glidende gjennomsnitt)

Økte petroleumsinntekter

Mye av inntektsøkningen per 3. kvartal 2021 skyldes økte petroleumsinntekter. I 2020 var disse svært redusert som følge av lavere oljepris og midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen. Så langt i 2021 er disse inntektene på vei oppover igjen, godt hjulpet av høye gasspriser.

Revidering av tidsserier

Samtidig med nye tall for 3. kvartal 2021 publiseres nå reviderte tall for årganger bakover i tid. Av endringer som bør nevnes, var det i året 2019 en omklassifisering av et tilskudd til Statens pensjonskasse, som førte til en reduksjon på 1,5 milliarder i kapitaloverføringer på inntektssiden. I 2020 ble anslaget på personskatt justert oppover med 5 milliarder, som bidro til å redusere underskuddet for året.

I forbindelse med en mellomrevisjon av nasjonalregnskapet er det endringer i kvartalsmønsteret innad i året for flere størrelser tilbake til 2016. Revisjonen gjør spesielt stort utslag på investeringene. Dette gjenspeiler mønsteret som finnes i grunnlagsdata, det vil si kvartalsregnskaper for staten, kommunene og fylkeskommunene, bedre enn tidligere.