Nye kvartalstall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at inntektene i første halvår av 2021 økte med 9 prosent, mens utgiftene kun økte med 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette bidrar til en bedring av de offentlige finansene. Første halvår av 2020 var det et underskudd på 15 milliarder kroner, mens det i samme periode i 2021 var et overskudd på 65 milliarder. På tross av denne bedringen er det et stykke igjen til nivået på overskuddet man hadde i årene før pandemien.

Økte petroleumsinntekter

Mye av inntektsøkningen i 2. kvartal 2021 skyldes økte petroleumsinntekter. I 2020 var disse svært redusert som følge av lavere oljepris og midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen. Så langt i 2021 er disse inntektene på vei oppover igjen. Som illustrert i figuren under, er det en sterk sammenheng mellom petroleumsinntektene og offentlig forvaltnings overskudd.

Grafen viser løpende petroleumsinntekter og overskudd i prosent av BNP

Mindre utgifter til støtteordninger

Underveis i koronapandemien har det vært satt i verk en rekke tiltak for å støtte næringsliv og privatpersoner. Flere av disse er fremdeles pågående, men det har vært en reduksjon i disse utgiftene når man ser 2. kvartal 2021 opp mot samme periode i fjor. Særlig kapitaloverføringer og subsidier til næringslivet trekker utgiftene nedover.