Rapporter 2017/34

Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema

Analyser av fritidsbyggområder

I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg. Mer enn 236 000 fritidsbygg er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, eller 52 prosent av det totale antallet.

23 prosent av det totale antallet fritidsbygg ligger i de små områdene med 5–24 bygg. Oppland og Buskerud har flest fritidsbygg av fylkene.

Utviklingen i perioden 2015–2016 viser en økning på bortimot 4 000 bygg. Det har vært størst vekst i tettbygde områder.

Den største andelen av fritidsbygg finnes i høydelaget mellom 0–50 meter over havet, tilsvarende 36 prosent av samtlige fritidsbygg i 2016. Blant fylkene er det Nordland og Hordaland som har høyest antall fritidsbygg i dette høydelaget.

Når høyden overstiger 50 meter blir antall fritidsbygg kraftig redusert. Fra 1 000 meter synker antall fritidsbygg igjen betraktelig, og faller raskt nedover for hver 100 høydemeter.

Over 1 300 meter over havet finnes kun 48 fritidsbygg. Høyest, ligger to fritidsbygg på 1 500–1 600 høydemeter i respektive Ål kommune i Hallingdal i Buskerud og Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

Det var tilnærmet lik fordeling av fritidsbygg etter høyde over havet i 2006, 2015 og 2016.

I de nasjonale villreinområdene slik de er avgrenset i Naturbasen til Miljødirektoratet er det totalt 18 606 fritidsbygg. I disse områdene ligger det like mange innenfor som utenfor fritidsbyggområder.

Rondane et betydelig antall fritidsbygg med over 6 800. Både Ryfylke og Austhei i Setesdal har også høyere antall fritidsbygg enn de øvrige villreinområdene. I perioden 2015 til 2016 var det en vekst på totalt 166 fritidsbygg i nasjonale villreinområder.

Om publikasjonen

Tittel

Analyser av fritidsbyggområder. Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema

Ansvarlig

Trine Haagensen

Serie og -nummer

Rapporter 2017/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Emne

Areal

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9631-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9630-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt