Flere nye hytter i unike villreinområder

Publisert:

Endret:

De siste fem årene har det blitt oppført over 860 nye fritidsbygg i villreinens leveområder. Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hytter i eller i nærheten av slike områder medfører et økende press på områdene.¹

Hva bygger artikkelen på?

Analysen baserer seg på den seneste publiseringen av statistikken fritidsbyggområder, og viser antall fritidsbygg og utviklingen av nye fritidsbygg de siste fem årene i villreinens leveområde i henhold til Naturbase og i nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein.

Det var bortimot 467 600 fritidsbygg i Norge per 1. januar 2019. 24 100 av disse fritidsbyggene var nye, oppført i femårsperioden 2014–2018. Dette tilsvarer rundt 5 prosent av alle fritidsbygg, slik det går frem av figur 1.

1 Beregnet fra SSB_bygg_flate som er en kombinasjon av FKG og Matrikkel punkt. Antall bygg er tellet opp etter Matrikkel punkt. Beregningen av antall fritidsbygg og antall nye fritidsbygg er hentet fra kartgrunnlag per 01.01.2019.

Figur 1. Nye fritidsbygg¹ siste fem år. 2014-2018. Antall

Antall
50 Trøndelag 2655
20 Finnmark Finnmárku 396
19 Troms Romsa 570
18 Nordland 1083
15 Møre og Romsdal 1001
14 Sogn og Fjordane 616
12 Hordaland 1505
11 Rogaland 876
10 Vest-Agder 1321
09 Aust-Agder 867
08 Telemark 2157
07 Vestfold 363
06 Buskerud 3712
05 Oppland 3894
04 Hedmark 2360
03 Oslo 5
02 Akershus 233
01 Østfold 474

Det bygges mest i Oppland og Buskerud. Av alle nye fritidsbygg de siste fem år, ble 31 prosent oppført i Oppland og Buskerud hvor vi finner kjente hytteområder som Hafjell, Geilo og Norefjell.

Kart 1 «Konsentrasjonskart»1 over nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018. Landet

«Konsentrasjonskart»1 over nye fritidsbygg siste fem år 2014-2019. Landet

1 Et såkalt «Heat Map» beregnet med verktøyet «Kernel Densety» i ArcMap, Desktop 10.3: 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2019. 

Kart 2 Villreinens leveområde1, nasjonale villreinområder2 og nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018. Landet

Villreinens leveområde1, nasjonale villreinområder2 og nye fritidsbygg siste fem år 2014-2019. Landet

Detaljert beskrivelse av grafen

1 I kartfigur over villreinens leveområde viser de ti fjellområdene som har status Nasjonale villreinområder

2 I kartfiguren over nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein er det kun tatt med områder i planene definert som nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingsområder er ikke med.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 2019. Kart er rettet 10. juni 2020.

Nesten 20 000 hytter i villreinens leveområde

Fritidsbyggområder og fritidsbygg i nærheten av og innenfor villreinens leveområder gir befolkningen og turister lettere tilgang til områdene.

I villreinens leveområde er det totalt 19 057 fritidsbygg per 1. januar 2019. Ser vi på hvert enkelt leveområde, er det i Rondane hele 6 900 fritidsbygg. Både Ryfylke og Austhei i Setesdal har betydelig flere enn de øvrige områdene med henholdsvis 2 800 og 2 600, slik figur 2 viser.

Figur 2

Figur 2. Fritidsbygg innenfor villreinens leveområde¹

Det har vært en vekst på totalt 868 nye fritidsbygg i villreinens leveområde i henhold til Naturbase i femårsperioden 2014–2018. Samtlige av villreinens leveområder har hatt en økning i antall fritidsbygg i perioden, som vist i figur 2 og 3.

Setesdal og Ryfylke med så mange som 273 nye fritidsbygg er i en særstilling. Rondane og Hardangervidda har også hatt en større vekst i femårsperioden, med 222 og 127 nye fritidsbygg.

I figur 3 fremkommer det at det er større endringer mellom årgangene, og det er flest nye fritidsbygg i 2017 med flere enn 200 nye.

1 Analysen er gjort for de ti fjellområdene som har status Nasjonale villreinområder

2 Perioden gjelder fra 01.januar 2014 til 31.desember 2018

Figur 3. Nye fritidsbygg siste fem år innenfor villreinens leveområde¹ iht. Naturbasen. 2014-2018². Antall. Landet

2014 2015 2016 2017 2018
Ottadalsområdet 1 2 2 1 0
Knutshø 8 9 14 19 7
Forelhogna 21 7 2 1 7
Sølnkletten 3 8 4 3 2
Rondane 33 50 43 63 33
Snøhetta 6 2 2 1 0
Nordfjella 10 7 18 13 8
Hardangervidda 13 22 20 36 36
Setesdal - Austhei 13 17 8 9 11
Setesdal - Ryfylke 40 53 43 71 66

Over 3 000 hytter i spesielt viktige villreinområde

I nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein var det totalt 3 632 fritidsbygg i 2019. Dette er områder som er definert som spesielt viktige for villreinens fremtid.

Fordelingen av antall fritidsbygg innenfor disse områdene ser vi i figur 4. Det er flest bygg i Snøhetta-Knutshø, Hardangervidda og Rondane-Sølnkletten med henholdsvis 859, 828 og 827 fritidsbygg. Samlet sett utgjør disse hele 69 prosent av alle fritidsbygg innenfor de regionale planene for fjellområder med villrein.

Figur 4

FIgur 4. Fritidsbygg innenfor nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein¹. Totalt antall fritidsbygg 2019 og nye fritidsbygg samlet siste fem år 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Antall.

Det ble bygget 76 nye fritidsbygg i de spesielt viktige villreinområdene fra 2014  til og med 2018. Det er flere regioner som ikke har nye fritidsbygg i perioden, men flest nye fritidsbygg er det i regionen Hardangervidda med 30 fritidsbygg. Utbyggingen har variert mellom årene, men antall nye bygg har vært størst i årene 2014 og 2016 med 17 og 21 nye fritidsbygg.

1 I analysen er det kun tatt med områder i planene definert som nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingsområder er ikke med.

2 Perioden gjelder fra 01.januar 2014 til 31.desember 2018

Figur 5. Nye fritidsbygg siste fem år innenfor nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein¹. 2014-2018². Antall. Landet

2014 2015 2016 2017 2018
Forollhogna 1 0 0 0 0
Snøhetta-Knutshø 4 2 6 3 2
Rondane-Sølnkletten 4 2 2 1 0
Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen) 0 2 2 0 0
Nordfjella 3 0 1 1 0
Hardangervidda 3 8 6 6 7
Setesdalsheiene 2 1 4 2 1

Tabell 1

Til tabellen

¹ Retting: Det har vært feil i beregningen over antall fritidsbygg innen nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein. Tidligere tall viste nesten en fordobling av antall fritidsbygg enn hva det faktiske var. Det riktige antall fritidsbygg innen nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein er 3 632 per 01.01.2019

 

Kart over tettbygde fritidsbyggområder. 2018

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Sjusjøen. Du kan zoome i kartet, men kartdataene er kun synlige innenfor målestokkterskel 1:160 000. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kontakt