100724
100724
friartikkel
2013-03-04T16:11:00.000Z
no

Kart og geodata fra SSB

Publisert:

Oppdatert:

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det både ferdige kart (for klipp og lim i dokumenter og presentasjoner), og kartdata som brukere selv kan ta inn i geografiske informasjonssystemer (GIS) for videre analyser.

SSBs kartportal (kart.ssb.no)

SSBs kartportal har fått nytt og moderne brukergrensesnitt. Du finner nå oppdatert statistikk på rutenett for folkemengde, bygninger og boliger helt ned til 250 meters ruter. Nå kan du også dele innholdet på nettsteder og i sosiale medier. WMS- og WFS-tjenestene har fått nye adresser. På nye kart.ssb.no er også virksomheter og jordbruksbedrifter på rutenett, samt avgrensninger av tettsteder, sentrumssoner og strandsoner.

 På nye kart.ssb.no kan brukerne kombinere ulike datasett. I dette kartutsnittet vises boliger i Midt-Norge på rutenettene 5km x 5km og 1km x 1km. I tillegg til tettstedsgrensene tegnet inn.

Informasjon om datasettene

Informasjon (metadata) for de ulike datasettene, deriblant kontaktpersoner, produktblad og produktspesifikasjoner ligger på Geonorge.no.

Her er lenke til disse, for Statistisk sentralbyrå sine datasett, datasettserier og WMS/WFS-tjenester.

Hos Geonorge er mange av datasettene også nedlastbare i andre formater og koordinatsystemer.

 

Statistikk og tjenester knyttet til kart kan deles inn etter hvilke områdeavgrensinger statistikken er koblet til; administrative inndelinger, dynamiske avgrensinger og rutenett. 

 

Statistikk etter administrative inndelinger

Eksempel på administrative grenser kart.ssb.no

Statistikk har tradisjonelt vært knyttet til administrative eller statistiske inndelinger av landet. Eksempler på dette er kommuner og fylker, og aggregeringer av disse, eller grunnkretser og bydeler. Liste over gjeldende administrative og statistiske inndelinger finnes under ”Region” i System for klassifikasjoner og kodelister ( Klass ).

Nedlasting av kart over Historiske kommunegrenser med forbedret nøyaktighet

Kartverket produserer kart og geodata for gjeldende og historiske administrative inndelinger som kommune og grunnkrets. Disse er tilgjengelig for nedlastning på Geonorge

For kommunegrenser har SSB derimot også produsert en egen serie med forbedret grensenøyaktighet, for perioden 1986-2019. Disse er nedlastbare her som FilGeodatabase.

Nedlastbar GDB-fil

Filene er årsdatafiler for kommunegrensene fra 1986-2019, hvor prinsippet om nyeste innmålt grense er lagt til grunn. Datasettet brukt som nyeste utgangspunkt for all tilbakedatering er ABAS landsdekkende Grunnkretsfil, versjon: januar 2019. Hvis ikke det har vært vedtak om justering av grenselinjen mellom 1986 og 2019 vil 1986-grensene som foreligger holde samme nøyaktighet som ABAS Grunnkretser 2019, og være helt sammenfallende med disse.   

Med utgangspunkt i 2019 er tidligere årsversjoner gjenskapt ved å bla seg år for år tilbake i tid, hvor kilden for endringer tatt høyde for er:

Nedlasting av rutenettsstatistikk

Eksempel på rutenett kart.ssb.no

I en del sammenhenger vil det være mer hensiktsmessig å presentere statistikk på et fast geografisk rutenett. Til dette er det fastsatt et eget nasjonalt standard rutenett for statistikk. Fordelen med rutenett er nettopp at de er faste og like store avgrensinger, i motsetning til for eksempel kommuner som varierer i størrelse både mellom kommuner og over tid (for eksempel pga kommunesammenslåinger).

Mer informasjon finnes i et eget notat om rutenett og bruk av statistikk på ruter.

Statistical grids for Norway

SSB utarbeider statistikk knyttet til det offisielle rutenett for statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 1 x 1 kilometer.

Statistikker og årganger (rutestørrelse 250x250m)

Befolkningsstatistikk (POP)

Oppdaterte datasett: 2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en zip-fil)

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

F.o.m. 2020: P.g.a. betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett har det vært jobbet med nye metoder. Metoden skal dokumenteres og gi veiledning i bruk av statistikken. Statistikken er nå frigitt som foreløpige tall.

Foreløpige tall: 2020   2021

Boligstatistikk (DWE) 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

Bygningsmasse (BUI) 

2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018   2019   2020   2021   2022

Virksomhetsstatistikk (EST)

2013   2014    2015    2016    2017   2020   2021  2022

Handels- og serviceruter/-soner

2017    2017 (analyse)   2018   2018 (soner)   2019   2019 (soner)   2019 (analyse)   2020 (soner)   2021 (soner)

Statistikk som inneholder kartdata, Befolkningsstatistikk, Boligstatistikk, Bygningsmasse.

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

Statistikker og årganger (rutestørrelse 1x1km)

Befolkningsstatistikk (POP)

Oppdaterte datasett:2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en zip-fil)

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

2020: Forsinket befolkningsstatistikk på rutenett. P.g.a. betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett jobbes det med nye metoder. Metoden skal dokumenteres og gi veiledning i bruk av statistikken. Statistikken vil frigis så snart metoden er dokumentert.

Boligstatistikk (DWE)

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

Bygningsmasse (BUI)

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019   2020   2021   2022

Landbrukseiendommer (AGP)

2008    2009    2013    2014   2015

Jordbruk (AGH)

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014   2015   2016

Virksomhetsstatistikk (EST)

2013   2014   2015    2016    2017   2020   2021   2022

 

Statistikk som inneholder kartdata, Befolkningsstatistikk , Boligstatistikk , Bygningsmasse , Landbrukseiendommer , Jordbruk , Virksomheter

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

Statistikker og årganger (rutestørrelse 5x5km)

Befolkningsstatistikk (POP)

Oppdaterte datasett: 2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en zip-fil)

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

2020: Forsinket befolkningsstatistikk på rutenett. P.g.a. betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett jobbes det med nye metoder. Metoden skal dokumenteres og gi veiledning i bruk av statistikken. Statistikken vil frigis så snart metoden er dokumentert.

Boligstatistikk (DWE)

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

Bygningsmasse (BUI)

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019   2020   2021   2022

Landbrukseiendommer (AGP)

2008    2009    2013    2014   2015

Jordbruk (AGH)

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014   2015   2016

 

Statistikk som inneholder kartdata, BefolkningsstatistikkBoligstatistikk , Bygningsmasse , Landbrukseiendommer , Jordbruk

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

Nedlasting av rutenett

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk (se Documents 2009/9). Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart.

Her kan fast rutenett for offisiell statistikk lastes ned i ulike rutestørrelser. Dataene ligger i Shapeformat. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84. Filene er komprimert med Winzip:

SSB0250M (L) Rutestørrelse 0,0625 km2 (OBS: stor fil)

SSB0250M (F) Rutestørrelse 0,0625 km2 (OBS: stor fil)

SSB0500M (L) Rutestørrelse 0,25 km2

SSB0500M (F) Rutestørrelse 0,25 km2

SSB001KM (L) Rutestørrelse 1 km2

SSB001KM (F) Rutestørrelse 1 km2

SSB002KM (L) Rutestørrelse 4 km2

SSB005KM (L) Rutestørrelse 25 km2

SSB010KM (L) Rutestørrelse 100 km2

SSB025KM (L) Rutestørrelse 625 km2

SSB050KM (L) Rutestørrelse 2 500 km2

SSB100KM (L) Rutestørrelse 10 000 km2

SSB250KM (L) Rutestørrelse 62 500 km2

SSB500KM (L) Rutestørrelse 250 000 km2

(K) Kommunevise filer
(F) Fylkesvise filer
(L) Landsdekkende filer. Kan også dekke havområder.

 

Nedlasting av datasett med dynamiske avgrensinger

Eksempel på dynamiske avgrensninger kart.ssb.no

I en del sammenhenger er det interessant å følge utvikling over tid for fenomener som ikke følger administrative inndelinger, og hvor rutenett ikke egner seg like godt.

Eksempler på dette er avgrensing av sentrumssoner og tettsteder.

Nedlasting av kart over tettsteder

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.

Tettstedsdefinisjonen:

 1. En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).
 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene hvert år og legger ut de digitale grensene for nedlasting.

Tettsteder

Her kan digitale grenser for tettsteder lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

2021   2020  2019   2018  2017  2016   2015  2014  2013   2012   2011    2009    2008   2007   2006   2005   2004   2003

(Vi opplever for tiden at nedlasting av store datafiler er ustabilt. Dersom du får feilmelding, ta kontakt på en av epost-adressene nedenfor).

Kart over tettsteder kan ses her: http://kart.ssb.no

Statistikk som inneholder kartdata, Befolkning og areal i tettsteder

Nedlasting av kart over sentrumssoner

Sentrumssoner avgrenses også hvert år og legges ut for nedlasting. SSB definerer sentrumssoner slik:

 1. En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt.
 2. En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte.

Sentrumssoner

Her kan digitale grenser for sentrumssoner lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

2021   2020   2019   2018    2017   2016   2015   2014    2013     2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003

Kart over sentrumssoner kan ses her: http://kart.ssb.no  

Statistikk som inneholder kartdata, Aktivitet i sentrumssoner

Nedlasting av kart over strandsoner

Potensielt tilgjengelig strandsone er et geografisk område som avgrenses hvert år. Grensene vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet.

SSB definerer tilgjengelig strandsone slik:

 1. 100-metersbeltet lands hovedlandets kystlinje som ikke er påvirket av bygninger og bygningsnært areal, dyrket mark, jernbane og vei.
 2. Bygningsnært areal er strandsoneareal som er bebygget (bygningers grunnflate uansett bygningstype) eller ligger 50 meter fra ytterveggen av boliger (med unntak av naust, båthus og sjøbuer), industribygninger og hotellbygninger.

SSB oppdaterer avgrensning av tilgjengelige strandsone hvert år og legger ut de digitale grensene for nedlasting.

Potensielt tilgjengelig strandsone

Her kan digitale grenser for tilgjengelig strandsone lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

For nedlasting av andre formater/koordinatsystem, gå til Geonorges Kartkatalog.

2020   2019   2018   2017 

Kart over potensielt tilgjengelige strandsoner kan ses her: http://kart.ssb.no  

Statistikk som inneholder kartdata, Byggeaktivitet i strandsonen

Nedlasting av kart over fritidsbyggområder

Fritidsbyggområder (Tettbygde) avgrenses hvert år og legges ut for nedlastning. Formålet med datasett og statistikk er å kunne følge arealutviklingen på fritidsbebyggelse i Norge, ved å følge utviklingen av antall fritidsbygg innen fritidsbyggområder etter bygningstype og områdestørrelse over tid.

 1. Med fritidsbyggområde (tettbygde) menes en samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter
 2. Datakilder for avgrensing av områdene:
  a. Kategorien Fritidsbolig i bygningsregisteret til Matrikkelen.
      -  Bygningstyper 161, 162 og 163
  b. Arealfigurer i SSBs kartdatasett : Arealbruk (SSB-Arealbruk)

Fritidsbyggområder

Her kan digitale grenser for fritidsbyggområder (tettbygde) lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

2021

Kart over fritidsbyggområder kan også ses her: https://kart.ssb.no

Statistikk som inneholder kartdata, https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/fritidsbyggomrader

Kontakt