I 2021 var det for første gang flere fritidsbygg innenfor tettbygde Med fritidsbyggområde menes en samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter for tettbygde fritidsbyggområder og 500 meter for sammenhengende fritidsbyggområder. sammenlignet med Omfatter hytter, sommerhus, helårsbolig- og våningshus benyttet som fritidsbolig. I bygningsdelen til Matrikkelen er dette alle bygg under kategorien «Fritidsbolig» (kode 161, 162 og 163). som ligger utenfor slike områder. Trenden viser den samme utviklingen fra 2021 til 2022. Fra 47 prosent i 2014 har andelen gått opp til 51 prosent i 2022.

22 prosent av fritidsbyggene ligger innenfor fritidsbyggområder med 5-24 bygg. 9 prosent ligger i områder med 25-49 bygg, mens 20 prosent av byggene ligger i de store områdene med 50 eller flere bygg.

Fritidsbyggområde er delt inn etter Se forklaringsboks under.. 49 prosent av fritidsbyggene består av enkeltstående bygg eller klynger på inntil 4 bygg.

Er delt inn etter antall fritidsbygg i område

  • Innenfor fritidsbyggområder:
    • Store områder: 50 eller flere fritidsbygg
    • Middels områder: 25 til 49 fritidsbygg
    • Små områder: 5 til 24 fritidsbygg
  • Utenfor fritidsbyggområder:

Enkeltstående fritidsbygg: øvrige fritidsbygg, enkeltstående eller i en samling med inntil 4 fritidsbygg.

Figur 1. Fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Andel. Landet. 1. Januar 2022¹

¹ Måleperioden for nye fritidsbygg er fra 01.01-31.12 forrige år dvs. nye fritidsbygg per 01.01 2022 er for perioden 01.01-31.12.2021.

Det bygges mindre utenfor fritidsbyggområder

Hele 81 prosent av de bortimot 6 300 er bygg som har dato for «faktisk igangsettingstillatelse» i det forrige året, dvs. fra 01.01. til 31.12. som ble oppført i 2021, ble bygget innenfor tettbygde fritidsområder. I 2018 var tilsvarende andel på 76 prosent av 4 900 bygg.

Ser vi på fordelingen av nye fritidsbygg i fritidsbyggområde etter størrelse på område, er det flest nye fritidsbygg i de store fritidsbyggområdene med 50 eller flere bygg. Andelen fritidsbygg som bygges mer frittstående utenfor fritidsbyggområder har gått ned fra 24 prosent i 2018 til 19 prosent i 2022.

Figur 2. Nye fritidsbygg innen- og utenfor tettbygd fritidsbyggområder. Andel. Landet. 2017-2021¹

¹ Måleperioden for nye fritidsbygg er fra 01.01-31.12 forrige år dvs. nye fritidsbygg per 01.01 2022 er for perioden 01.01-31.12.2021.

Innlandet har fortsatt de største hytteområdene

Det er fortsatt Innlandet som har det største fritidsbyggområdet med henholdsvis 4 450 hytter. Størsteparten av området ligger i Ringsaker kommune og strekker seg inn i Lillehammer kommune. Dette hytteområdet utgjør 4,7 km2. Det nest største området ligger også i Ringsaker kommune med 1 100 fritidsbygg på 1,7 km2.

Kart over fritidsbyggområder¹

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Fritidsbyggområder tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.Geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for fritidsbyggområder (årsversjoner for 2015–2022). En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.  

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1.) Velg «Fritidsbyggområder», så årsversjonen.  
2.) Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3.) Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.

¹ Informasjon om kart lagt til etter publisering, 30. nov 2022 11:58.