I dagligtalen brukes ofte begrepet «tettsted» om mindre tettbygde steder, mens «by» brukes om større tettbygde urbane områder. By-begrepet er ganske diffust og er i dag i mange tilfeller avhengig av hva et sted ønsker å kalle seg. Det er heller ikke entydig hvor grensen til byen slutter. «By» er derfor ikke en statistisk enhet i Statistisk sentralbyrås (SSB) offisielle statistikker. Derimot brukes den statistiske enheten «tettsted», som utrykk for alle tettbygde områder i Norge.

Kartdatasettet viser utstrekningen til tettsteder og befolkning i tettbygde områder i Norge. Siden 1999 har SSB hatt ansvar for å beregne dette årlig. brukes i dag for beregningen hvor hver enkelt eiendom, bygning og adresse (fra ) ses i sammenheng med andre kartdata om veger, idrettsanlegg, m.m. Hver enkelt årsdatasett gir en status over tettbygde områder som gjerne går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dataene er viktige i offentlig planlegging i kommunene og fylkene. Det inngår derfor i Det offentlig kartgunnlaget, . Dataene har stor samfunnsnytte også utenfor offentlig planlegging. For eksempel bruker politiet tettstedsdata i sine systemer for krav til responstid for uttrykning i og utenfor tettsted.

Ved å følge lik metode over tid gir årlige datasett samfunnet en objektiv tidsserie over arealutvikling og befolkningsutvikling. Norge kan ses under ett, men man kan også se på det enkelte tettsted. Datasettet og tilhørende statistikk er viktige indikatorer for utviklingstrender, men gir også objektive svar på om nasjonale og regionale politiske ønskemål for arealutviklingen lykkes eller ikke.

SSB har derfor også en egen statistikk som ser på arealbruksutviklingen i tettsteder, med neste publisering 7. desember 2021. Artikkelen Vi bor tettere fra 2020 tok for seg arealbruksutviklingen i tettsteder siden 2013. I tillegg publiserer SSB statistikken Tettsteders befolkning og areal med neste publisering 26. oktober 2021.

Kart over tettsteder

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Tettsted tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.Geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for tettstedsgrenser (årsversjoner for 2017–2021). En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1.) Velg «Tettsted», så årsversjonen.
2.) Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3.) Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.