En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

Publisert:

År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder nå enn tidligere.

I løpet av 2019 økte antall innbyggere i tettsteder med vel 48 000, og antallet bosatt utenfor tettsteder sank med nesten 9 000, ifølge nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal. Den langsiktige trenden med stadig færre som bor utenfor tettsteder fortsetter, og andelen er nå nede i 17,6 prosent av befolkningen. I Innlandet bor 4 av 10 utenfor tettsteder. I Oslo bor nesten alle tett, og opp mot 90 prosent bor tett i Rogaland og Viken.

Figur 1. Bosatte tett og spredt i fylkene 2020. Prosent

Tettbygd strøk Spredtbygd strøk
Innlandet 59.2 40.8
Nordland 71.6 28.4
Møre og Romsdal 73.6 26.4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 73.7 26.3
Trøndelag - Trööndelage 75.2 24.8
Agder 79.6 20.4
Vestland 80.4 19.6
Vestfold og Telemark 82.5 17.5
Viken 87.5 12.5
Rogaland 88.5 11.5
Oslo 99.8 0.2

Overgangen fra spredt til tett bosetting skjer først og fremst ved at folketallet øker i tettstedene, men også ved at færre bor spredt. Endringstall fra 2013 (da metoden for tettstedsavgrensing ble justert) til 2020 viser en betydelig vekst i tettstedsbefolkning i Oslo og Viken. Mye av denne veksten kom i Oslo tettsted, som nå har 1 036 000 innbyggere og strekker seg over åtte kommuner i Viken fylke.

Figur 2. Endring i bosatte tett og spredt i fylkene 2013-2020. Antall

Tettbygd strøk Spredtbygd strøk
Nordland 6123 -2127
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 11363 -3562
Møre og Romsdal 12721 -8307
Innlandet 14392 -8040
Vestfold og Telemark 18427 -1479
Agder 20207 -1362
Rogaland 32112 -3567
Trøndelag - Trööndelage 35181 -6778
Vestland 37740 -5502
Oslo 72490 -79
Viken 104257 -76

Fylkene med størst nedgang i spredt bosetting er Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag. Det har vært så godt som ingen nedgang i antall spredt bosatte i Oslo og Viken. Hovedgrunnen er trolig at det ikke er så mange igjen som bor spredt, som betyr at potensialet for ytterligere nedgang ikke er stort.

Samtidig er det også en del kommuner rundt Oslo der antallet som bor spredt øker litt. Ni av 12 kommuner med nest høyeste sentralitetsklasse i Viken fylke hadde økning i antall personer utenfor tettsteder fra 2013 til 2020. Økningen i disse ni kommunene var på 1 050 personer – i en gruppe kommuner som har i alt 366 000 innbyggere. Tallene er altså små, men kan kanskje være utslag av et ønske om å bo bynært men landlig.

Figur 3

Figur 3. Kommuner i Viken med vekst i spredt bosatte 2013-2020. Sentralitet. Antall vekst

SSBs definisjon av tettsteder: En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper kan avstanden økes til 200 meter. Se Om statistikken for flere detaljer.

Hvordan endres tettstedene?

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår.

Kart over tettsteder i Norge, 2020

Kartet viser Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2020).

Kontakt