Norske husholdninger brukte hele 7,4 prosent av sitt konsum på å være En person som reiser til eller oppholder seg på et sted som ligger utenfor det området personen normalt ferdes i. Reisen skal ikke være av rutinemessig karakter (som for eksempel pendling), og oppholdet må ikke vare over ett år. Reisene kan være både privatreiser og forretningsreiser. i 2021 viser nye tall fra Satellittregnskapet for turisme. Dette er i seg selv høyt, men det er også verdt å merke seg at det aller meste ble brukt på feriering i Norge. Normalt bruker husholdningene en stor andel av Norske og utenlandske turisters samlede turistrelaterte utgifter på norsk område. Begrepet turistkonsum omfatter både husholdningers konsum og næringslivet og offentlig forvaltnings utgifter til forretningsreiser. Forretningsreisendes utgifter som de betaler selv, inkluderes i norske husholdningers turistkonsum. på å komme seg utenlands på pakketur eller med fly og ferge på egenhånd. Med først stengte grenser og deretter røde land og karantenehotell, var mulighetene for slike turer begrenset i 2021.

At nordmennene valgte å reise på ferie til tross for pandemien, fremkom også i reiseundersøkelsen for 2021: Høyeste antall Norgesreiser som er målt noen gang – SSB.

De norske husholdningens turistkonsum er beregnet til 114 milliarder kroner i 2021.

Begrensede reisemulighet gjaldt også den andre veien. Om en turist er norsk/innenlandsk eller utenlandsk, avhenger ikke av nasjonalitet, men av hjemmehørighet. Hjemmehørighet handler om økonomisk tilhørighet og fastsettes ut fra hvor en person utøver økonomiske aktiviteter, som ansatt eller næringsdrivende, over lengre tid (ett år eller mer). turistkonsum er beregnet til 18,7 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 5,5 prosent fra året før målt i faste priser. Deres andel av turistkonsumet i Norge reduserte seg dermed fra 14,7 til 12,6 prosent. Det er et begrenset fall, men sammenliknet med 2019 er det enormt. Nedgangen er på hele 70 prosent fra 2019 til 2021.

De norske forretningsreisendes turistkonsum forholdt seg stabilt fra 2020 til 2021. Sammenliknet med 2019 er deres konsum halvert.

Litt mer lønnsomme tider

Norske husholdninger gjorde en iherdig innsats med å gjeste hoteller, fornøyelsesparker, museum, Flåmsbanen og andre som kunne ta imot dem.

Dette resulterte i en økt aktivitet i Reiselivsnæringer: Næringer hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen i næringen, eller næringer som har stor betydning for turismen. på 1,9 prosent fra 2020 målt i faste priser, og produksjonen av Reiselivsprodukter: Varer og tjenester som turistene er store brukere av, som hotell-, restaurant- og transporttjenester. De omtales også som karakteristiske produkter i sammenheng med satellittregnskapet for turisme. økte 6,6 prosent. Reiselivet tapte atter terreng sammenliknet med produksjonen i Fastlands-Norge, som økte 4,1 prosent. Reiselivets andel av produksjonen ble dermed 4,3 prosent mot 4,5 året før. I 2019 var andelen 6,1 prosent.

Andelen av bruttonasjonalproduktet holdt seg på 3 prosent. Det betyr at reiselivsnæringene var mer lønnsomme målt ved bruttoprodukt enn Fastlands-Norge samlet. Målt i faste priser var bruttoproduktet for reiselivsnæringene 11 prosent høyere enn i 2020.

Redusert merverdiavgift og god betalingsvilje, økte lønnsomheten noe. Reiselivsnæringene var dessuten bedre rigget for pandemi og slapp å kaste varelagrene mange ganger. Men selv om det gikk bedre enn i 2020, er bruttoproduktet i 2021 nesten 40 prosent lavere enn i 2019.

For noen fylker og næringer gikk det bedre for enn for andre. Særlig positivt var det for serverings- og overnattingsnæringene i Viken og Vestland, som hadde betydelig økning i bruttoproduktet fra året før.

Færre i arbeid

Økt produksjon til tross, så gikk sysselsettingen målt ved årsverk i reiselivsnæringene ned 2,2 prosent fra 2020. Det var 162 000 årsverk knyttet til reiselivsnæringen i 2021. Det er 3 600 færre enn året før og nesten 21 000 færre enn i 2019.

Årsverkene i Fastlands-Norge, gikk opp 1,5 prosent. Også her tapte reiselivsnæringene terreng.

Reiselivsnæringene har normalt flere sysselsatte personer enn årsverk. Det gjelder også for 2021 selv om nedgangen i sysselsatte personer var 3,5 prosent. Det var 191 400 knyttet til reiselivsnæringen i 2021. Det er 7 000 færre enn i 2020.

Normalt publiseres turismesatellitten med foreløpige tall for én årgang. Disse utgår for 2022 da resultatene er for usikre. Grunnen er at de store omveltningene i norsk økonomi under koronapandemien, vanskeliggjør beregningene. Tall for 2022 kommer etter at endelig nasjonalregnskap foreligger.

Imens kan tall fra andre statistikker være til hjelp, som: reiseundersøkelsen, overnattinger, lufttransport, sysselsetting, økonomi og foreløpig nasjonalregnskap. Disse er ikke detaljerte nok til å erstatte satellittregnskapet, men flere dekker overnatting og servering (nace 55 og 56) som utgjør en stor del av reiselivet.