Skogeierne fikk i gjennomsnitt 508 kroner per kubikkmeter før driftskostnadene er trukket fra. Dette er den høyeste nominelle prisen noensinne. Gjennomsnittlig tømmerpris var 16 prosent høyere i 2022 enn året før. Når vi tar hensyn til prisstigningen, er tømmerprisen i 2022 den høyeste siden 2007. Omregnet til kroneverdien i 2022 tilsvarte prisen i 2007 543 kroner per kubikkmeter.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

¹ Foreløpige tall (2022).

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

¹ Foreløpige tall for 2022.

Prisen økte for alle tømmersortimenter

Tømmerprisen var høyere for alle sortimenter i 2022 sammenliknet med 2021. I gjennomsnitt oppnådde skogeierne disse prisene per kubikkmeter i 2022:

  • sagtømmer, gran 654 kroner
  • sagtømmer, furu 628 kroner
  • massevirke, lauv 350 kroner
  • massevirke, gran 306 kroner
  • massevirke, furu 294 kroner  

Massevirke av lauvtrær og gran hadde den største prosentvise prisøkningen sammenlignet med 2021. Den store prisøkningen på massevirke har flere årsaker. På grunn av høye strømpriser har etterspørselen etter bjørk til vedproduksjon vært stor. Samtidig har tømmereksporten fra Russland stoppet opp på grunn av krigen i Ukraina. Lagrene av massevirke av bartretømmer hos både den norske og utenlandske treindustrien har blitt stadig mindre og etterspørselen har økt. 

Sagtømmerprisene holdt seg på et høyt nivå hele året, men gikk litt ned i 4. kvartal. Massevirkeprisen fikk et historisk løft i løpet av sommeren. De gode prisene er en viktig grunn til det store hogstkvantumet.

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg. Kroner

¹ Foreløpige tall for 2022. Priser i løpende kroneverdi.

Massevirkeprisen har økt markant fra 4. kvartal 2021

Hvis vi sammenlikner massevirkeprisen i 4. kvartal 2022 med tilsvarende kvartal i 2021, ser vi at prisen har økt med 42 prosent for gran og 36 prosent for furu. Sagtømmerprisen for både gran og furu har økt med 7 prosent i samme tidsrom.

Ny eksportrekord for tømmer

I alt ble det eksportert 4,3 millioner kubikkmeter tømmer i 2022. Det er en økning på 390 000 kubikkmeter fra 2021 og det det største eksportkvantumet noensinne. Til sammen ble det eksportert 2,2 millioner kubikkmeter sagtømmer og 2 millioner kubikkmeter massevirke av bartretømmer. 47 prosent av massevirket som ble hogd i 2022, ble eksportert.