Skogeierne leverte i alt 2,39 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2023. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2022.

Figur 1. Gjennomsnittlig tømmerpris per kvartal. Kroner per m³

Høye massevirkepriser

Det er de høye massevirkeprisene som fører til veksten i gjennomsnittlig tømmerpris. Skogeierne fikk i gjennomsnitt utbetalt 433 kroner per kubikkmeter for massevirke av gran og 401 kroner per kubikkmeter for massevirke av furu.

Det er likevel prisen på massevirk av bjørk som har økt mest det siste året. Hovedårsakene til det er at de høye strømprisene har ført til økt etterspørsel og betydelig prisøkning for bjørk til vedproduksjon. I tillegg har etterspørselen etter bjørk økt i land som tidligere kjøpte bjørk fra Russland. Massevirkeprisen for bjørk var i gjennomsnitt 488 kroner per kubikkmeter i 3. kvartal 2023, en økning på 46 prosent fra 3. kvartal 2022.

Sagtømmerprisen på samme nivå

Sagtømmerprisen for både gran og furu har holdt seg på nesten samme nivå som for ett år siden, selv om de var en del lavere i første halvdel av 2023. I gjennomsnitt var prisen 668 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 628 for sagtømmer av furu i 3. kvartal 2023.

Eksporterte 994 000 kubikkmeter

Eksporten av tømmer er fortsatt høy, og utgjorde 42 prosent av hogstkvantumet i 3. kvartal 2023. Det ble eksportert nesten like store mengder massevirke og sagtømmer.

Statistikken er basert på innmålingstidspunktet for tømmeret, som vanligvis skjer 2-8 uker etter hogsttidspunktet. Ved innmålinga blir volumet av tømmeret målt uten bark. Tømmer som blir vraket i innmålinga inngår ikke i statistikken. Det gjør heller ikke tømmer målt er som vedvirke.

Alle tømmerpriser er oppgitt før driftskostnadene er trukket fra og uten merverdiavgift.