Sagtømmerprisene fortsatte å stige i 1. kvartal 2022. I gjennomsnitt fikk skogeieren 493 kroner per kubikkmeter tømmer. Det er 22 prosent mer enn i 1. kvartal 2021. De økte tømmerprisene resulterte i det høyeste kvantumet som er målt i løpet av ett kvartal siden kvartalsstatistikken ble lansert i 2007.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal
Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlig tømmerpris og hogstkvantum per kvartal fra 1. kvartal 2007 til og med 1. kvartal 2022.

Sagtømmerprisen økte – liten endring for massevirke

Det er de høye sagtømmerprisene som står for nesten all prisøkning. I gjennomsnitt fikk skogeierne 635 kroner for sagtømmer av gran og 614 kroner for sagtømmer av furu. Massevirkeprisen for gran har økt noen få kroner sammenliknet med 1. kvartal 2021, mens økningen har vært litt større for bjørk. For massevirke av furu er prisnivået uendret.

Eksporterte en tredjedel av hogstkvantumet

Eksporten av tømmer er fortsatt høy, og i alt ble det eksportert litt over 1 million kubikkmeter i 1. kvartal 2022. Av det utgjorde sagtømmer av gran og furu 531 000 kubikkmeter, mens massevirkeeksporten av disse treslagene utgjorde 467 000 kubikkmeter. I tillegg ble 33 700 kubikkmeter massevirke av bjørk og 7 700 kubikkmeter annet tømmer eksportert ut av landet.