Knappe 7 prosent av landets innbyggere bodde på en Eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal, som benyttes eller kan benyttes til landbruksformål. i 2022, i alt 350 000 personer. I Innlandet bodde 16 prosent av befolkningen på en landbrukseiendom dette året.

Fra og med 2022 har vi endret litt på måten vi utarbeider denne statistikken. Det har ført til at vi får med litt flere eiendommer. Se mer om dette i boksen Hva er en landbrukseiendom? nederst i artikkelen.

Figur 1. Andelen av befolkningen som bor fast på en landbrukseiendom. 2022. Prosent

Alver kommune har flest landbrukseiendommer

Blant kommunene var det Alver i Vestland som hadde flest landbrukseiendommer i 2022, i alt 1 969. Deretter følger Lindesnes i Agder og Indre Østfold med henholdsvis 1 772 og 1 734. Av fylkene var det Innlandet som hadde flest landbrukseiendommer, 30 100 i alt.

Her kan du se hvor mange landbrukseiendommer det er i din kommune.

Det bor folk på fire av fem landbrukseiendommer

Mange utkantkommuner har en stor andel ubebodde landbrukseiendommer med bolighus. I 21 kommuner, de fleste i Nord-Norge, er mer enn halvparten av disse landbrukseiendommene uten fast bosetting. For landet sett under ett, var 21 prosent av landbrukseiendommene med boligbygg uten fast bosetting i 2022. I Nordland var denne andelen 39 prosent, mens den i Oslo og Viken var henholdsvis 9 og 11 prosent.

Landbrukseiendommene har i snitt seks bygninger

I alt står det 932 000 bygninger på landbrukseiendommene. I gjennomsnitt har de bebygde landbrukseiendommen nesten seks bygninger hver. En femtedel av dette er eldre bygninger som stort sett ble bygd før 1900 og som er ført opp i Et nasjonalt register over gamle bygninger og andre kulturminner.. I kommunene Modalen i Vestland, Rollag i Viken og Utsira i Rogaland er denne andelen litt over 50 prosent.

Menn eier 71 prosent av eiendommene

Av landbrukseiendommene som er eid av enkeltpersoner, eier menn 71 prosent, mens kvinnene eier 29 prosent. I tillegg er det 12 500 landbrukseiendommer som er eid av dødsbo eller en upersonlig eier.

I definisjonen av en landbrukseiendom er kravet at eiendommen skal ha minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Det er også et krav at eiendom benyttes eller kan benyttes til landbruksformål. Det er i en del tilfeller vanskelig å avgjøre om en eiendom skal regnes som en landbrukseiendom. Vi har til nå brukt skjønn for en del eiendommer som vi er usikre på. Fra og med 2022 har vi etablert en mer fast linje med mindre bruk av skjønn. Vi tar utgangspunkt i eiendommene i Landbruksregisteret og supplerer med alle eiendommer eid av enkeltpersoner og et utvalg eiendommer eid av upersonlige eiere fra arealressurskartet. Eiendommene som hentes fra arealressurskartet oppfyller kravene til en landbrukseiendom, men finnes ikke i Landbruksregisteret.