Av landets 180 000 landbrukseiendommer ble 9 470 overdratt til nye eiere i 2021. Av dem ble 2 530 eiendommer omsatt på det frie markedet, en nedgang på 11 prosent fra året før. For landbrukseiendommer omsatt i kategorien gave, som stort sett omfatter familieoverdragelser, økte antall overdragelser med 15 prosent sammenlignet med 2020. Antall Uskifteoppgjør: Overdragelse av retten til å sitte i uskiftet bo for gjenlevende samboer eller ektefelle når den andre dør. Skifteoppgjør: Overdragelse av eiendomsretten ved en skilsmisse eller når et dødsbo får ny eier., som også ofte er overdragelser mellom familiemedlemmer, økte med 7 prosent. I alt ble 5 900 landbrukseiendommer overdratt innenfor familien.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg, etter bruksformål oppgitt på skjøtet. Kroner

¹ Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Knapt 3 av 5 omsatte landbrukseiendommer skal benyttes til landbruksformål

Ikke alle som kjøper en landbrukseiendom, skal benytte den til landbruksformål. Av alle overdragelser i 2021 var det 58 prosent som oppga at landbruk var formålet med kjøpet. 26 prosent kjøpte eiendommen til boligformål, mens 11 prosent vil benytte eiendommen som fritidsbolig.

Gjennomsnittlig kjøpesum for en bebygd landbrukseiendom omsatt i fritt salg og som skal benyttes til landbruksformål, var 3,1 millioner kroner. For bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg til boligformål var gjennomsnittsprisen 3,5 millioner kroner, mens bebygde eiendommer til fritidsformål ble solgt til en gjennomsnittspris på 2,2 millioner kroner.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg og med landbruk oppgitt som formål på skjøtet. 2021

¹ Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Stor regional prisforskjell

Gjennomsnittlig kjøpesum for en landbrukseiendom varierer mye fra landsdel til landsdel og fra sentrale områder til mindre sentrale strøk. I snitt var prisen for en bebygd landbrukseiendom i fritt salg 5,8 millioner kroner i Viken og Oslo, mens snittet Nordland var 1,8 millioner kroner. For bebygde eiendommer med landbruk som formål var gjennomsnittsprisen i fritt salg 5,3 millioner kroner i Viken og Oslo og 1,3 millioner kroner i Nordland.

Det er stort sett eiendommer ervervet uten krav til konsesjon som har fritak for boplikt og kan benyttes som fritidseiendom. Det er i utgangspunktet ikke krav til konsesjon for eiendommer under 100 dekar og med mindre enn 35 dekar jordbruksareal. Det er likevel mange unntak og stor forskjell mellom kommunene i hvordan de behandler søknader om fritak fra boplikt og konsesjon.

Siden det kan være forskjell i hvilken type eiendommer som omsettes et bestemt år, vil ikke statistikken gi et helt korrekt bilde av prisutviklingen.

Fra og med 2020 er omsetninger mellom familiemedlemmer fjernet fra fritt salg og plassert i kategorien gave for omsetninger der formålet oppgitt på skjøtet er bolig eller fritid.