Landbrukseiendommer

Statistikk

Kommunal forvaltning av landbruksarealer
Statistikken viser oversikt over omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
Landbrukseiendommer
Statistikken gir et bilde av bebyggelse, bosetting og arealer på landbrukseiendommer.
Overdragelser av landbrukseiendommer
Statistikken viser omfanget og utviklingen av tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
 1. Stadig færre bor på en landbrukseiendom

  I alt 347 000 personer bodde fast på en landbrukseiendom i 2023. Selv om folketallet har økt, bor det 90 000 færre personer på landbrukseiendommene nå enn for 15 år siden.

 2. Busetjing på fire av fem landbrukseigedomar

  I 2022 var det 182 400 landbrukseigedomar i Noreg med eit samla areal som utgjer om lag tre firedelar av fastlandsarealet. Det er busetjing på fire av fem eigedomar med bustadbygning, og 6,5 prosent av busette i Noreg bur på ein landbrukseigedom.

 3. Hver femte landbrukseiendom har egen jordbruksdrift

  I alt var det 182 400 landbrukseiendommer i Norge i 2022. Av disse hadde 36 100 eiendommer egen jordbruksdrift, mens 129 200 eiendommer hadde jordbruksareal som var utleid eller ute av drift.

 4. 3 av 5 omsatte gårdsbruk overdratt til familie

  Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med året før økte antall familieoverdragelser, mens færre gårdsbruk ble solgt på det åpne markedet.

 5. Mindre omdisponering av dyrka jord

  I 2021 ble det vedtatt omdisponert i alt 5 600 dekar jord til andre formål enn landbruk. Arealet fordelte seg på 3 000 dekar dyrka jord og 2 700 dekar dyrkbar jord. Sammenlignet med 2020 ble det omdisponert 1 700 dekar mindre dyrka jord, mens det var en reduksjon på 4 700 dekar for dyrkbar jord.

 6. Prisene for landbrukseiendommer dobla siden 2009

  Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlig kjøpesum for eiendommene som ble solgt på det åpne markedet, økte med 13 prosent.

 7. Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

  I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første året SSB har tal for, var tilsvarande prosentdel 9,6. Etter 2006 har prosentdelen minka kvart år.

 8. Mindre nydyrking

  I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delorådet landbrukseiendommer.