Fiske og fangst

Statistikk

Eksport av laks
Statistikken viser eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
Elvefiske
Statistikken omfattar fangst av laks, sjøaure og sjørøye teke med stong i elvane.
Sjøfiske etter laks og sjøaure
Statistikken viser all fangst av laks og sjøaure tekne med kilenot eller krokgarn.
Akvakultur
Statistikken gir en oversikt over norsk oppdrett av fisk og skalldyr.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Fiskeri
Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Gir tall for fiskefartøy, fiskere, fisketillatelser og fangst
Går til Fiskeridirektoratet

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
 1. Redusert laksefangst i elvane

  Laksefiskarane tok opp 70 600 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2023. Det er ein nedgang på 28 prosent frå året før. 27 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

 2. Nytt rekordår for fangst av pukkellaks

  I 2023 blei det for første gong fanga meir pukkellaks, både i tal fisk og vekt, enn atlantisk laks i norske fjordar. Det vart fanga til saman 183 tonn pukkellaks, ein auke på 112 tonn frå 2021. Samtidig gjekk fangsten av atlantisk laks ned med 21 tonn frå 134 tonn i 2022.

 3. Auka fangst av atlantisk laks

  Laksefiskarane tok opp 97 300 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2022. Det er ein auke på 24 prosent frå året før. 28 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

 4. Liten laksefangst i sjøen

  Det blei fiska 134 tonn laks i norske fjordar i 2022. Det er 37 prosent meir enn i botnåret 2021, men likevel den nest lågaste laksefangsten som er registrert.

 5. Tok meir pukkellaks enn vanleg laks i 2021

  Om lag 65 000 laksefiskarar freista å overliste storlaksen i 2021. I alt blei 229 100 fisk drege på land i elvefiske etter laksefisk i 2021, og av det utgjorde atlantisk laks 78 200 fisk og pukkellaks 111 800 fisk.

 6. 191 tonn pukkellaks tatt i elvane

  I alt vart det avliva 416 tonn laksefisk i elvane i 2021. 191 tonn av dette var pukkellaks som dermed utgjorde 46 prosent av all avliva laksefisk.

 7. 72 tonn pukkellaks fanga

  Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.

 8. The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

  Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fiske og fangst.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet akvakultur.

Faktasider