1 av 7 unge har brukt cannabis siste året

Publisert:

Blant unge i alderen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis én eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn unge kvinner.

Cannabis er det vanligste illegale rusmiddelet i Norge. Flest cannabisbrukere finner vi blant unge i alderen 16–24 år, og andelen ser ut til å øke noe for denne aldersgruppen.

Økt cannabisbruk blant unge?

Cannabisbruk blant unge er kartlagt i flere undersøkelser de siste årene, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport Rusmidler i Norge var det i 2016 11 prosent av unge i alderen 16–24 år som hadde brukt cannabis. Går vi litt lengre tilbake i tid, til SSBs levekårsundersøkelse om helse fra 2012, var det 8 prosent av de unge i denne aldersgruppen som rapporterte å ha brukt hasj eller marihuana siste 12 måneder.

Selv om det vil være en høyere terskel for å innrømme cannabisbruk i en helseundersøkelse enn i en rusundersøkelse, ser det ut til å være en viss økning over tid.

Også Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) finner at tidligere stabile cannabistrender ser ut til å endre seg, det blir rapportert om økt bruk i yngre aldersgrupper i flere land.

SSB har utvidet statistikken 

SSB utvidet statistikken over røykevaner med utvalgte tall over bruk av alkohol, cannabis og vanedannende medisiner i 2018. Tallene er basert på intervjudata fra undersøkelsen om rusmidler og tobakk som går årlig i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

1 av 4 nordmenn har prøvd cannabis

I 2019 oppgir 23 prosent av befolkningen 16–64 år å ha prøvd cannabis noen gang. Andelen er størst i aldersgruppen 25–44 år, hvor det gjelder nesten 1 av 3. De fleste som prøver cannabis, har bare brukt stoffet noen få ganger.

Videre er det 5 prosent som i 2019 oppgir at de har brukt cannabis siste 12 måneder, noe som er samme andel som i fjor. Norge ligger for øvrig under gjennomsnittet i EU-området. Ifølge 2019-rapporten fra EMCDDA er det 7,4 prosent av EUs befolkning som har brukt cannabisprodukter siste året, mens livstidsbruken ligger på 27, 4 prosent. 

Figur 1. Andel som har prøvd cannabis noen gang og andel som har brukt cannabis en eller flere ganger siste 12 måneder, etter aldersgrupper. 2019

Prøvd cannabis noen gang Brukt cannabis siste 12 måneder
Alle 23 5
16-24 år 26 14
25-44 år 31 5
45-66 år 15 1

Cannabisbruk mer utbredt blant menn

Det er langt flere menn enn kvinner som har brukt cannabis, både noen gang og siste året. 19 prosent av menn i alderen 16–24 år har brukt cannabis siste 12 måneder mot 10 prosent unge kvinner.

Kjønnsforskjellene finner vi også i befolkningen generelt. Det er bare 2 prosent som oppgir å ha brukt cannabis siste fire uker, 3 prosent menn og 1 prosent kvinner. Flest finner vi i den yngste aldersgruppen 16–24 år, hvor 7 prosent oppgir bruk siste fire uker.

1 av 3 drikker alkohol ukentlig

Alkohol er det vanligste rusmiddelet som er i bruk blant nordmenn. I 2019 rapporterer 85 prosent av oss å ha drukket alkohol i løpet av det siste året, mens 94 prosent har prøvd alkohol minst én gang i livet. Videre oppgir 34 prosent å ha drukket alkohol minst én gang i uken eller oftere, noe som er en svak nedgang sammenlignet med i fjor. Ellers opplyser 27 prosent at de drikker minst én gang i måneden, mens 15 prosent ikke har drukket alkohol det siste året.

Det er langt flere menn enn kvinner som drikker minst én gang i uken, mens det er flere kvinner enn menn som drikker sjelden. 

Figur 2. Andel som har drukket alkohol ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig og ikke det siste året, etter kjønn. 2019

Ukentlig Månedlig Sjeldnere Ikke siste 12 måneder
Mann 39 29 19 13
Kvinne 28 26 30 16

Eldre drikker oftere enn yngre

Det er en tydelig aldersforskjell i alkoholbruk. Unge drikker sjeldnere enn voksne og eldre. I aldersgruppen 67–79 år oppgir 43 prosent at de drikker alkohol én gang i uken eller oftere, mens dette gjelder for 22 prosent av dem mellom 16 og 24 år, som vist i figur 3.

Den yngste aldersgruppen drikker til gjengjeld mer når de først drikker. I 2019 rapporterer 9 prosent av ungdom i alderen 16–24 år at de har drukket 6 eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning hver uke, mens det gjelder 3 prosent i den eldste aldersgruppen 67–79 år. 

Figur 3. Andel som har drukket alkohol en gang i uken eller oftere og andel om har drukket minst 6 alkoholenheter ved samme anledning ukentlig, etter aldersgruppe. 2019

Drukket ukentlig 6 enheter eller mer ukentlig
16-24 år 22 9
25-44 år 30 4
45-66 år 38 4
67-79 år 43 3

Aldersforskjellene i drikkemønster bekreftes også når vi ser på hvor mange som drikker til de føler seg tydelig beruset ukentlig. Også her finner vi høyest andel i den yngste aldersgruppen med 6 prosent.

Omtrent halvparten av oss har vært beruset minst en gang siste 12 måneder, men det er langt færre som drikker seg beruset ofte. I alt gjelder det om lag 2 prosent av befolkningen. 

Om datagrunnlaget

Rusundersøkelsen gjennomføres via telefon, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16 til 79 år, med unntak av cannabis spørsmålene som stilles til personer 16 - 64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen er på ca. 2 200 personer og når man deler opp dataene i mange underkategorier, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i tallene vil øke.

Kontakt