1 av 3 drikker alkohol hver uke

Publisert:

Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor. Det er fortsatt 34 prosent som drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket i det hele tatt sist år.

Fra 2019 til 2020 har det vært en økning i alkoholsalget i Norge, bl.a. som følge av begrensinger i svenskehandel og nedgang i taxfree-handel. Men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt nevneverdig, ifølge nye tall fra undersøkelsen om rusmidler og tobakk. Tallene som presenteres her er resultater fra en årlig undersøkelse SSB gjennomfører i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen ble gjennomført i andre kvartal 2020.

Menn drikker oftere enn kvinner

85 prosent av oss har smakt alkohol minst en gang i løpet av det siste året, men hvor ofte vi drikker varierer med både kjønn og alder. Mens 37 prosent av mennene har drukket alkohol en eller flere ganger hver uke, gjelder det samme for 31 prosent av kvinnene. Menn drikker også mer når de først inntar alkohol; 7 prosent oppgir at de drikker minst seks alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig, mot 2 prosent av kvinnene.

Det er flere kvinner enn menn som drikker alkohol sjelden, henholdsvis 28 og 21 prosent. Det er også flere kvinner enn menn som ikke har drukket noe det siste året, men her er kjønnsforskjellen mindre, med henholdsvis 17 og 14 prosent.

Figur 1. Andel som har drukket alkohol ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig og ikke det siste året, etter kjønn. 2020. Prosent

Ukentlig Månedlig Sjeldnere enn månedlig Ikke siste 12 måneder
Alle 34 26 25 15
Menn 37 27 21 14
Kvinner 31 24 28 17

Andelen menn som drikker ukentlig har gått litt ned de siste to årene, fra 41 til 37 prosent, mens kvinneandelen har økt svakt det siste året, fra 28 til 31 prosent. Framtidige undersøkelser vil gi svar på om dette bare er tilfeldige svingninger eller en mer vedvarende trend.

Unge drikker mer, men voksne drikker oftere

Det er ulike drikkemønstre også etter alder. Noen drikker et glass vin på lørdagskvelden, mens andre drikker langt mer når de først drikker. En av fire unge i alderen 16-24 år drikker alkohol hver uke. Nesten en av ti (8 prosent) drikker ukentlig seks eller flere alkoholenheter ved samme anledning, noe som eksempelvis utgjør en flaske vin eller fire halvlitere i løpet av en kveld.

Middelaldrende i aldersgruppen 45-66 år drikker oftest. Her opplyser fire av ti at de drikker alkohol minst en gang i uken. Eldre 67-79 år drikker nesten like ofte, men her har andelen som drikker hver uke gått noe ned fra 2019 til 2020. Rusundersøkelsen kartlegger for øvrig ikke drikkemønsteret for de aller eldste på 80 år og over. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse fra 2019 viser imidlertid at de drikker sjeldnere enn øvrige aldersgrupper, med unntak av de unge (16-24 år).

Selv om voksne og eldre drikker alkohol noe oftere enn de unge, drikker de sjeldnere enn ungdommen mye om gangen. 3 prosent av eldre i alderen 67-79 år, drikker ukentlig seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning.

Figur 2. Andel som har drukket alkohol en gang i uken eller oftere og andel som har drukket minst 6 alkoholenheter ved samme anledning ukentlig, etter aldersgruppe. 2019. Prosent

Har drukket ukentlig 6 enheter eller mer ved samme anledning
Alle aldre 34 4
16-24 år 25 8
25-44 år 30 3
45-66 år 40 5
67-79 år 38 3

En av fire har prøvd cannabis

25 prosent av befolkningen 16-64 år har prøvd cannabis en eller flere ganger i løpet av livet. Men de fleste av disse har bare prøvd en eller noen få ganger. 4 prosent har brukt cannabis i løpet av det siste året. Og her finner vi flest blant de yngste, 14 prosent, noe som er samme andel som i fjor.

Det er flere menn enn kvinner som har brukt cannabis, både noen gang og i løpet av det siste året. Flest finner vi blant unge menn, hvor 17 prosent har brukt cannabis en eller flere ganger siste året, mot 10 prosent av de unge kvinnene.

Flere kvinner enn menn bruker vanedannende legemidler

I rusundersøkelsen samles det også inn informasjon om legemidler som er klassifisert som vanedannende. Dette omfatter blant annet reseptbelagte sovemidler, beroligende midler og sterke smertestillende midler.

Mens menn har et høyere forbruk av alkohol og cannabis enn kvinner, er det omvendt når vi ser på bruk av reseptbelagte medisiner og smertestillende. Her finner vi en høyere andel kvinner enn menn som rapporterer bruk. Slik er det også for medisinsalget. En FHI-rapport basert på informasjon fra Reseptregisteret for 2018, viser at 77 prosent av kvinnene fikk utlevert minst ett legemiddel på resept, mot 64 prosent av mennene.

I følge tall fra 2020 har 11 prosent brukt reseptbelagte sovemidler en eller flere ganger det siste året, 13 prosent kvinner og 8 prosent menn. Av disse oppgir omtrent halvparten å ha brukt sovemidler enten daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke.

Som vist i figur 3. er kjønnsforskjellen størst for bruken av smertestillende på resept. Det er 30 prosent av kvinnene og 22 prosent av mennene som har opplyst om bruk i løpet av det siste året. Kjønnsforskjellene er mindre for daglig og nesten daglig bruk.

Figur 3. Andel som har brukt sovemidler, beroligende midler eller smertestillende på resept i løpet av det siste året, og andel som har brukt daglig eller nesten daglig i minst en uke, etter kjønn. 2020. Prosent

Menn Kvinner
Sovemidler siste året 8 13
Sovemidler daglig 3 6
Beroligende midler siste året 4 7
Smertestillende siste året 22 30
Smertestillende daglig 12 15

Færrest bruker beroligende midler som Sobril og Valium. 5 prosent oppgir å ha brukt denne typen medisiner i løpet av året, 7 prosent kvinner og 4 prosent menn.

Inntak av legemidler varierer også med alder. Bruk av sovemedisiner er vanligst blant de eldste, og det gjelder både bruk i løpet av året og daglig bruk. I den eldste aldersgruppen (67-79 år) er det 18 prosent som har brukt sovemedisiner siste året, mens 10 prosent rapporterer om daglig bruk.

Bruken av beroligende midler er forholdsvis jevnt fordelt over de ulike aldersgruppene, mens bruken av smertestillende på resept øker med stigende alder - fra 17 prosent blant de yngste opp til rundt 30 prosent for de to eldste aldersgruppene. Dette mønsteret er ikke like entydig blant dem som oppgir daglig bruk av smertestillende i en uke eller mer. Her øker bruken fra 9 prosent blant unge, og opp til 17 prosent for gruppen 45-66 år. I den eldste aldersgruppen ligger imidlertid nivået noe lavere, på 13 prosent.

SSB har utvidet statistikken

SSB utvidet statistikken over røykevaner med utvalgte tall over bruk av alkohol, cannabis og vanedannende medisiner i 2018. Tallene er basert på intervjudata fra undersøkelsen om rusmidler og tobakk som går årlig i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

 

Om datagrunnlaget

Rusundersøkelsen gjennomføres via telefon, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16 til 79 år, med unntak av cannabis spørsmålene som stilles til personer 16 - 64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen er på ca. 2 200 personer og når man deler opp dataene i flere underkategorier, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i tallene vil øke.

 

Kontakt