Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge (rusundersøkelsen) er gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og data ble samlet inn våren 2021. I løpet av det siste året har det vært periodevise nedstengninger og begrensinger i mulighetene til å være mange personer samlet. I storbyene har det tidvis vært umulig å drikke alkohol på restauranter og utesteder pga. strenge koronaregler.

På tross av at omsetningsstatistikken fortsatt kan rapportere om et Alkoholomsetningen holdt seg tilsvarende høy 2. kvartal 2021, som på våren 2020, også denne perioden var preget av restriksjoner og svært lav grensehandel. av alkoholholdige drikkevarer i andre kvartal 2021, ser vi ikke større endringer på landsnivå når det gjelder andelen i befolkningen som opplyser å ha drukket ukentlig siste året, 34 prosent i fjor mot 35 prosent i år. Men hvor ofte man drikker, varierer som tidligere år med kjønn og alder.

Litt flere menn drakk alkohol hver uke

Menn drikker generelt både noe oftere og litt mer enn det kvinner gjør. 42 prosent av mennene oppgir å ha drukket ukentlig siste året, mot 28 prosent av kvinnene. Det er også litt flere menn som har drukket ukentlig i år enn i fjor, mens for kvinnene ser det ut til å være en liten nedgang. Forskjellen mellom kjønnene er også større i 2021 enn i 2020, men disse andelene varierer noe mellom ulike årstall. Se figur 1.

Figur 1. Andel personer 16-79 år som har drukket alkohol en gang i uken eller oftere siste 12 måneder, etter kjønn og årstall

Rettet 15.11.2021

Denne kjønnsforskjellen finner vi også i spørsmålet om drikkefrekvens. Det er 8 prosent menn og 2 prosent kvinner som opplyser å ha drukket seks eller flere En alkoholenhet er en flaske øl, eller et glass vin, en drink, eller en shot, eller en dram. En halvliter øl utgjør 1,5 alkoholenheter. ved en og samme anledning hver uke det siste året. Det vil altså si fire ganger så mange menn som kvinner. Totalt er det 5 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som drikker seks eller flere enheter ved samme anledning ukentlig. I fjor lå nivået på 4 prosent.

2020- undersøkelsen ble også gjennomført mens det var en pandemi, intervjudata ble samlet inn 2. kvartal 2020. Men siden det spørres om bruk av både alkohol og cannabis de siste 12 månedene, vil også deler av 2019 være inkludert i 2020-tallene. I 2021- undersøkelsen var det pandemi og restriksjoner av ulike slag i hele spørsmålsperioden.

Færre unge drakk alkohol ukentlig

Blant unge i aldersgruppen 16-24 år har det vært en nedgang i andelen som har drukket alkohol regelmessig de siste 12 månedene. Dette gjelder både unge menn og unge kvinner.

Mens det er 21 prosent unge menn som oppgir å drikke ukentlig i 2021, var det 28 prosent i 2020. Blant unge kvinner har andelen gått fra 24 prosent i 2020, til 18 prosent i år. Som vist i figur 2, varierer disse andelene noe fra år til år. Men det er sannsynlig at ulike begrensinger i muligheten til større fester og forsamlinger har medført en reduksjon i andelen unge som har drukket alkohol en gang i uken eller oftere. Det er grunn til å tro at dette også har hatt betydning for økningen i unge som oppgir at de ikke har drukket det siste året, fra 15 prosent i 2020 til 18 prosent i 2021.

Figur 2. Andelen personer 16-79 år som har drukket alkohol en gang i uken eller oftere siste 12 måneder, etter aldersgrupper og årstall

Rettet 15.11.2021

Andelen personer som drikker minst seks alkoholenheter ved samme anledning ukentlig har ikke endret seg vesentlig siste året, men det er en liten nedgang blant de unge.

1 av 4 har prøvd cannabis

Cannabis er en plante som blant annet benyttes til å lage rusmidler som marihuana og hasj. Det er 25 prosent, eller 1 av 4 personer, i alderen 16-64 år som har Cannabis: Det er stilt spørsmål om man noen gang har prøvd cannabis. Og man må ikke nødvendigvis ha røkt en hel joint eller pipe. Også å spise cannabis i bakverk eller f.eks. drikke det som te teller med. minst en gang i løpet av livet. Det er samme andel som i fjor.

Det er flere menn (30 prosent) enn kvinner (20 prosent) som oppgir at de har prøvd cannabis en eller flere ganger. Det er også en større andel menn (7 prosent) enn kvinner (2 prosent) som opplyser å ha brukt cannabis siste 12 måneder. For befolkningen i alderen 16-64 år er det 4 prosent, eller omtrent 1 av 20 personer, som oppgir å ha brukt cannabis det siste året.

Det er flere unge enn voksne og middelaldrende som har brukt cannabis de siste 12 månedene. Totalt oppgir 12 prosent i gruppen 16-24 år dette, en liten nedgang fra 2020, hvor andelen lå på 14 prosent. Det er de unge kvinnene som er grunnen til nedgangen. Mens 10 prosent hadde brukt cannabis en eller flere ganger i fjor, er det 5 prosent som oppgir dette i år. For mennene i samme aldersgruppe er nivået omtrent som i fjor, 18 prosent.

SSB utvidet statistikken over røykevaner med utvalgte tall over bruk av alkohol, cannabis og vanedannende medisiner fra og med 2018. Rusundersøkelsen gjennomføres via telefon, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16 til 79 år, med unntak av cannabis-spørsmålene som stilles til personer i alderen 16 - 64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen er på ca. 2 200 personer. Undersøkelsen går årlig i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Analyser og forskning på alkohol og rus finnes tilgjengelig på deres hjemmesider.

Det gjøres oppmerksom på at når data deles opp i mange underkategorier, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i andelene vil øke.