1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

Publisert:

Nordmenn røyker langt mindre enn før, men bruken av snus avtar ikke. Særlig blant unge øker andelen som snuser daglig.

Hvert år markeres Verdens tobakksfrie dag den 31. mai. Årets tema er «Commit to Quit». Kampanjen fokuserer på skadene tobakk medfører, og har som mål å redusere sykdommer og dødsfall knyttet til bruken av tobakk.

Andelen som røyker daglig i Norge har sunket betraktelig i senere år, men bruken av snus er fortsatt svært utbredt. Det gjelder spesielt blant de yngre fødselskohortene. Over tid har utviklingen pekt i retning av et røykfritt Norge, men veien til et tobakksfritt samfunn er fortsatt et stykke unna.

Snusing stadig mer utbredt blant unge

I 2008 brukte 12 prosent blant dem født på 1990-tallet, som var 16 år eller eldre, snus daglig. I 2020 hadde andelen økt til 27 prosent, viser tall fra statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler. Økningen er såpass stor at den ikke kun kan knyttes til nedgangen i røyking blant personer i den samme fødselskohorten.

For personer født på 2000-tallet (også 16 år og eldre) oppga 9 prosent at de brukte snus daglig i 2018, og denne andelen hadde økt til 12 prosent i 2020. I de kommende årene gjenstår det å se om andelen som bruker snus daglig i denne fødselskohorten kommer til å sakke akterut for, holde tritt med eller øke mer enn hva tilfelle har vært dem født på 1990-tallet.

For øyeblikket er det i hvert fall ingen antydning til at snusbruken blant unge i Norge er på vei ned – heller tvert om. For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 12-14 prosent siden 2017.

Figur 1. Tobakksvaner, personer født på 1990-tallet. 2008-2020. Prosent

Andel av-og-til-røykere Andel dagligrøykere Bruker snus av og til Bruker snus daglig
2008 8 8 7 12
2009 10 11 11 11
2010 11 7 10 16
2011 11 8 12 16
2012 12 5 10 18
2013 14 6 7 19
2014 12 5 8 18
2015 13 5 8 18
2016 15 5 6 21
2017 15 5 8 23
2018 15 6 7 25
2019 17 2 7 25
2020 16 3 7 27

Svært få unge røyker

Det har vært en nedadgående trend i andelen dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de røykte daglig, mens tilsvarende andel var 9 prosent i 2020. At andelen dagligrøykere har sunket i alle aldersgrupper den siste tiårsperioden tyder på at flere eldre har sluttet å røyke. Hovedårsaken er imidlertid at færre unge begynner å røyke daglig i det hele tatt, eller slutter å gjøre det i ung alder.

Figur 1 viser at 8 prosent av dem født på 1990-tallet røykte daglig i 2008, og at denne andelen hadde sunket til 3 prosent i 2020. I samme periode har andelen av-og-til-røykere blant dem født på 1990-tallet økt fra 8 til 16 prosent.

For personer født på 2000-tallet er røykemønsteret enda tydeligere. Figur 2 viser at det kun er 1 prosent som har røykt daglig i noen av årene denne fødselskohorten er inkludert i undersøkelsene, altså i perioden 2017-2020.

Det er som regel i ungdomsårene at personer danner seg det som ofte blir livslange vaner, som for eksempel å røyke eller snuse. Dersom trenden blant personer født på 2000-tallet fortsetter (begynner ikke å røyke daglig), og trenden blant de eldre fødselskohortene videreføres, vil det over tid være svært få innbyggere i Norge som røyker daglig.

Figur 2. Tobakksvaner, personer født på 2000-tallet. 2017-2020. Prosent

Andel av-og-til-røykere Andel dagligrøykere Bruker snus av og til Bruker snus daglig
2017 4 1 4 1
2018 6 1 5 9
2019 14 1 6 13
2020 12 1 8 12

«Festrøyking» fortsatt vanlig blant unge

For andelen som røyker av og til er imidlertid bildet litt annerledes. For personer født på 1990-tallet har andelen som røyker av og til økt fra 8 prosent i 2008 til 16 prosent i 2020. For personer som er født på 2000-tallet har tilsvarende andel økt fra 4 prosent i 2017 til 12 prosent i 2020.

Mye av økningen blant dem som sorterer under fødselskohorten født på 2000-tallet har trolig sin bakgrunn i at det er vanligere å begynne å røyke når det blir lovlig å kjøpe røyk, altså etter fylte 18 år. Samtidig viser resultatene at det å ta seg en røyk av og til fortsatt er ganske utbredt blant dem som tilhører den yngste fødselskohorten.

Andelen som røyker av og til i hele befolkningen 16-74 år, har ligget relativt stabilt rundt 10 prosent i alle årene som det finnes statistikk over røykevaner i Norge. Dette indikerer at selv om unge voksne i dag sjeldnere røyker daglig enn de eldre fødselskohortene, så er det nå flere blant de yngre som røyker av og til.

Faktaside