Statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler viser at 15 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år brukte snus daglig i 2021. Dette er en liten økning på 2 prosentpoeng fra 2020. Det er mer enn dobbelt så mange menn, 21 prosent, som bruker snus daglig sammenlignet med kvinner, hvor 8 prosent snuser.

– Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Det er blant de yngste at snusbruken er mest utbredt. I løpet av de siste ti årene har andelen som snuser daglig i aldersgruppen 25–34 år økt fra 12 til 25 prosent.

– Også i denne aldersgruppen er det relativt stor forskjell mellom kvinner og menn. 1 av 3 menn i alderen 25–34 år bruker snus daglig, mens tilsvarende andel for kvinner er 1 av 6, sier Haugen.

De yngste mennene (16–24 år) har hatt den største økningen i daglig bruk av snus det siste året, fra 22 til 29 prosent. Blant kvinner i samme aldersgruppe er tilsvarende andel 12 prosent - en liten nedgang på to prosentpoeng fra 2020.

Andelen som bruker snus av og til ligger på rundt 4 prosent i 2021, noe den også har gjort de siste ti årene.

Figur 1. Andelen som røyker og snuser daglig. Befolkningen 16–74 år. 2011-2021. Prosent

Flere kvinner enn menn røyker daglig

I 2021 var det 8 prosent i befolkningen i alderen 16–74 år som opplyste at de røyker daglig. Dette er en svak nedgang fra 2020, da andelen dagligrøykere var 9 prosent.

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier Haugen.

Blant de yngste (16–24 år) virker andelen dagligrøykere å ha stabilisert seg rundt 1 prosent de siste to årene.

Røykemønsteret til kvinner og menn har vært noenlunde likt de siste ti årene. Samtidig er 2021 det første året på ti år der flere kvinner (9 prosent) enn menn (6 prosent) opplyser at de er dagligrøykere.¹

– Andelen dagligrøykere blant menn har sunket i nesten alle aldersgrupper. For kvinner har nedgangen vært mindre markant, sier Haugen.

Figur 2. Andelen som røyker daglig og andel som snuser daglig etter kjønn. Befolkningen 16–74 år fordelt etter kjønn. 2011-2021. Prosent

Andelen som røyker av og til ligger stabilt på 8 prosent. Det er flere menn (9 prosent) enn kvinner (7 prosent) som sier at de røyker av og til.

– Det er spesielt personer i aldersgruppen 16–24 år som røyker av og til, og det er grunn til å tro at dette kan knyttes til festrøyking. I denne aldersgruppen er det 19 prosent av mennene som opplyser at de røyker av og til. Tilsvarende andel blant kvinnene er 9 prosent, sier Haugen.

Klare sosiale forskjeller i tobakksbruk

Utover røyke- og snusvaner som kan knyttes til forskjeller etter alder og kjønn, er det også en klar Med sosial gradient menes det at det er en klar og visuell sammenheng mellom levevanen som studeres, f.eks. røykevaner, og sosioøkonomiske kjennetegn, f.eks. utdanningsnivå (Marmot, 2005). En gradient kan ses som en trapp i samfunnet. Grupper med lang utdanning har bedre helse enn grupper med kortere utdanning. Røyking er trolig en viktig årsak til forskjellene (Folkehelseinstituttet, 2021). når det kommer til hvem som daglig bruker røyk og/eller snus i befolkningen.

Blant dem med grunnskoleutdanning er det 16 prosent som røyker daglig, mens dette gjelder kun 3 prosent av dem med fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Det er altså mer enn fem ganger så mange dagligrøykere blant dem med det laveste utdanningsnivået sammenlignet med dem med det høyeste. Den sosiale gradienten er tydeligere blant kvinner enn menn. Tilsvarende sosiale forskjeller ser man også i bruken av snus, der det er et tydelig mønster at personer med lavere utdanning tenderer til å bruke snus oftere.

Figur 3. Dagligrøykere og daglige snusbrukere etter kjønn, alder og utdanning. Befolkningen 25–74 år. 2021. Prosent

¹ Avsnittet er rettet 18. januar 2022, kl. 11.00.