Den store vannkraftproduksjonen i 2. kvartal kan blant annet ses i sammenheng med at fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien i perioden, se NVEs kraftsitasjonsrapporter. Det var også stor etterspørsel etter kraft og relativt høye spotpriser på strøm i 2. kvartal som bidro til den høye kraftproduksjonen.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg har i tillegg ført til høyere kraftproduksjon over tid. Blant annet har vindkraftproduksjonen steget kraftig de siste årene, se figur 1. I 2. kvartal 2021 var produksjonen fra vindkraft på 2,1 TWh. Det er 24 prosent høyere enn samme kvartal året før.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 93,1 prosent av den totale kraftproduksjonen på 35,9 TWh i 2. kvartal, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,2 og 5,7 prosent.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 2. kv. 2021. TWh og prosentandeler

Eksportoverskudd av strøm

Norge eksporterte 6,7 TWh strøm i 2. kvartal, mens det ble importert 2,2 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 4,5 TWh.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. I slutten av mars i år ble utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) satt i ordinær drift. Den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) startet med testoverføringer i juni 2021.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

Høyt forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 17,4 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 4,8 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken. Det var spesielt høyt forbruk i april og mai da gjennomsnittstemperaturen i Norge lå henholdsvis 0,8 og 0,3 grader under normalen for perioden 1991-2000, ifølge månedstallfra Meteorologisk institutt. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten.

Om lag uendret forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass, var 1,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med samme kvartal året før. Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,6 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 5,2 prosent mer enn i 2. kvartal 2020, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.