Det viser nye tall fra statistikken Elektrisitet.

– Den store nedgangen i strømforbruket for alminnelig forsyning må ses i lys av relativt varmt vær i 1. kvartal i år, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

I alle månedene i kvartalet lå gjennomsnittstemperaturen for hele landet godt over normalen. På motsatt side lå temperaturene under normalen i to av tre måneder i 1. kvartal i fjor.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming.

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning stod for om lag to tredjedeler av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 1. kvartal 2022.

Redusert forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass, var 2 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 2 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før.

Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet. Elektrisitetsforbruket i utvinning av råolje og naturgass utgjorde litt i underkant av 6 prosent av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 1. kvartal 2022.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,9 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 4,2 prosent høyere enn i 1. kvartal 2021, og det nest høyeste nivået som er registrert i statistikken uavhengig av kvartal. Elektrisitet er en viktig innsatsfaktor for den kraftintensive industrien og det høye strømforbruket tyder på høy produksjon i 1. kvartal.

– Gode markedsforhold og høye verdensmarkedspriser på eksportrettede varer som produseres av kraftintensiv industri kan være en forklaring på veksten vi ser i strømforbruket, sier Magne Holstad.

Kraftintensiv industri stod for om lag 27 prosent av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 1. kvartal 2022.

Samlet kraftproduksjon ned, men kraftig vekst i vindkraft

Produksjonen av elektrisitet var på 42,6 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 6,6 prosent mindre sammenlignet med 1. kvartal 2021 som var et kvartal med rekordhøy produksjon. Mens vannkraftproduksjonen viste en nedgang på 10,7 prosent, økte varme- og vindkraftproduksjonen med henholdsvis 14,5 og 43,7 prosent. Vindkraftproduksjonen var 4,7 TWh i 1. kvartal 2022 og den høye produksjonen kompenserte til en viss grad for nedgangen i vannkraftproduksjonen.

– Dette er det høyeste nivået på vindkraftproduksjon som er registrert i statistikken uavhengig av kvartal. Den store produksjonen må ses i lys av oppstart av flere vindkraftverk, sier Magne Holstad.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 88 prosent av den totale kraftproduksjonen på 42,6 TWh i 1. kvartal, mens vind- og varmekraft utgjorde henholdsvis 11 og 1 prosent.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 1. kv. 2022. TWh og prosentandeler

Eksportoverskudd av strøm

I 1. kvartal 2022 eksporterte Norge 7,3 TWh strøm, mens det ble importert 3,5 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 3,8 TWh. Eksporten av kraft på 7,3 TWh er det høyeste nivået som er registrert i statistikken for 1.kvartal.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene.

I fjor ble utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) og kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) satt i drift.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh