Nedgangen i kraftproduksjonen i 2. kvartal skyldtes lavere vannkraftproduksjon, som kan ses i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i forhold til samme periode i 2021. Se NVEs vannmagasinstatistikk.

Ser vi på et gjennomsnittet for 2. kvartal i de siste fem årene var kraftproduksjonen i år 1,3 prosent høyere.

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 90,3 prosent av den totale kraftproduksjonen på 33,4 TWh i 2. kvartal, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,6 og 8,1 prosent.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 2. kv. 2022. TWh og prosentandeler

Eksportoverskudd av strøm

Norge eksporterte 6,0 TWh strøm i 2. kvartal i 2022, mens det ble importert 3,1 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 2,9 TWh.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

Nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 16,4 TWh i 2. kvartal 2022. Det er 5,7 prosent lavere sammenlignet med samme periode året før hvor strømforbruket var rekordhøyt for 2. kvartal. Nivået i 2.kvartal i år var 1,4 prosent lavere enn gjennomsnittet for 2. kvartal de siste fem årene.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten.

Oppgang i forbruket i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass, var 2,0 TWh i 2. kvartal 2022. Det er 8,0 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal året før. Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet.

Rekordhøyt strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,6 TWh i 2. kvartal 2022. Dette er marginalt over nivået fra samme kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken for dette kvartalet. Det høye forbruket kan ses i lys av gode markedsforhold og høye verdensmarkedspriser på eksportrettede varer som produseres av kraftintensiv industri.