Omsetning av hytter og fritidsboliger i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet. økte med minst 30 prosent i alle fylkene sammenliknet med 2. kvartal i 2020. Den største prosentvise veksten hadde Rogaland, med en økning på 67 prosent. Omsetningen i 2. kvartal 2020, som var det første kvartalet som var prega av koronapandemien, og som er det kvartalet vi sammenlikner med her, økte også sammenliknet med året før.

Flest hytter skiftet eier i Her er disse to fylkene slått sammen. og i Innlandet, henholdsvis 1 000 og 830. Den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning hadde Vestfold og Telemark, med 3,3 millioner kroner.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidsboliger, selveierboliger og borettslagsboliger omsatt i fritt salg. 1 000 kroner

¹Foreløpige tall.

Figur 2. Gjennomsnittspris og medianpris i kommunene med flest hyttesalg 2. kvartal 2021. Kroner

Flest hyttesalg i Vinje, Hol og Hemsedal

I disse tre fjellhyttekommunene ble det solgt henholdsvis 81, 77 og 75 hytter i 2. kvartal 2021. Blant de 20 hyttekommunene med flest tinglyste salg i 2. kvartal hadde Hemsedal og Kragerø de høyeste Den prisen der det er like mange hytter som er dyrere som det er hytter som er billigere., henholdsvis 5,1 og 4,8 millioner kroner.

Økt boligsalg i nesten hele landet

I alt ble det solgt 34 700 selveierboliger og borettslagsboliger i fritt salg i 2. kvartal 2021. Salget av selveierboliger økte betydelig i alle fylker unntatt Vestfold og Telemark, der det var en liten tilbakegang fra tilsvarende kvartal i 2020. Flest boliger ble solgt i Viken, i alt 6 700 selveierboliger og 1 600 borettsleiligheter. Oslo har de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 7,4 millioner kroner for en selveierbolig og 4,6 millioner kroner for en borettslagsbolig.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste tiårene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med stadig høyere standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.