I alt ble det solgt 9 500 fritidsboliger Hytter som er omsatt til en pris som tilsvarer markedsverdien. De trenger ikke å ha vært utlyst for salg på det åpne markedet. i 2023. Det er 7 000 færre enn i toppåret 2021 og 1 900 færre enn i 2022.

– Salget av nye hytter har ikke vært lavere siden 2015, mens vi må tilbake til tidlig på 2000-tallet for å finne færre solgte hytter i fritt salg enn i 2023, sier seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, Dagfinn Sve.

Figur 1. Andelen nye og brukte hytter omsatt i fritt salg

Markant nedgang i byggeaktiviteten

Byggearealstatistikken viser også at antall fullførte fritidsboliger var betydelig lavere i 2023 sammenliknet med året før. I alt ble det fullført 4 700 fritidsboliger i 2023, mens antallet i 2022 var 6 700. En stor andel av nybygde fritidsboliger blir ikke omsatt i fritt salg. 

Antall igangsettingstillatelser for å få bygge fritidsbolig var også langt mindre i 2023 enn året før. I alt ble det gitt tillatelse til å bygge 3 000 fritidsboliger, mens antallet i 2022 var 5 700. Fra toppåret 2021 til 2023 var nedgangen i antall igangsettingstillatelser for fritidsboliger på 59 prosent.

Øyer på pristoppen blant fjellhyttekommunene

Øyer hadde den høyeste medianprisen for fritidsboliger omsatt i fritt salg i Kommuner der over halvparten av arealet ligger over produktiv skoggrense. I tillegg har vi supplert med tilgrensende kommuner med et visst omfang av hytter i høyereliggende områder. En stor andel av det vi kaller fjellhytter, ligger i skog. i 2023. Halvparten av de 159 hyttene som ble omsatt i fritt salg i Gudbrandsdals-kommunen, kostet mer enn 5,1 millioner kroner.

Det var vintersportkommunene Hol, Trysil og Hemsedal som toppet listen over flest omsatte nye hytter i 2023. I Hol ble det solgt 139 nye hytter, mens tallene for Trysil og Hemsedal var 58 og 49. Trysil og Hol var også øverst på lista over antall solgte brukte hytter, med henholdsvis 210 og 189.

Blant Kommune med kystlinje. Noen få kystkommuner med en stor andel fjellhytter er plassert i kategorien fjellhyttekommuner var det Tvedestrand  som hadde høyeste medianpris med 5,5 millioner kroner per omsetning.

Figur 2. Fjellhyttekommunene med de høyeste medianprisene i 2023. Kroner

Figur 3. Sjøhyttekommunene med de høyeste medianprisene i 2023. Kroner

Nedgang i medianprisen i 2023

Median kjøpesum for alle omsatte hytter i 2023 var på 2,0 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2022 var 2,1 millioner kroner. Nedgangen i medianprisen skyldes at andelen av de rimeligste hyttene har økt litt, mens andelen av de middels dyre hyttene har falt noe fra året før.

For nye hytter har median kjøpesum økt fra 2,5 millioner kroner i 2013 til 4,3 millioner kroner i 2023. For brukte hytter var median kjøpesum 900 000 kroner i 2013, mens den var 1,7 millioner kroner i 2023. Veksten i median kjøpesum i denne perioden gir ikke et riktig bilde av prisøkningen, siden sammensetningen av de omsatte hyttenes alder og standard har endret seg i perioden.

Hyttene som inngår i tallgrunnlaget til denne artikkelen er tinglyste omsetninger i fritt salg der formålet med overdragelsen er fritidsbolig. Hytter som er oppgitt som fritt salg på skjøtet, men som er solgt til nær familie, er tatt ut. Tallgrunnlaget omfatter også fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål. Både omsetninger av hytter og fritidsboliger på eid og festet grunn inngår. Hytter omsatt med tinglysingskoden etablering av festeavtale, som utgjør litt over 200 omsetninger på ett år, inngår ikke i tallgrunnlaget for artikkelen, men er med i tallgrunnlaget i Statistikkbanken. Fritidsboliger i borettslag inngår heller ikke. Tallene er foreløpige, men det er vanligvis små forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.