Foreløpige tall viser at 24 400 fritidsboliger skiftet eier i 2022. Av de ble 11 600 omsatt i fritt salg. Av de resterende 12 800 hytteoverdragelsene, ble 3 300 fritidseiendommer omsatt som helt eller delvis gave, mens 5 500 var et skifteoppgjør eller en uskiftebevilling. De fleste av disse omsetningene er familieoverdragelser. Resten av omsetningene hadde annen eller uoppgitt klassifisering.

Resten av artikkelen tar for seg omsetninger av fritidsboliger i fritt salg der kjøperne var en eller flere personer.

Halvparten kjøpte hytte sammen med ektefelle eller samboer

Nesten halvparten av de som kjøpte fritidsbolig i fritt salg i 2022 kjøpte den sammen med ektefelle eller registrert samboer. 35 prosent av fritidsboligene ble kjøpt av én person, mens 63 prosent hadde to kjøpere. Bare 2 prosent av fritidseiendommene ble kjøpt av flere enn to personer. De nye eierne var jevnt fordelt mellom menn og kvinner, med en liten overvekt av menn.

Selv om mange kjøper hytta alene, er det bare 10 prosent av hyttekjøperne som bor alene, mens 27 prosent bor i husholdning med to personer. For resten av kjøperne var det flest som bor i en husholdning på fire.

3 av 5 hyttekjøpere var mellom 40 og 60 år

Tallene viser at de fleste er godt voksne før de kjøper seg hytte. 59 prosent av de som skaffet seg ny hytte i 2022, var mellom 40 og 60 år. Blant de nye eierne var det bare 3 prosent som var under 30 år.

Figur 1. Aldersfordeling blant kjøpere av fritidsbolig i fritt salg. 2022

Mange av de nye hytteeierne har gode inntekter

Av de som kjøpte hytte i 2022 hadde 60 prosent en Samlet yrkesinntekt, kapitalinntekt og skattepliktige og skattefrie overføringer som personene i husholdningen har mottatt i kalenderåret, der utliknet skatt og negative overføringer er trukket fra. på over 1 million kroner i 2021. 14 prosent hadde en husholdningsinntekt etter skatt på over 2 millioner kroner. Den midtre observasjonen i en fordeling. Medianinntekta er det inntektsbeløpet som deler en fordeling i to like store grupper, etter at inntekta er sortert stigende (eller minkende). Det vil altså være like mange med inntekt over som under medianinntekta. etter skatt blant kjøperne var på 1,1 millioner kroner. Det vil si at halvparten hadde en husholdningsinntekt etter skatt på minst 1,1 millioner kroner.

For alle husholdninger i befolkningen var tilsvarende inntekt 566 000 kroner. For alle par med barn under 17 år var median husholdningsinntekt etter skatt 960 000 kroner.

Det var hyttekjøperne bosatt i Oslo som hadde største median husholdningsinntekt etter skatt i 2021 med 1,24 millioner kroner.

Flest nye hytteeiere fra Viken

Viken topper lista over fylkene med flest nye hytteeiere i 2022. I alt 2 600 fritidsboliger ble kjøpt av personer bosatt i Viken dette året. Median kjøpesum for disse hyttene var 2,6 millioner kroner.

Det var ikke overraskende de største bykommunene som hadde flest hyttekjøpere. For hyttekjøperne i Oslo var det Øyer, Trysil og Hol i Hallingdal som var de mest populære hyttekommunene. I alt kjøpte osloboerne 80 hytter i Øyer i Gudbrandsdalen i 2022.

For hyttekjøperne i Bergen var Hol i Hallingdal og Voss på topp. Hver fjerde hytte som ble kjøpt av bergensere lå i vintersportskommunen Hol. Blant hyttekjøperne fra Trondheim var Oppdal og Orkland de mest populære hyttekommunene i 2022.

Her kan du se i hvilke kommuner det ble solgt flest hytter i fritt salg i 2022.

Figur 2. Fritidsboliger i fritt salg i 2022 fordelt etter kjøpesum. Kroner

Bærum og Færder har de dyreste sjøhyttene …

For sjøhyttekommuene var det Bærum og Færder som toppet lista over høyeste gjennomsnittspris for hytter omsatt i fritt salg i 2022. De som kjøpte hytte i Bærum måtte i snitt ut med 9,9 millioner kroner, mens snittet i Færder var 8,6 millioner kroner.

... mens Øyer og Hemsedal har de dyreste fjellhyttene 

Blant fjellhyttekommunene var det Øyer og Hemsedal som hadde de høyeste gjennomsnittsprisene. De som kjøpte hytte i disse kommunene i 2022 måtte i gjennomsnitt ut med henholdsvis 5,5 og 5,2 millioner kroner.

Av hyttene og fritidsboligene som ble omsatt på det frie markedet i 2022, er det omsetninger der kjøperne har gyldig norsk fødselsnummer som er med i datagrunnlaget for denne artikkelen.

Husholdningsinntektene er for inntektsåret 2021. I de tilfellene det er flere kjøpere som ikke har felles husholdning, bygger statistikken på kjøperen som eier den største delen av eiendommen, eller den eldste kjøperen i de tilfellene flere har lik eierandel. Det er bare kjøpere med positiv husholdningsinntekt etter skatt som inngår i grunnlaget.

Artikkelen bygger på koblinger mellom skattestatistikk for personer og husholdninger, husholdningsstatistikk og omsetningsstatistikk for tinglyste omsetninger av fast eiendom.