I denne artikkelen ser vi på hva som skjedde med hyttesalget etter at koronapandemien rammet oss våren 2020. Vi har sammenliknet perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 med tilsvarende periode året før.

Her kan du se en tidsserie over hvor mange fritidsboliger som er omsatt hvert kvartal siden 2000.

Brukte hytter står for det meste av omsetningsveksten

Det er omsetningen av brukte hytter som har skutt fart. I Kommuner der over halvparten av arealet ligger over produktiv skoggrense. I tillegg har vi supplert med tilgrensende kommuner med et visst omfang av hytter i høyereliggende områder. En stor andel av det vi kaller fjellhytter, ligger i skog. var denne veksten på 55 prosent når vi sammenlikner disse to periodene. Det tar tid å øke tilfanget av nye hytter for salg. Salget av nye fritidsboliger på fjellet økte likevel med 14 prosent, og én av sju solgte fjellhytter den siste perioden var en nybygd hytte.

Gjennomsnittsprisen for en brukt fjellhytte omsatt i perioden 1. juli 2020-30. juni 2021 var 2,2 millioner kroner, mens gjennomsnittsprisen for en ny fjellhytte var 4,2 millioner kroner. I gjennomsnitt økte kjøpesummen for en brukt fjellhytte med 9 prosent når en sammenlikner disse to periodene. Dette viser at det har vært stor betalingsvilje.

Flest hyttesalg i Trysil

I Trysil ble det solgt 526 fritidsboliger i fritt salg i perioden 1. juli 2020-30.juni 2021. Nye hytter utgjorde 16 prosent av salget. Trysil var også den kommunen med størst økning i antall solgte hytter sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Det var likevel mange andre kommuner som hadde større prosentvis vekst. I flere av de kjente fjellhyttekommuene i blant annet Gudbrandsdalen, Hallingdal, Telemark og Valdres var økningen i prosent mye større enn i Trysil.

Figur 1. Gjennomsnittspris og medianpris for fjellhytter omsatt i fritt salg i kommunene med flest salg i perioden 1. juli 2020-30. juni 2021

Hemsedal hadde den høyeste medianprisen

Hemsedal, Øyer og Tinn var fjellhyttekommunene med de høyeste medianprisene for hytter solgt i perioden 1. juli 2020-30. juni 2021. I Hemsedal var medianprisen 4,4 millioner kroner. Det vil si at halvparten av de solgte hyttene hadde en høyere pris enn 4,4 millioner kroner mens den andre halvparten hadde lavere pris. I Øyer og Tinn var medianprisen 3,7 og 3,4 millioner kroner.

Figur 2. Gjennomsnittspris og medianpris for sjøhytter omsatt i fritt salg i kommunene med flest salg i perioden 1. juli 2020-30. juni 2021

Også stor salgsøkning for hytter ved sjø og i skog

Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg økte med 44 prosent i hele landet sett under ett. For sjøhytter var veksten på 41 prosent og for skogshytter 37 prosent.

For landet sett under ett finner vi den største prosentvise veksten i antall omsetninger blant de dyreste hyttene. For hytter som kostet mer enn 5 millioner kroner, har omsetningsveksten vært på over 80 prosent i perioden etter pandemiutbruddet. Det er likevel blant de rimeligste hyttene vi finner det største antallet solgte hytter. To av tre hytter ble omsatt for under 2,5 millioner kroner, mens 31 prosent kostet under 1 million kroner.

Bærum og Færder på pristoppen ved sjøen

Bærum og Færder var Kommune med kystlinje. Noen få kystkommuner med en stor andel fjellhytter er plassert i kategorien fjellhyttekommuner. som hadde de høyeste medianprisene, med henholdsvis 7,75 og 5,5 millioner kroner. Flest sjøhytter ble omsatt i Lindesnes og Øygarden.

Det var også Lindesnes og Øygarden som sammen med Risør hadde den største veksten i omsetningen. På landsbasis utgjorde andelen helt nye sjøhytter knapt 6 prosent av de omsatte sjøhyttene i perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Hyttene som inngår i denne artikkelen er tinglyste omsetninger av fritidsboliger i fritt salg der formålet med overdragelsen er fritidsbolig. Hytter som er oppgitt som fritt salg på skjøtet, men som er solgt til nær familie, er tatt ut. Hytter omsatt med tinglysingskoden etablering av festeavtale, som utgjør litt over 200 omsetninger på ett år, inngår ikke i tallgrunnlaget for artikkelen, men er med i tallgrunnlaget i Statistikkbanken. Tallgrunnlaget kan omfatte fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål. Borettslagsleiligheter inngår ikke.

Det kan ta uker, og også måneder, fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for et kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, ikke de som ble solgt.