Salget av nye hytter utgjorde dermed 15 prosent av omsetningen i 2022, mens tilsvarende andel i 2013 var 8 prosent. Omsetningen av brukte hytter i fritt salg har i samme periode økt fra 10 400 i 2013 til en topp på 14 800 i 2021, før den falt bratt i 2022 til 9 700.

– En viktig årsak til at salget av nye og kostbare hytter holdt stand, mens salget av brukte hytter falt sterkt i 2022, er nok at de som har råd til de dyreste hyttene, ikke ble like raskt påvirket av høyere renter og kostnadsvekst, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Trond Steinset. 

Tre av fire nybygde hytter er en fjellhytte

Flest nye hytter ble solgt i Hol i Hallingdal og Øyer i Innlandet, henholdsvis 129 og 124. Kragerø var kommunen med den høyeste Prisen der det er like mange hytter som er dyrere som det er hytter som er billigere. for nye hytter omsatt i 2022, med 6,7 millioner kroner. Finn omsetningstall for din kommune i tabell 1.

Figur 1. Antall nye og brukte hytter omsatt i fritt salg

Øyer på pristoppen blant fjellhyttekommunene

Øyer hadde den høyeste medianprisen for alle hytter omsatt i fritt salg i Kommuner der over halvparten av arealet ligger over produktiv skoggrense. I tillegg har vi supplert med tilgrensende kommuner med et visst omfang av hytter i høyereliggende områder. En stor andel av det vi kaller fjellhytter, ligger i skog. i 2022. Halvparten av de 275 hyttene som ble omsatt i fritt salg i alpintkommunen kostet over 4,8 millioner kroner.

Blant Kommune med kystlinje. Noen få kystkommuner med en stor andel fjellhytter er plassert i kategorien fjellhyttekommuner. topper Færder listen med en medianpris på 6,7 millioner kroner.

Figur 2. Fjellhyttekommunene med høyest medianpris for fritidsboliger omsatt i fritt salg i 2022

Figur 3. Sjøhyttekommunene med høyest medianpris for fritidsboliger omsatt i fritt salg i 2022

Markant nedgang i hyttesalget i 2022

I alt 11 400 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2022, hvorav 1 700 var nye hytter og 9 700 brukte. Det er 5 000 færre omsetninger enn i rekordåret 2021. Medianprisen for alle omsatte hytter i 2022 var på 2,1 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2021 var 1,7 millioner kroner. Den relativt store økningen i medianpris skyldes delvis at andelen nye hytter er større. Dessuten ser vi at antallet omsetninger falt mest for de mindre kostbare hyttene.

For nye hytter har median kjøpesum økt fra 2,5 millioner kroner i 2013 til 3,9 millioner kroner i 2022. For brukte hytter var median kjøpesum i 2013 900 000 kroner, mens den var 1,8 millioner kroner i 2022. Veksten i median kjøpesum i denne perioden gir ikke et riktig bilde av prisøkningen, siden sammensetningen av de omsatte hyttenes alder og standard har endret seg i perioden.

Over halvparten av de solgte hyttene var fjellhytter

6 100 av hyttene som ble omsatt i fritt salg i 2022 lå i en typisk fjellhyttekommune, 4 200 lå i en sjøhyttekommune, mens 1 100 lå i en Kommuner som i hovedsak har hytter i lavereliggende skogsterreng..

¹ Tallet ble endret fra 38 til 34 prosent 2. oktober 2023 kl. 08.50.