Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 689 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2021, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en økning med 101 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal, og 205 milliarder kroner sammenlignet med inngangen til året. Kapitalen plassert i aksjefond utgjorde 1 001 milliarder kroner i 2. kvartal, en kvartalsvis økning på 88 milliarder kroner. Dette er første gang kapitalen i aksjefond overstiger 1 000 milliarder kroner.

Figur 1 viser Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2021. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Husholdningene fortsetter å kjøpe aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 24 milliarder kroner i 2. kvartal 2021. Av dette ble 18 milliarder plassert i aksjefond, mens 6 milliarder ble plassert i ulike rentefond og kombinasjonsfond. Husholdningene nettokjøpte ulike fondsandeler for 7,7 milliarder kroner i kvartalet. Av dette ble 4,5 milliarder plassert i aksjefond og 1,6 milliarder i kombinasjonsfond. Utlendingene nettokjøpte verdipapirfond for 10 milliarder kroner i kvartalet, hvorav 7 milliarder ble plassert i aksjefond.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

¹ Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012