300217
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
300217
statistikk
2017-07-26T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Pensjonskasser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

331 805

millioner kroner i forvaltningskapital for pensjonskassene i 2016

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20152016
Forvaltningskapital314 014331 805
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis153 153169 494
Obligasjoner og sertifikater137 571137 989
Premieinntekter22 94015 098
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler12 15017 230
Resultat av ordinær virksomhet2 8833 884
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto7 7848 163
Verdijustert resultat7 21012 073

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Pensjonskasser. Resultatregnskap

Pensjonskasser. Resultatregnskap
20152016
Premieinntekter22 94015 098
Forfalte premier, brutto15 39114 805
Avgitte gjenforsikringspremie-23-22
Overføring av premiereserver fra andre7 573315
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning8 2238 574
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto7 7848 163
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-2-12
Øvrige avsetninger46..
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger395422
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger23 64719 496
Premiereserver18 37810 623
Øvrige avsetninger2 0911 790
Til/fra kursreguleringsfondet9331 962
Midler tilordnet forsikringskontrakter2 2455 120
 
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-338-374
Driftsinntekter fast eiendom647694
Øvrige driftsinntekter2124
Lønnskostnader/honorarer473487
Provisjonskostnader154172
Driftskostnader fast eiendom104110
Øvrige driftskostnader274324
 
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 1397 159
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater4 1873 835
Renteinntekter andre eiendeler597284
Utbytte og andel av over-/ underskudd2 3653 060
Rentekostnader920
 
Gevinster/-tap og verdiregulering5 01110 071
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)3 0946 947
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis7 4835 558
Obligasjoner og sertifikater802205
Finansielle derivater-4 7711 160
Bygninger og annen fast eiendom-582
Øvrig realisert gevinster/tap-36122
Netto verdiendring1 9173 124
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 7512 877
Obligasjoner og sertifikater-2 188-747
Finansielle derivater224182
Bygninger og annen fast eiendom324216
Øvrige verdiendringer807597
 
Resultat av ordinær virksomhet2 8833 884
 
Andre resultatkomponenter-18-10
 
Skattekostnader103221
 
Totalresultat for året2 7983 673
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene9251 536
Verdijustert resultat7 21012 073

Tabell 2 
Pensjonskasser. Balanse

Pensjonskasser. Balanse
20152016
 
Eiendeler
 
Immaterielle eiendeler70
 
Varige driftsmidler8 5288 729
Bygninger og annen fast eiendom8 5278 725
Maskiner, inventar og transportmidler14
 
Verdipapirer291 071307 979
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis44 07748 573
Andeler i verdipapirfond109 076120 921
Obligasjoner og sertifikater137 571137 989
Finansielle derivater257295
Andre verdipapirer89202
 
Utlån5 5445 904
 
Øvrige fordringer1 6051 997
Fordringer vedrørende forsikring695672
Gjenforsikringsandel....
Andre fordringer9101 326
 
Bankinnskudd og kontanter7 2597 195
 
Sum eiendeler314 014331 805
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital31 15835 519
Innskutt egenkapital11 58912 315
Egenkapitalbevis....
Overkursfond....
Annen innskutt egenkapital11 58912 315
Opptjent egenkapital19 56923 204
Annen egenkapital19 56923 204
 
Ansvarlig lånekapital423434
Andre lån423434
 
Forsikringsmessige avsetninger280 104294 089
Premiereserver for egen regning225 573239 622
Tilleggsavseteninger11 99113 157
Kursreguleringsfond27 98529 926
Erstatningsavsetning for egen regning1 124..
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond13 43111 383
 
Avsetninger for forpliktelser186359
Pensjonsforpliktelser7266
Utsatt skatt99247
Andre avsetninger for forpliktelser1546
 
Øvrig gjeld2 1431 405
Påløpte, ikke forfalte kostnader16187
Motatt, ikke opptjente inntekter22
Betalbar skatt2819
Utbytte, konsernbidrag77
Gjeld vedrørende forsikring4832
Annen gjeld548689
Finansielle derivater1 348568
 
Sum gjeld og egenkapital314 014331 805
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper9089
Utlån med pant i bolig1 3331 092

Tabell 3 
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20152016
Sum alle sektorer153 154169 494
 
Ikke-finansielle foretak19 11320 826
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 2991 880
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.226497
Private aksjeselskaper mv.16 58918 449
Personlige foretak....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak66 58577 186
Norges Bank....
Banker1 2951 569
Kredittforetak....
Finansieringsselskaper....
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper1 4781 271
Verdipapirfond56 60865 034
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6 3818 143
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring158679
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser10659
Skadeforsikringsselskaper558432
 
Offentlig forvaltning....
Statsforvaltningen....
Kommuneforvaltningen....
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet67 45571 482

Tabell 4 
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20152016
Sum alle sektorer137 571137 989
 
Ikke-finansielle foretak20 00822 318
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 8743 623
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10..
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 6717 130
Private aksjeselskaper mv.10 42011 565
Personlige foretak33..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak65 31063 658
Norges Bank....
Banker35 42533 188
Kredittforetak28 52929 002
Finansieringsselskaper19874
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper425464
Verdipapirfond....
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond165155
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring18..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser399535
Skadeforsikringsselskaper152240
 
Offentlig forvaltning24 72428 137
Statsforvaltningen8 83710 009
Kommuneforvaltningen15 88718 128
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet27 52923 877

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB