Bærekraftsmål 6:
Rent vann og gode sanitærforhold

 

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

 

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
2023
99,3
%
Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)

Indikator 6.1.1 Andel av befolkningen som bruker trygt forvaltet drikkevann

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1)

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner E. coli er en såkalt indikatorbakterie. Dersom E. coli påvises i drikkevannet kan det være indikasjon på ei mulig fekal forurensing, og eventuelt at desinfeksjonsprosessen i renseanlegget ikke fungerer optimalt.

Forklaring Det er oppfattet som god helsepolitikk å oppfordre befolkningen til å drikke vann i stedet for andre drikkevarer. Det er derfor en nasjonal målsetning om at at alle skal ha tilgang på trygt og godt drikkevann fra kranen. Se "Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse"

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 5.9.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Prosentandel fornyet ledningsnett for drikkevann, gjennomsnitt for siste tre år (6.1.a)

Indikator 6.1.a Prosentandel fornyet ledningsnett for drikkevann per år, hvert 3. år

Tilgjengelig indikator 6.1.a Andel fornyet ledningsnett for drikkevann, gjennomsnitt for siste tre år

Delmål 6.1 Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Ledningsnettet for vannforsyning som betjener norske byer og tettsteder er opptil 150 år gammelt. De eldste ledningene er bygget med en teknologi og etter standarder som ikke er tilfredsstillende i dag. Kravene til vannforsyningen i norske byer og tettsteder dreier seg om vannkvalitet, forsynings- (mengde og trykk) og driftssikkerhet. For å oppfylle disse målene, er det nødvendig å gjennomføre systematisk og planmessig utbygging, vedlikehold og fornyelse av vannforsyningssystemene.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde  https://www.ssb.no/statbank/table/13143/ 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning 

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Andel kommunale vannverk som har planer for beredskap og sikkerhet (6.1.b)

Indikator 6.1.b Andel vannverk som har planer for beredskap og leveringssikkerhet per år

Tilgjengelig indikator 6.1.b Andel kommunale vannverk som har planer for beredskap og sikkerhet

Delmål 6.1 Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Krav om ROS-analyser og beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om helsemessig og sosial beredskap. Kommunale vannverk må også forholde seg til forskrift om kommunal beredskapsplikt. I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkene sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde  https://www.ssb.no/statbank/table/11787/

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning 

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
2022
65
%
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Indikator 6.3.1 Andel av spillvann som behandles på en trygg måte

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Spillvann er vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, de fleste øvrige næringer og de fleste andre typer bygninger. Spillvann skal som hovedregel til renseanlegg. Renset vann som går ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten.

Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar renset spillvann.

Forklaring Utslipp til vann fra menneskelig aktivitet bidrar til forurensing av vannmiljøene. Trygg behandling av spillvann innebærer i de fleste tilfeller rensing som ivaretar kravene til at resipienten ikke blir forurenset. Hvor mye vann som tilføres renseanlegg i ledningsnett er ikke mulig å måle, og andelen som renses er tilsvarende vanskelig å beregne. Beste mulige beregningsgrunnlag er å benytte statistikk over andelen av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkbanktabell 05273: Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg 50 pe eller mer, etter renseprinsipp

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunalt avløp

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)
Indikatoren gjelder ferskvann-kategoriene: Innsjø, elv og grunnvann
2019
67,2
%

Indikator 6.3.2 Andel av vannressurser av god kvalitet i omgivelsene

Tilgjengelig indikator Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner God vannkvalitet tilsvarer vannforskriftens "God" og "Svært god" økologisk tilstand. Se vedlegg V. Klassifisering og overvåking i vannforskriften

Forklaring Norske vannforekomster er utsatt for mange påvirkninger som kan gjøre vannkvaliteten dårlig. Blant de viktigste er: Tilførsel av for mye næringsstoffer, som kan gi overgjødsling, langtransportert forurensning og utslipp av miljøgifter. Selv om mye har bedret seg de siste tiårene, ser vi at disse typene påvirkninger fortsatt bidrar til redusert vannkvalitet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Rapportering på bærekraftsindikatorer (SDG) - Status for SDG-indikatorene på miljøområdet 2021 

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.a)

Indikator 6.3.a Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste

Tilgjengelig indikator 6.3.a Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste

Delmål 6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Spillvann er vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, de fleste øvrige næringer og de fleste andre typer bygninger.

Forklaring Utslipp til vann fra menneskelig aktivitet bidrar til forurensing av vannmiljøene. Trygg behandling av spillvann ivaretas i betydelig grad gjennom kommunal avløpstjeneste. Jo større andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste eller tilsvarende, jo bedre er det for miljøet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde  Statistikkbanktabell 13144: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp, etter år, region og statistikkvariabel

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunalt avløp

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Prosentandel fornyet ledningsnett for avløp, gjennomsnitt for siste tre år (6.3.b)

Indikator 6.3.b Andel fornyet ledningsnett for avløp, gjennomsnitt for siste tre år

Tilgjengelig indikator 6.3.b Andel fornyet ledningsnett for avløp, gjennomsnitt for siste tre år

Delmål 6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner - 

Forklaring Ledningsnett for avløpsvann (spillvann) får etter noen år ofte lekkasjer. Jo eldre jo mer sannsynlig er det at lekkasjer oppstår. Gjennomsnittsalderen på ledningsnettet for avløp er omkring 30 år. Det er viktig å holde rede på hvor det eldste ledningsnettet ligger og følge det opp med fornyelse, slik at forurenset vann ikke kommer ut i naturen.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde  Statistikkbanktabell 13144: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp, etter år, region og statistikkvariabel

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunalt avløp

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Delmål 6.4: Bedre utnyttelsen av vann og sikre tilgangen til ferskvann

Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

Andel av total kommunal vannleveranse som går til spille pga. lekkasjer i ledningsnettet (6.4.a)
Andel av total kommunal vannleveranse som går til spille pga. lekkasjer i ledningsnettet (6.4.a)
2023
29,9
%
0,7 % Endring fra året før
Andel av total kommunal vannleveranse som går til spille pga. lekkasjer i ledningsnettet (6.4.a)

Indikator 6.4.a Andel produsert drikkevann som går til spille pga. lekkasjer i ledningsnettet

Tilgjengelig indikator 6.4.a Andel av total kommunal vannleveranse som går til spille pga. lekkasjer i ledningsnettet

Delmål 6.4 Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Ledningsnettet for vannforsyning som betjener norske byer og tettsteder er opptil 150 år gammelt. De eldste ledningene er bygget med en teknologi og etter standarder som ikke er tilfredsstillende i dag. Kravene til vannforsyningen i norske byer og tettsteder dreier seg om vannkvalitet, forsynings- (mengde og trykk) og driftssikkerhet. For å oppfylle disse målene, er det nødvendig å gjennomføre systematisk og planmessig utbygging, vedlikehold og fornyelse av vannforsyningssystemene.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde  Statistikkbanktabell 11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunal vannforsyning

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
2020
68,0
%

Indikator 6.5.1 Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Delmål 6.5 Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Indikatoren handler om i hvilken grad Norge har fått på plass fungerende rammer for en god vannforvaltning: politisk og juridisk, deltakelse og medvirkning, forvaltningsverktøy og finansiering. For Norge og resten av Europa gjenspeiler den hvor langt gjennomføringen av EUs vanndirektiv (Water Framework Directive) er kommet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN SDG Indicators Database

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
2020
89,3
%

Indikator 6.5.2 Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser

Tilgjengelig indikator Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

Delmål 6.5 Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring - Indikatoren beskriver andelen av areal av grenseoverskridende vann i et land som dekkes av en fungerende avtale ("operational agreement") for felles vannforvaltning med naboland. Rapporteringen gjelder både vassdrag (elver og innsjøer) og grunnvann. I tett samarbeid med Finland og Sverige er det sikret en felles forståelse av hvilke arealer som skal med, og hva som regnes som "operational agreement".

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN SDG Indicators Database

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.