Bærekraftsmål 5:
Likestilling mellom kjønnene

 

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 5.1.1 Forekomst av rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn

Tilgjengelig indikator Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=diskriminering

Diskrimineringsombudsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-50?q=diskriminering

Grunnloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av befolkningen som har opplevd diskriminering (5.1.a)

Indikator 5.1.a) Andel av befolkningen som har opplevd diskriminering

Tilgjengelig indikator 5.1.a) Andel av befolkningen som har opplevd diskriminering

Delmål 5.1) Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner I Livskvalitetsundersøkelsen ble respondenter spurt om de i løpet av det siste året hadde opplevd å bli behandlet dårligere enn andre på grunn av blant annet alder, kjønn, sykdom, etnisk bakgrunn eller seksuell identitet. Undersøkelsen måler folks opplevelse av diskriminering, ikke om det nødvendigvis har funnet sted.

Forklaring Indikatoren er aktuell for delmål 5.1 ettersom den viser andelen kvinner i befolkningen som oppgir å ha opplevd diskriminering. Indikatoren kan dermed si noe om hvorvidt kvinner (og andre grupper i befolkningen) opplever diskriminering. Det er viktig å presisere at indikatoren ikke sier noe om faktisk forekomst av diskriminering.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn

Kilde SSB - Livskvalitet, tabeller i statistikkbanken

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget - Livskvalitet

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Delmål 5.2: Stoppe alle former for vold mot jenter og kvinner

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting

Kvinner og menns selvrapporterte utsatthet for vold og trusler (5.2.a)

Indikator 5.2.a) Kvinners selvrapporterte utsatthet for vold og trusler

Tilgjengelig indikator 5.2.a) Kvinners selvrapporterte utsatthet for vold og trusler

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Utsatt for vold: Det blir spurt om vedkommende/intervjupersonen i løpet av de siste 12 månedene har blitt utsatt for vold som førte til synlige merker eller kroppsskader og om vold som ikke førte til synlige merker eller kroppsskade. Det blir deretter spurt om hvor mange ganger vedkommende har blitt utsatt for disse to typene vold i løpet av perioden.

Utsatt for trussel om vold: Det blir spurt om vedkommende/intervjupersonen i løpet av de siste 12 månedene har blitt redd som følge av alvorlig trussel. Det blir deretter spurt om hvor mange ganger vedkommende har blitt utsatt for dette i løpet av perioden.

Forklaring En nedgang i antallet selvrapportert utsatthet for vold og trusler blant kvinner kan være en indikasjon på om myndighetenes innsats mot vold og overgrep mot kvinner har effekt.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn, voldstype

Kilde Levekårsundersøkelsen - Statistikkbanktabell 04621: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd, kjønn og alder

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsenLevekårsundersøkelsen EU-SILC, dokumentasjonsnotat

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Hvert 3. år

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Antall personofre for politianmeldte voldslovbrudd, menn (5.2.b)

Antall personofre for politianmeldte voldslovbrudd, kvinner (5.2.b)

Indikator 5.2.b) Antall personofre for politianmeldte voldslovbrudd

Tilgjengelig indikator 5.2.b) Antall personofre for politianmeldte voldslovbrudd

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Antall personofre for utvalgte politianmeldte (hoved)voldslovbrudd: Med "hovedlovbrudd" menes det mest alvorlige lovbruddet (ut i fra strafferammer) begått mot personen i tilfeller der offeret har vært utsatt for flere lovbrudd i løpet av året. Med andre ord telles en person kun en gang som personoffer i løpet av statistikkåret i disse tabellene.

Forklaring Kjønnsfordelingen i ofre for utvalgte typer voldslovbrudd etter kriminalitetstype.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn, lovbruddstype

Kilde Anmeldte lovbrudd - Statistikkbanktabell - 08638: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter type hovedlovbrudd og kjønn

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Anmeldte lovbrudd og ofre

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Partnerdrap (5.2.c)

Indikator 5.2.c) Partnerdrap

Tilgjengelig indikator 5.2.c) Partnerdrap

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner Drap begått av offerets nåværende eller tidligere partner. Fordelt på offerets kjønn. 

Forklaring Hovedtyngden av ofre for partnerdrap er kvinner, og i syv av ti saker var det registrert vold i forkant av drapet. En nedgang i antallet partnerdrap vil kunne gi en indikasjon på at det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner har effekt.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Nasjonal drapsoversikt 2022 (politiet.no)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget -

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Brukere av krisesentrene (5.2.d)

Indikator 5.2.d) Brukere av krisesentrene (beboere og dagbrukere)

Tilgjengelig indikator 5.2.d) Brukere av krisesentrene (beboere og dagbrukere)

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner Beboer: Person som overnatter på et krisesenter. Dagbruker: Person som henvender seg til krisesentrene på dagtid for å få råd og veiledning. Dagbrukere kan både være personer som tidligere har vært beboere ved et krisesenter, og personer som ikke har vært i kontakt med et krisesenter tidligere.

Forklaring Antall brukere av krisesentre fordelt på kjønn er et aktuelt målepunkt til delmål 5.2 ettersom målepunktet kan si noe om kvinners (og menns) utsatthet for vold. Det er viktig å presisere at målepunktet ikke gir et helhetlig bilde av kvinners utsatthet for vold.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Bufdir - Krisesentertilbudet i norske kommuner, Om krisesenterstatistikken

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget -

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Digital seksuell vold mot kvinner, etter alder (5.2.e)

Digital seksuell vold mot menn, etter alder (5.2.e)

Indikator 5.2.e) Utsatt for digital seksuell vold 

Tilgjengelig indikator 5.2.e) Utsatt for digital seksuell vold 

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner - Andel som har svart bekreftende på ett eller flere av følgende spørsmål:
•   Har noen presset eller tvunget deg til å sende seksualiserte bilder eller videoer av deg selv? 
•   Har noen, mot din vilje, delt seksualiserte bilder eller videoer av deg? 
•   Har noen truet deg med å dele seksualiserte bilder eller videoer av deg? 
•   Har noen, mot din vilje, blitt tatt bilde av eller filmet under seksuelle handlinger?

Forklaring Indikatoren er aktuell for delmål 5.2 ettersom den viser andelen i befolkningen som oppgir å ha blitt truet med distribusjon av seksualiserte bilder eller videoer av en selv eller å bli presset til å sende seksualiserte bilder eller videoer. Indikatoren sier noe om seksuell og andre former for utnytting på digitale arenaer. 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Nasjonal trygghetsundersøkelse

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget -

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb eller studiested (5.2.f)

Indikator 5.2.f) Opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb eller studiested

Tilgjengelig indikator 5.2.f) Opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb eller studiested

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner I undersøkelsen blir respondentene spurt om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av siste 12 måneder og om det innenfor de siste 12 månedene har inntruffet månedlig eller oftere.

Langvarige helseproblemer: Helseproblemer som begrenser hverdagsaktiviteter og har vart i 6 måneder eller mer.

Forklaring Indikatoren er relevant for delmålet da det sier noe om omfanget av seksuell oppmerksomhet på arbeidsplass og studiested. Trakassering på grunn av kjønn kan være begynnelsen på handlinger som utvikler seg til seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Livskvalitet - XXXXXXXXXX

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Livskvalitet

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Utsatthet for ulike former for seksuell trakassering (5.2.g)

Indikator 5.2.g) Andel som har blitt utsatt for ulike former for seksuell trakassering i løpet av siste år, etter kjønn

Tilgjengelig indikator 5.2.g) Andel som har blitt utsatt for ulike former for seksuell trakassering i løpet av siste år, etter kjønn

Delmål 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner For å avgrense trakassering fra legitime former for seksuell kontakt, er spørsmålene formulert slik at de fanger opp handlinger som har skjedd mot de unges vilje eller at det har skjedd på en negativ og/eller sårende måte, som de ikke likte. Spørsmålene er kun stilt til elever på videregående. 

Langvarige helseproblemer: Helseproblemer som begrenser hverdagsaktiviteter og har vart i 6 måneder eller mer.

Forklaring Andel unge som har blitt utsatt for ulike former for seksuell trakassering er et aktuelt målepunkt for delmålet, ettersom målepunktet sier noe om utsatthet for seksuell vold blant jenter (og gutter) på videregående skoler i Norge. Det er viktig å presisere at målepunktet ikke sier noe om faktisk forekomst av seksuell vold blant jenter (og gutter). 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Ungdata, NOVA

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget

Data, tidsserie, siste oppdatering 2022

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Delmål 5.3: Stoppe tvangsekteskap og omskjæring

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
2020
11
kvinner
-59,3 % Endring fra fem år før
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Indikator 5.4.1 Andel av tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid, fordelt på kjønn, alder og sted

Tilgjengelig indikator Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Timer per døgn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/tidsbruksundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede (5.4.b)

Indikator 5.4.b) Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede 

Tilgjengelig indikator 5.4.b) Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede 

Delmål 5.4)Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Det stilles spørsmål om respondenten gir regelmessig ulønnet hjelp til pleie- eller tilsynstrengnde i egen husholdning, til personer utenfor egen husholdning, foreldre utenfor egen husholdning, andre slektninger utenfor egen husholdning og naboer eller venner utenfor egen husholdning.

Forklaring Indikatoren er relevant for å måle fordelingen og omfanget av ulønnet omrorgsarbeid for syke, eldre og fuksjonshemmede mellom menn og kvinner. En skjevfordeling vil ha innvirkning på muligheten for lønnet arbeid og selvstendig.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB, Levekårsundersøkelsen 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget - SSB, Levekårsundersøkelsen 

Data, tidsserie, siste oppdatering 2009-2019

Frekvens for oppdatering av indikator hvert 6. år

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)
2021
45,0
%
8,6 prosentpoeng endring fra 20 år før
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter (5.5.1)
2021
41,0
%
-10,1 prosentpoeng endring fra 16 år før
Andel kvinnelige stortings- og sametingsrepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
2023
40,6
%
5,1 prosentpoeng endring fra 20 år før
Andel kvinnelige fylkestingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige fylkestingsrepresentanter (5.5.1)
2023
45,2
%
2,7 prosentpoeng endring fra 20 år før

Indikator 5.5.1 Andel av kvinner innvalgt i a) nasjonalforsamlinger og b) lokalpolitiske styrer og råd

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1945-2017

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1979 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Kjønnsfordeling i toppledergrupper, styrer, styreledere og adm.dir. i de 200 største bedriftene i norsk næringsliv (5.5.f)

Indikator 5.5.f )Kjønnsfordeling i toppledergrupper, styrer, styreledere og admindir i de 200 største bedriftene i norsk næringsliv

Tilgjengelig indikator 5.5.f) Kjønnsfordeling i toppledergrupper, styrer, styreledere og admindir i de 200 største bedriftene i norsk næringsliv

Delmål 5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner CORE Topplederbarometer 200 kartlegger kjønnsfordelingen i toppledergrupper og styrer i de 200 største selskapene i norsk næringsliv. Selskapene utgjør de 200 største etter omsetning med utgangspunkt i Kapitals liste over Norges 500 største selskap.For å komme med i CORE Topplederbarometer må selskapene ha norskregistrert styre i Brønnøysundregisteret, hovedkontor i Norge og en toppledergruppe med minst fire personer. Toppledergruppen utgjør selskapets utøvende ledelse og består av administrerende direktør (adm.dir.) og ledere for forretningsområder og andre som rapporterer direkte til adm.dir. Våre data for 2022 viser at en gjennomsnittlig toppledergruppe består av 8 personer. Styret fastsetter strategi, budsjetter og retningslinjer for selskapet, og fører tilsyn med adm.dir. og selskapets virksomhet for øvrig

ForklaringIndikatoren er relevant for delmålet da det viser kjønnsfordeling i toppen av de 200 største bedriftene i norsk næringsliv – toppledergruppene, styrene, blant styrelederne og de administrerende direktørene. Således sier den noe om deltakelse og muligheter til ledelse stillinger i toppledernivået i norsk næringsliv

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde CORE: https://www.samfunnsforskning.no/core/publikasjoner/core-indikator-status/core-topplederbarometer/2022/

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget: 

Data, tidsserie, siste oppdatering 2016-2022

Frekvens for oppdatering av indikator Annethvert år

Metadata er sist oppdatert 06.12.2023

Delmål 5.6: Sikre alle reproduktiv helse og rettigheter

Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og sluttdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

Årsverk jordmødre per 10 000 innbyggere, 0-20 år (5.6.a)

Årsverk helsesykepleiere per 10 000 innbyggere, 0-20 år (5.6.b)

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.