Veksten i , som også inkluderer offentlig eide foretak, utgjorde vel 67 000 . I var økningen på 2,6 prosent mellom 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021. Lavest vekst i denne perioden var det i kommunal forvaltning med 1 prosent og fylkeskommunal forvaltning med 0,8 prosent.

- Sammenlignet med før pandemien (4. kvartal 2019) var veksten i antall sysselsatte på 1,9 prosent. Stats- og fylkeskommunal forvaltning hadde den sterkeste økningen i denne to års perioden, mens privat sektor hadde sterkest økning fra 2020 til 2021, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Figur 1. Sysselsatte 15-74 år, etter sektor. Prosentvis endring fra 4. kvartal 2019 - 2021

Vekst i alle fylker

Antall sysselsatte økte i samtlige av landets fylker fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Størst vekst var det i Oslo med 4,4 prosent. I tillegg til Oslo hadde Viken og Agder (begge med 3,3 prosent) og Rogaland (3,1 prosent) en vekst som var over landsgjennomsnittet på 3 prosent. Øvrige fylker hadde altså en vekst som var lavere enn samlet for hele landet. Lavest vekst var det i Nordland med 1,7 prosent.

Sammenlignet med 4. kvartal 2019 kommer fremdeles Oslo best ut med en vekst i antall sysselsatte på 3 prosent. Innlandet og Troms og Finnmark hadde lavest vekst i denne perioden, begge med 0,5 prosent.

Figur 2. Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Prosentvis endring fra 4. kvartal 2019 – 2021

Antall sysselsatte i kommuner

Det er mange tabeller i statistikkbanken som viser sysselsettingen etter blant annet kommune, detaljert næring, sektor, arbeidstid og utdanning.

Tabell 1 nedenfor viser sysselsatte etter arbeidsstedskommune og er basert på statistikkbanktabell 13470. Vi ser for eksempel at det fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 var en vekst i Fredrikstad på om lag 1 800 sysselsatte, som tilsvarer en vekst på 5,4 prosent. I samme periode var det en vekst i Kristiansund på vel 80 sysselsatte (0,7 prosent).

Tabell 1. Sysselsatte, etter arbeidsstedskommune. 4. kvartal 2019 - 2021

Tabell 2 viser kombinasjonen av sysselsatte etter arbeidsstedsfylke og sektor og er basert på statistikkbanktabell 13472. I for eksempel Troms og Finnmark var det en vekst i statsforvaltningen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 på 7 prosent. I privat sektor (utenom offentlig eide foretak) var det i samme periode en nedgang på 0,9 prosent.

Tabell 2. Sysselsatte etter arbeidsstedsfylke og sektor. 4. kvartal 2019 - 2021

1. januar 2021 trådde den nye loven om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå (statistikkloven) i kraft i sin helhet. Den nye loven endrer kravene til anonymisering av virksomheter og foretak. Det innebærer at mange tall i tabellene i statistikkbanken etter region, næring og sektor må anonymiseres/undertrykkes fordi tallene avslører enkeltopplysning om indirekte identifiserbar virksomhet/foretak. Ny lov gjelder tall som publiseres fra og med 2021.

Det er laget to nye statistikkbanktabeller, tabell 13470 og 13472, uten anonymisering av den statistiske enheten (virksomhet og foretak), etter unntak i statistikkloven §7(3) om «åpne tilgjengelige opplysninger». Det samme grunnlaget ligger åpent i Enhetsregisteret.

Dette unntaket gjelder ikke tabeller som inneholder andre opplysninger om enkeltenheter enn sysselsatte etter næring og sektor, for eksempel alder, kjønn, heltid/deltid, osv. Disse tabellene må derfor anonymiseres for å unngå avsløring av enkeltvirksomheter.