Arbeidsstyrken består av alle Sysselsatte er de som utførte inntektsgivende arbeid i minst én time i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.og I AKU regnes man som arbeidsledig hvis man ikke har inntektsgivende arbeid, og prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha startet å arbeide i løpet av to uker hvis man fikk tilbud om en jobb. Ufrivillig permitterte blir regnet som arbeidsledige hvis de er permittert sammenhengende i mer enn tre måneder og ellers oppfyller kriteriene om søking og tilgjengelighet.personer.

Tallene fra Arbeidskraftsundersøkelsen for årets 3. kvartal viser at arbeidsstyrkeprosenten lå på 73,3 prosent. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra tredje kvartal 2022. Den største økningen i arbeidsstyrken var blant sysselsatte, som sto for omtrent 75 prosent av økningen.

– Det at flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken nå er sysselsatt kan ha sammenheng med at vi over lengre tid har hatt et ganske stramt arbeidsmarked, som har ført til at flere som sto utenfor har fått en mulighet i arbeidsmarkedet, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Figur 1. Arbeidsstyrken, sysselsatte og arbeidsledige personer. 3. kvartal 1988 - 3. kvartal 2023. Prosent

Sysselsettingen økte mest blant de eldste

Sysselsettingen økte mest blant de eldste, det vil si aldersgruppen 55 til 74 år. Her var økningen på 18 000 personer, eller 0,7 prosentpoeng. Andelen sysselsatte i denne aldersgruppen var på 51,1 prosent. I aldersgruppen 25 til 54 år var det derimot en svak nedgang i sysselsettingsandelen på 0,3 prosentpoeng, fra 84,7 til 84,4 prosent. Dette til tross for at antall sysselsatte i denne gruppen økte med 14 000. Det at sysselsettingsandelen avtar, mens antallet øker, skyldes i all hovedsak befolkningsvekst for aldersgruppen. Dette når vi sammenligner med 3. kvartal 2022.

Det var også en økning i Andelen arbeidsledige beregnes i prosent av arbeidsstyrken.siste år, fra 3,2 prosent til 3,6 prosent. Den største økningen finner vi blant de yngste, personer i aldersgruppen 15 til 24 år. Her økte andelen arbeidsledige fra 9,2 prosent i 3. kvartal 2022 til 10,8 prosent i 3. kvartal 2023. Ledigheten i samme gruppe var likevel 1,5 prosentpoeng lavere enn den var i 3. kvartal 2021.

Tabell 1. Personer (i prosent), etter arbeidsstyrkestatus, alder og kvartal.

 2021K32022K32023K3
Sysselsatte   
 15-24 år56,059,860,4
 25-54 år84,384,784,4
 55-74 år50,650,451,1
Arbeidsledige   
 15-24 år12,39,210,8
 25-54 år3,22,52,7
 55-74 år1,71,31,0

Kilde: Tabell 05110: Personer, etter arbeidsstyrkestatus, alder, statistikkvariabel og kvartal

Mange unge kombinerer jobb med studie

For arbeidsstyrken i alt var det 381 000 personer som oppga at de i løpet av de siste fire ukene var under utdanning. Av disse var hele 344 000 personer sysselsatt i 3. kvartal 2023. I denne gruppen finner vi størst andel blant personer i alderen 15 til 24 år (62,5 prosent). Dersom vi sammenligner tallene med 3. kvartal i 2022 og 2021, ser vi at denne gruppen utgjorde den største andelen også da. Dette henger sammen med at mange unge kombinerer deltidsjobb med studier.