Tall for 1. kvartal 2024 viser en økning på i overkant av 25 000 Jobber og arbeidsforhold brukes her synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb.] fra samme kvartal i 2023. Det tilsvarer en økning på 0,8 prosent, og er den laveste jobbveksten siden koronapandemien. Tallene er hentet fra statistikken Antall arbeidsforhold og lønn.

I samme periode økte gjennomsnittlig avtalt månedslønn er en beregnet størrelse per kvartal. Den omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) utbetalt i midtmåneden av kvartalet, enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt lønn blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i dette lønnsbegrepet. Avtalt månedslønn publiseres som gjennomsnitt per heltidsekvivalent.] med 6,1 prosent, til 53 670 kroner. Av om lag 3,07 millioner jobber i 1. kvartal, fantes 74 prosent av disse også i samme periode året før. Disse identiske jobbene hadde en lønnsvekst på 6,8 prosent. Veksten i månedslønn har dempet seg de siste kvartalene etter at den var på sitt høyeste på mange år i 3. kvartal 2023.

– Lønnsoppgjørene i fjor var sterkere enn på mange år, og det bidro til at lønnsveksten tok seg opp utover i 2023. Til 1. kvartal har månedslønnen utviklet seg svakere enn i fjor. Dermed har veksten målt mot året før gått noe ned, sier seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, Tonje Køber.

Figur 1. Endring i gjennomsnittlig avtalt månedslønn fra året før. Prosent

Færre jobber i bygg og anlegg

I 1. kvartal var det 1,1 prosent færre jobber i bygg- og anleggsnæringen, sammenliknet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes et fall på 4 700 jobber i næringen for oppføring av bygninger. Fallet, som tilsvarer 5,9 prosent, kommer etter en sterk nedgang i byggeaktiviteten. I likhet med næringen for oppføring av bygninger har næringen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gjennomgått en kraftig jobbvekst tidligere, som har avtatt det siste året. Jobbtallet i næringen anleggsvirksomhet har derimot vært mer stabilt over tid.

Figur 2. Endring i antall jobber fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Prosent

Figur 3 viser at det var en spesielt stor nedgang i jobber for håndverkere og hjelpearbeidere knyttet til byggearbeider. De yrkesfordelte tallene omfatter hele arbeidsmarkedet, men mange av jobbene med slike yrker befinner seg i bygg og anlegg.  

Utviklingen i jobber var mer stabil for ingeniører og ledere innen bygg og anlegg. Det har heller ikke vært større endring i jobber for håndverksyrker slik som elektrikere og rørleggere. Det ser dermed ut til at aktiviteten utvikler seg forskjellig innenfor ulike deler av bygg- og anleggsnæringen.

Figur 3. Endring i antall jobber fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, etter utvalgte yrker typiske for bygg og anlegg. Prosent

En stor del av nedgangen i jobber for håndverkere og hjelpearbeidere var blant utenlandske pendlere. Blant pendlerne var det 2 700 færre jobber med yrke som bygningsarbeider (yrkeskode 711) i forhold til samme periode forrige år. Det utgjør en nedgang på 18,7 prosent.

Færre nyansettelser og flere avsluttede jobber

Økningen i antall jobber i 1. kvartal 2024 er den svakeste veksten siden koronapandemien, da antall jobber gikk ned. Tall over Arbeidskraftsstrømmer viser nyansettelser og avsluttede ansettelser det siste året. Nyansettelser er jobber (arbeidsforhold) som eksisterer et gitt kvartal, men som ikke eksisterer samme kvartal året før. Avsluttede ansettelser er det motsatte, altså jobber (arbeidsforhold) som ikke eksisterer et gitt kvartal, men som eksisterte samme kvartal året før. viser bevegelsene bak den svake økningen. De siste kvartalene har det kommet til færre nye jobber, samtidig som det også har blitt avsluttet flere jobber. Vi ser dessuten at flere Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. Lønnstakere omfatter jobber (arbeidsforhold) av typen ordinære og maritime samt jobber (arbeidsforhold) som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere jobber er én av jobbene fastsatt som den viktigste (hovedarbeidsforholdet). Lønnstakere som har vært permittert i inntil tre måneder er med i statistikken. som har fått avsluttet jobben, går ut av arbeidsmarkedet.

– Det kom mange nye jobber like etter koronapandemien. I det siste har det blitt gradvis færre nyansettelser, og vi er nå på nivå med perioden før pandemien. Jobbveksten går i tillegg ned fordi det avsluttes flere jobber enn vi har sett i tilsvarende kvartal på flere år, sier Tonje Køber.

Også i bygg- og anleggsnæringen er det merkbar nedgang i antall nyansettelser og økning i avsluttede ansettelser. Antall avsluttede arbeidsforhold har oversteget antall nyansettelser i løpet av det seneste året, som resulterer i jobbnedgangen i næringen.